Đồ án Thiết kế trụ sở làm việc 211 Điện Biên Phủ, thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC Trang Chương 1 Tổng quan kiến trúc 1.1. Vị trí địa điểm xây dựng 1 1.1.1. Vị trí ranh giới diện tích 2 1.1.2. Đặc điểm địa hình 2 1.2. Điều kiện tự nhiên khu vực 2 1.2.1. Khí hậu 3 1.2.2. Địa hình 3 1.2.3. Cấu trúc địa chất 4 1.2.4. Đặc điểm địa chất thuỷ văn 4 1.2.5. Đặc điểm tính chất cơ lý của lớp đất 4 1.3. Hiện trạng khu vực 5 1.3.1. Hiện trạng dân cư 5 1.3.2. Hiện trạng kiến trúc xây dựng 5 1.3.3. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 5 a. Hiện trạng giao thông 5 b. Hiện trạng về nền đất, cấp nước, thoát nước, cấp điện 5 c. Hiện trạng mạng lưới thông tin-bưu diện 5 1.4. Quy mô công trình 6 1.5. Giải pháp thiết kế 6 1.5.1. Về quy hoạch 6 1.5.2. Về kiến trúc 7 a. Mặt bằng 7 b. Mặt đứng 8 c. Vật liệu hoàn thiện 8  Chương 2 Tính toán sàn tầng điển hình 2.1. Lựa chọn sơ bộ kích thước các bộ phận sàn 11 2.1.1. Chiều dày bản sàn h 11 2.1.2. Kích thước sơ bộ tiết diện dầm 11 2.2. Xác định tải trọng tác dụng lên sàn 14 2.2.1. Tĩnh tải 14 2.2.2. Hoạt tải 16 2.3. Tính toán các ô bản sàn 17 2.3.1. Tính toán các ô bản làm việc 1 phương (bản loại dầm) 17 a. Sơ đồ tính 18 b. Xác định nội lực 18 c. Tính cốt thép 19   2.3.2. Tính toán các ô bản làm việc 2 phương (bản kê 4 cạnh) 21 2.3.3. Kết luận 27 2.4. Bố trí cốt thép sàn tầng điển hình 27  Chương 3 Tính toán cầu thang tầng điển hình 3.1. Cấu tạo cầu thang tầng điển hình 29 3.2. Xác định tải trọng 30 3.2.1. Chọn kích thước của bậc thang, chiều dày bản thang 30 3.2.2. Xác định tải trọng 30 a. Tĩnh tải 30 b. Trọng lượng bản thân của các lớp cấu tạo bản chiếu nghỉ 31 c. Trọng lượng bản thân của các lớp cấu tạo bản thang (phần bản nghiêng) 31 d. Hoạt tải 33 e. Tổng tải trọng 33 3.3. Tính toán các bộ phận cầu thang 33 3.3.1. Bản thang 33 3.3.1.1. Sơ đồ tính 33 3.3.1.2. Tính toán cốt thép 35 3.3.2. Bản chiếu tới 36 3.3.3. Dầm chiếu nghỉ 36 3.3.3.1. Tải trọng tác dụng và sơ đồ tính 36 3.3.3.2. Xác định nội lực dầm chiếu nghỉ 37 3.3.3.3. Tính toán cốt thép 38 a. Cốt thép dọc 38 b. Cốt đai 38 3.3.3.4. Kết luận 39 3.4. Bản vẽ 39  Chương 4 Tính toán hồ nước mái 4.1. Xác định kích thước tiết diện 42 4.2. Tính bản nắp 42 4.3. Tính bản thành 44 4.3.1. Sơ đồ tính 44 4.3.2. Tải trọng và nội lực 45 4.4. Kiểm tra bề rộng khe nứt bản thành 48 4.5. Tính bản đáy 50 4.5.1. Sơ đồ tính 50 4.5.2. Tải trọng 50 4.5.3. Tính nội lực 51  4.6. Tính dầm bản đáy 52 4.6.1. Tải trọng và sơ đồ tính 52 4.6.2. Tính cốt đai và cốt xiên cho dầm 55  Chương 5 Tính toán khung không gian 5.1. Lựa chọn sơ bộ kích thước các bộ phận công trình 58 5.1.1. Kích thước sơ bộ tiết diện sàn 58 5.1.2. Kích thước sơ bộ tiết diện dầm 58 5.1.3 Kích thước sơ bộ tiết diện cột 58 5.2. Xác định tải trọng tác dụng lên công trình 59 5.2.1. Tĩnh tải 59 5.2.2. Hoạt tải 60 5.2.3. Tải gió 60 A. Gió X 61 B. Gió Y 64 C. Gió -X 68 D. Gió –Y 71 5.3. Tính toán nội lực 72 5.3.1. Các trường hợp tải và tổ hợp tải trọng 74 5.3.2. Xác định các tổ hợp nội lực bất lợi 74 5.4. Tính toán cốt thép cột 80 5.4.1. Chọn nội lực để tính thép cho khung trục 3 80 5.4.2. Tính toán cốt thép dọc cho cột khung trục 3 825.5 Tính toán cốt thép dầm 86  Chương 6 Tính toán móng cọc đài thấp 6.1. phương án 1 : Móng cọc BTCT thi công bằng phương pháp ép 6.1.2. Chiều sâu đáy đài mónh 3-D (M1) 93 6.1.3. Chọn các đặc trưng của móng cọc 94 6.1.3.1. Cọc 94 6.1.3.2. Sức chịu tải của cọc theo vật liệu 94 6.1.3.3. Khả năng chịu tải của cọc theo đất nền 95 6.1.4. Chọn số lượng cọc và bố trí 96 6.1.5. Tải trọng tác dụng lên cọc 99 6.1.6. Kiểm tra ứng suất dưới đáy mũi cọc 100 6.1.6.1. Xác định khối móng quy ước tại mũi cọc W 100 6.1.6.2. Tính R tại đáy mũi cọc 101 6.1.6.3. Tính độ lún dưới mũi cọc 101 6.1.7. Kết cấu móng 104 6.1.8. Kiểm tra cọc trong quá trình vận chuyển và cẩu lắp 108 6.1.9. Thiết kế móng 3-B (M2) 109 6.1.10. Chọn các đặc trưng của móng cọc 110 6.1.10.1. Cọc 110 6.1.10.2. Sức chịu tải của cọc theo vật liệu 110  6.1.10.3. Khả năng chịu tải của cọc theo đất nền 111 6.1.11. Chọn số lượng cọc và bố trí 113 6.1.12. Tải trọng tác dụng lên cọc 115 6.1.13. Kiểm tra ứng suất dưới đáy mũi cọc 116 6.1.13.1. Xác định khối móng quy ước tại mũi cọc W 116 6.1.13.2. Tính R tại đáy mũi cọc 117 6.1.13.3. Tính độ lún dưới mũi cọc 117 6.1.14. Kết cấu móng 121 6.1.15. Kiểm tra cọc trong quá trình vận chuyển và cẩu lắp 125  6.2. Phương án 2 : Móng cọc khoan nhồi 6.2.1 Thiết kế móng 3-B (M2) 128 6.2.2. Sức chịu tải của cọc 128 6.2.2.1. Theo vật liệu 128 6.2.2.2. Theo chỉ tiêu cơ lý của đất nền 129 6.2.2.3. Chọn số lượng cọc và bố trí 131 6.2.3. Tải trọng tác dụng lên cọc 132 6.2.4. Kiểm tra ứng suất dưới đáy mũi cọc 133 6.2.4.1. Xác định khối móng quy ước tại mũi cọc W 133 6.2.4.2. Tính R tại đáy mũi cọc 134 6.2.4.3. Tính độ lún dưới mũi cọc 134 6.2.5. Kết cấu móng 137 6.2.6. Thiết kế móng 3-D (M1) 141 6.2.7. Sức chịu tải của cọc 141 6.2.7.1. Theo vật liệu 141 6.2.7.2. Theo chỉ tiêu cơ lý của đất nền 142 6.2.7.3. Chọn số lượng cọc và bố trí 142 6.2.8. Tải trọng tác dụng lên cọc 145 6.2.9. Kiểm tra ứng suất dưới đáy mũi cọc 145 6.2.9.1. Xác định khối móng quy ước tại mũi cọc W 146 6.2.9.2. Tính R tại đáy mũi cọc 147 6.2.9.3. Tính độ lún dưới mũi cọc 147 6.2.10. Kết cấu móng 150 Tài liệu tham khảo 158 Mục lục 159

MỤC LỤC

Trang

Chương 1 Tổng quan kiến trúc

1.1. Vị trí địa điểm xây dựng 1

1.1.1. Vị trí ranh giới diện tích 2

1.1.2. Đặc điểm địa hình 2

1.2. Điều kiện tự nhiên khu vực 2

1.2.1. Khí hậu 3

1.2.2. Địa hình 3

1.2.3. Cấu trúc địa chất 4

1.2.4. Đặc điểm địa chất thuỷ văn 4

1.2.5. Đặc điểm tính chất cơ lý của lớp đất 4

1.3. Hiện trạng khu vực 5

1.3.1. Hiện trạng dân cư 5

1.3.2. Hiện trạng kiến trúc xây dựng 5

1.3.3. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 5

a. Hiện trạng giao thông 5

b. Hiện trạng về nền đất, cấp nước, thoát nước, cấp điện 5

c. Hiện trạng mạng lưới thông tin-bưu diện 5

1.4. Quy mô công trình 6

1.5. Giải pháp thiết kế 6

1.5.1. Về quy hoạch 6

1.5.2. Về kiến trúc 7

a. Mặt bằng 7

b. Mặt đứng 8

c. Vật liệu hoàn thiện 8

Chương 2 Tính toán sàn tầng điển hình

2.1. Lựa chọn sơ bộ kích thước các bộ phận sàn 11

2.1.1. Chiều dày bản sàn h 11

2.1.2. Kích thước sơ bộ tiết diện dầm 11

2.2. Xác định tải trọng tác dụng lên sàn 14

2.2.1. Tĩnh tải 14

2.2.2. Hoạt tải 16

2.3. Tính toán các ô bản sàn 17

2.3.1. Tính toán các ô bản làm việc 1 phương (bản loại dầm) 17

a. Sơ đồ tính 18

b. Xác định nội lực 18

c. Tính cốt thép 19

2.3.2. Tính toán các ô bản làm việc 2 phương (bản kê 4 cạnh) 21

2.3.3. Kết luận 27

2.4. Bố trí cốt thép sàn tầng điển hình 27

Chương 3 Tính toán cầu thang tầng điển hình

3.1. Cấu tạo cầu thang tầng điển hình 29

3.2. Xác định tải trọng 30

3.2.1. Chọn kích thước của bậc thang, chiều dày bản thang 30

3.2.2. Xác định tải trọng 30

a. Tĩnh tải 30

b. Trọng lượng bản thân của các lớp cấu tạo bản chiếu nghỉ 31

c. Trọng lượng bản thân của các lớp cấu tạo bản thang (phần

bản nghiêng) 31

d. Hoạt tải 33

e. Tổng tải trọng 33

3.3. Tính toán các bộ phận cầu thang 33

3.3.1. Bản thang 33

3.3.1.1. Sơ đồ tính 33

3.3.1.2. Tính toán cốt thép 35

3.3.2. Bản chiếu tới 36

3.3.3. Dầm chiếu nghỉ 36

3.3.3.1. Tải trọng tác dụng và sơ đồ tính 36

3.3.3.2. Xác định nội lực dầm chiếu nghỉ 37

3.3.3.3. Tính toán cốt thép 38

a. Cốt thép dọc 38

b. Cốt đai 38

3.3.3.4. Kết luận 39

3.4. Bản vẽ 39

Chương 4 Tính toán hồ nước mái

4.1. Xác định kích thước tiết diện 42

4.2. Tính bản nắp 42

4.3. Tính bản thành 44

4.3.1. Sơ đồ tính 44

4.3.2. Tải trọng và nội lực 45

4.4. Kiểm tra bề rộng khe nứt bản thành 48

4.5. Tính bản đáy 50

4.5.1. Sơ đồ tính 50

4.5.2. Tải trọng 50

4.5.3. Tính nội lực 51

4.6. Tính dầm bản đáy 52

4.6.1. Tải trọng và sơ đồ tính 52

4.6.2. Tính cốt đai và cốt xiên cho dầm 55

Chương 5 Tính toán khung không gian

5.1. Lựa chọn sơ bộ kích thước các bộ phận công trình 58

5.1.1. Kích thước sơ bộ tiết diện sàn 58

5.1.2. Kích thước sơ bộ tiết diện dầm 58

5.1.3 Kích thước sơ bộ tiết diện cột 58

5.2. Xác định tải trọng tác dụng lên công trình 59

5.2.1. Tĩnh tải 59

5.2.2. Hoạt tải 60

5.2.3. Tải gió 60

A. Gió X 61

B. Gió Y 64

C. Gió -X 68

D. Gió –Y 71

5.3. Tính toán nội lực 72

5.3.1. Các trường hợp tải và tổ hợp tải trọng 74

5.3.2. Xác định các tổ hợp nội lực bất lợi 74

5.4. Tính toán cốt thép cột 80

5.4.1. Chọn nội lực để tính thép cho khung trục 3 80

5.4.2. Tính toán cốt thép dọc cho cột khung trục 3 82

5.5 Tính toán cốt thép dầm 86

Chương 6 Tính toán móng cọc đài thấp

6.1. phương án 1 : Móng cọc BTCT thi công bằng phương pháp ép

6.1.2. Chiều sâu đáy đài mónh 3-D (M1) 93

6.1.3. Chọn các đặc trưng của móng cọc 94

6.1.3.1. Cọc 94

6.1.3.2. Sức chịu tải của cọc theo vật liệu 94

6.1.3.3. Khả năng chịu tải của cọc theo đất nền 95

6.1.4. Chọn số lượng cọc và bố trí 96

6.1.5. Tải trọng tác dụng lên cọc 99

6.1.6. Kiểm tra ứng suất dưới đáy mũi cọc 100

6.1.6.1. Xác định khối móng quy ước tại mũi cọc W 100

6.1.6.2. Tính R tại đáy mũi cọc 101

6.1.6.3. Tính độ lún dưới mũi cọc 101

6.1.7. Kết cấu móng 104

6.1.8. Kiểm tra cọc trong quá trình vận chuyển và cẩu lắp 108

6.1.9. Thiết kế móng 3-B (M2) 109

6.1.10. Chọn các đặc trưng của móng cọc 110

6.1.10.1. Cọc 110

6.1.10.2. Sức chịu tải của cọc theo vật liệu 110

6.1.10.3. Khả năng chịu tải của cọc theo đất nền 111

6.1.11. Chọn số lượng cọc và bố trí 113

6.1.12. Tải trọng tác dụng lên cọc 115

6.1.13. Kiểm tra ứng suất dưới đáy mũi cọc 116

6.1.13.1. Xác định khối móng quy ước tại mũi cọc W 116

6.1.13.2. Tính R tại đáy mũi cọc 117

6.1.13.3. Tính độ lún dưới mũi cọc 117

6.1.14. Kết cấu móng 121

6.1.15. Kiểm tra cọc trong quá trình vận chuyển và cẩu lắp 125

6.2. Phương án 2 : Móng cọc khoan nhồi

6.2.1 Thiết kế móng 3-B (M2) 128

6.2.2. Sức chịu tải của cọc 128

6.2.2.1. Theo vật liệu 128

6.2.2.2. Theo chỉ tiêu cơ lý của đất nền 129

6.2.2.3. Chọn số lượng cọc và bố trí 131

6.2.3. Tải trọng tác dụng lên cọc 132

6.2.4. Kiểm tra ứng suất dưới đáy mũi cọc 133

6.2.4.1. Xác định khối móng quy ước tại mũi cọc W 133

6.2.4.2. Tính R tại đáy mũi cọc 134

6.2.4.3. Tính độ lún dưới mũi cọc 134

6.2.5. Kết cấu móng 137

6.2.6. Thiết kế móng 3-D (M1) 141

6.2.7. Sức chịu tải của cọc 141

6.2.7.1. Theo vật liệu 141

6.2.7.2. Theo chỉ tiêu cơ lý của đất nền 142

6.2.7.3. Chọn số lượng cọc và bố trí 142

6.2.8. Tải trọng tác dụng lên cọc 145

6.2.9. Kiểm tra ứng suất dưới đáy mũi cọc 145

6.2.9.1. Xác định khối móng quy ước tại mũi cọc W 146

6.2.9.2. Tính R tại đáy mũi cọc 147

6.2.9.3. Tính độ lún dưới mũi cọc 147

6.2.10. Kết cấu móng 150

Tài liệu tham khảo 158

Mục lục 159

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY