Đồ án Thiết kế phân xưởng sản xuất Vinyl Axetat (VA) từ Axetylen với Axit axetic trên xúc tác Axetat kẽm trên than hoạt tính với năng suất 80000 tấn/năm

MỤC LỤC Mở đầu . 4 Phần I: Tổng quan lý thuyết . 6 A. Tính chất lý – hóa của nguyên liệu và sản phẩm . 6 I. Tính chất lý- hóa của axetylen 6 I.1. Tính chất vật lý . 6 I.2. Tính chất hóa học . 7 I.3. Sản xuất axetylen . 9 II. Tính chất lý – hóa học của axit axetic 10 II.1. Tính chất vật lý . 10 II.2. Tính chất hóa học 11 II.3. Ứng dụng . 13 II.4. Phương pháp sản xuất axit axetic . 13 III. Tính chất lý – hóa học của vinyl axetat . 13 III.1. Tính chất vật lý 13 III.2. Tính chất hóa học . 15 III.3. Phân loại, tiêu chuẩn và bảo quản VA 18 III.3.1. Phân loại . 18 III.3.2. Tiêu chuẩn . 18 III.3.3. Bảo quản . 18 III.4. Tính hình sản xuất và sửdụng VA . 19 III.4.1. Tình hình sản xuất VA 20 III.4.2. Tình hình sửdụng VA . 21 III.5. Các phương pháp sản xuất VA 22 B. Quá trình tổng hợp VA 23 I. Khái niệm chung . 23 II. Các phản ứng xảy ra trong quá trình tổng hợp VA . 23 III. Động học của quá trình tổng hợp VA 24 IV. Xúc tác của quá trình tổng hợp VA . 24 V. Cơchếphản ứng . 25 VI. Phương pháp tách sản phẩm . 25 VII. Thiết bịphản ứng . 26 C. Phương pháp tổng hợp VA . 27 I. Công nghệtổng hợp VA từC2H2và CH3COOH 27 I.1. Công nghệtổng hợp trong pha lỏng 27 I.2. Công nghệtổng hợp trong pha khí . 27 I.2.1. Công nghệtổng hợp của hãng Petroleum Raifiner . 29 I.2.2. Công nghệtổng hợp của hãng Wacker 31 II. Công nghệtổng hợp VA từC2H4 và CH3COOH . 33 II.1. Công nghệtổng hợp trong pha lỏng . 34 II.2. Công nghệtổng hợp trong pha khí . 36 III. Các phưong pháp sản xuất VA khác . 40 Phần II. Tính toán thiết kế . 44 A. Thuyết minh dây chuyền . 44 B. Tính cân bằng vật chất . 46 I. Cân bằng vật chất tại thiết bịphản ứng . 46 1.Tính lượng vật chất vào thiết bịphản ứng . 46 2. Tính lượng tạp chất mang vào 49 3. Tính lượng tạp chất ra khỏi thiết bị 49 II. Cân bằng vật chất của thiết bịlàm lạnh 50 1. Tính cân bằng vật chất của thiết bịlàm lạnh (7) 50 2. Tính cân bằng vật chất của thiết bịlàm lạnh (8) 52 3. Tính cân bằng vật chất của thiết bịlàm lạnh (9) 54 III. Tính cân bằng vật chất của tháp chưng luyện . 56 C. Tính căn bằng nhiệt lựơng . 60 I. Tính cân băng nhiệt lượng tại thiết bịtrao đổi nhiệt . 60 II. Tính cân bằng nhiệt lượng tại thiết bịphản ứng 65 III. Tính cân bằng nhiệt lượng tại thiết bịlàm lạnh (7) . 67 IV. Tính cân bằng nhiệt lượng tại thiết bịlàm lạnh (8) . 71 V. Tính cân bằng nhiệt lượng tại thiết bịlàm lạnh (9) 75 D. Tính toán công nghệ . 80 I. Tính thiết bịphản ứng . 80 1. Tính thểtích xúa tác . 80 2. Tính kích thước thiết bị . 82 3. Tính chiều dày của thân thiết bị . 84 4. Chọn đáy và nắp thiết bị . 87 E. Tính chọn thiết bịphụ 89 1. Chọn bơm . 89 2. Chọn máy nén 89 Phần III. Thiết kếxây dựng 91 I. Xác định địa điểm xây dựng 91 1. Nhiệm vụvà yêu cầu . 91 2. Cơsở đểxác định địa điểm xây dựng 92 3. Địa điểm xây dựng 93 4. Tổng mặt bằng nhà máy 94 II. Tổng mặt bằng nhà máy . 94 1. Nhiệm vụyêu cầu . 94 2. Nhưng biện pháp và nguyên tắc trong thiết kếtổng 95 3. Mặt bằng nhà máy 98 4. Nhà sản xuất . 98 Phần IV. Tính toán kinh tế 99 I. Mục đích và nhiệm vụcủa việc tính toán kinh tế . 99 II. Nội dung tính toán kinh tế 99 1. Xác định chế độcông tác phân xưởng . 99 2. Nhu cầu vềnguyên liệu và năng lượng cho nhà máy . 99 3. Tính chi phí nguyên vật liệu, năng lượng trong một năm 102 4. Vốn cố định . 102 5. Các vốn đầu tưkhác . 103 6. Nhu cầu lao động . 104 7. Quỹlương công nhân và nhân viên trong toàn phân xưởng . 105 8. Tính khấu hao . 105 9. Thu hồi sản phẩm . 105 10. Tính giá thành sản phẩm 106 Phần V. Tự động hóa 109 I. Tự động hóa trong phân xưởng . 109 1. Mục đích và ý nghĩa 109 2. Các dụng cụtự động hóa trong công nghiệp 110 II. Cấu tạo của một sốthiết bịtự động hóa . 112 1. Bộcảm biến áp suất . 112 2. Bộcảm biến nhiệt độ . 113 3. Bộcảm biến đo mức chất lỏng 113 4. Bộcảm biến đo lưu lượng 113 Phần VI. An toàn lao động trong phân xưởng . 115 I. Mục đích . 115 II. Công tác giáo dục tưtưởng . 115 III. Công tác đảm bảo an toàn lao động 115 IV. Công tác vệsinh lao động 116

MỤC LỤC

Mở đầu . 4

Phần I: Tổng quan lý thuyết . 6

A. Tính chất lý – hóa của nguyên liệu và sản phẩm . 6

I. Tính chất lý- hóa của axetylen 6

I.1. Tính chất vật lý . 6

I.2. Tính chất hóa học . 7

I.3. Sản xuất axetylen . 9

II. Tính chất lý – hóa học của axit axetic 10

II.1. Tính chất vật lý . 10

II.2. Tính chất hóa học 11

II.3. Ứng dụng . 13

II.4. Phương pháp sản xuất axit axetic . 13

III. Tính chất lý – hóa học của vinyl axetat . 13

III.1. Tính chất vật lý 13

III.2. Tính chất hóa học . 15

III.3. Phân loại, tiêu chuẩn và bảo quản VA 18

III.3.1. Phân loại . 18

III.3.2. Tiêu chuẩn . 18

III.3.3. Bảo quản . 18

III.4. Tính hình sản xuất và sửdụng VA . 19

III.4.1. Tình hình sản xuất VA 20

III.4.2. Tình hình sửdụng VA . 21

III.5. Các phương pháp sản xuất VA 22

B. Quá trình tổng hợp VA 23

I. Khái niệm chung . 23

II. Các phản ứng xảy ra trong quá trình tổng hợp VA . 23

III. Động học của quá trình tổng hợp VA 24

IV. Xúc tác của quá trình tổng hợp VA . 24

V. Cơchếphản ứng . 25

VI. Phương pháp tách sản phẩm . 25

VII. Thiết bịphản ứng . 26

C. Phương pháp tổng hợp VA . 27

I. Công nghệtổng hợp VA từC2H2và CH3COOH 27

I.1. Công nghệtổng hợp trong pha lỏng 27

I.2. Công nghệtổng hợp trong pha khí . 27

I.2.1. Công nghệtổng hợp của hãng Petroleum Raifiner . 29

I.2.2. Công nghệtổng hợp của hãng Wacker 31

II. Công nghệtổng hợp VA từC2H4 và CH3COOH . 33

II.1. Công nghệtổng hợp trong pha lỏng . 34

II.2. Công nghệtổng hợp trong pha khí . 36

III. Các phưong pháp sản xuất VA khác . 40

Phần II. Tính toán thiết kế . 44

A. Thuyết minh dây chuyền . 44

B. Tính cân bằng vật chất . 46

I. Cân bằng vật chất tại thiết bịphản ứng . 46

1.Tính lượng vật chất vào thiết bịphản ứng . 46

2. Tính lượng tạp chất mang vào 49

3. Tính lượng tạp chất ra khỏi thiết bị 49

II. Cân bằng vật chất của thiết bịlàm lạnh 50

1. Tính cân bằng vật chất của thiết bịlàm lạnh (7) 50

2. Tính cân bằng vật chất của thiết bịlàm lạnh (8) 52

3. Tính cân bằng vật chất của thiết bịlàm lạnh (9) 54

III. Tính cân bằng vật chất của tháp chưng luyện . 56

C. Tính căn bằng nhiệt lựơng . 60

I. Tính cân băng nhiệt lượng tại thiết bịtrao đổi nhiệt . 60

II. Tính cân bằng nhiệt lượng tại thiết bịphản ứng 65

III. Tính cân bằng nhiệt lượng tại thiết bịlàm lạnh (7) . 67

IV. Tính cân bằng nhiệt lượng tại thiết bịlàm lạnh (8) . 71

V. Tính cân bằng nhiệt lượng tại thiết bịlàm lạnh (9) 75

D. Tính toán công nghệ . 80

I. Tính thiết bịphản ứng . 80

1. Tính thểtích xúa tác . 80

2. Tính kích thước thiết bị . 82

3. Tính chiều dày của thân thiết bị . 84

4. Chọn đáy và nắp thiết bị . 87

E. Tính chọn thiết bịphụ 89

1. Chọn bơm . 89

2. Chọn máy nén 89

Phần III. Thiết kếxây dựng 91

I. Xác định địa điểm xây dựng 91

1. Nhiệm vụvà yêu cầu . 91

2. Cơsở đểxác định địa điểm xây dựng 92

3. Địa điểm xây dựng 93

4. Tổng mặt bằng nhà máy 94

II. Tổng mặt bằng nhà máy . 94

1. Nhiệm vụyêu cầu . 94

2. Nhưng biện pháp và nguyên tắc trong thiết kếtổng 95

3. Mặt bằng nhà máy 98

4. Nhà sản xuất . 98

Phần IV. Tính toán kinh tế 99

I. Mục đích và nhiệm vụcủa việc tính toán kinh tế . 99

II. Nội dung tính toán kinh tế 99

1. Xác định chế độcông tác phân xưởng . 99

2. Nhu cầu vềnguyên liệu và năng lượng cho nhà máy . 99

3. Tính chi phí nguyên vật liệu, năng lượng trong một năm 102

4. Vốn cố định . 102

5. Các vốn đầu tưkhác . 103

6. Nhu cầu lao động . 104

7. Quỹlương công nhân và nhân viên trong toàn phân xưởng . 105

8. Tính khấu hao . 105

9. Thu hồi sản phẩm . 105

10. Tính giá thành sản phẩm 106

Phần V. Tự động hóa 109

I. Tự động hóa trong phân xưởng . 109

1. Mục đích và ý nghĩa 109

2. Các dụng cụtự động hóa trong công nghiệp 110

II. Cấu tạo của một sốthiết bịtự động hóa . 112

1. Bộcảm biến áp suất . 112

2. Bộcảm biến nhiệt độ . 113

3. Bộcảm biến đo mức chất lỏng 113

4. Bộcảm biến đo lưu lượng 113

Phần VI. An toàn lao động trong phân xưởng . 115

I. Mục đích . 115

II. Công tác giáo dục tưtưởng . 115

III. Công tác đảm bảo an toàn lao động 115

IV. Công tác vệsinh lao động 116

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY