Đồ án Thiết kế hệ thống thoát nước khu đô thị Bắc Cổ Nhuế-Chèm

MỤC LỤC Lời mở đầu 1Chương1: Tổng quan về điều kiện tự nhiên,kinh tế –xã hội,hiện trạng và quy hoạch khu đô thị Bắc Cổ Nhuế-Chèm 21.1Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội khu đô thị bắc cổ nhuế-chèm 21.1.1Điều kiện tự nhiên 21.1.1.1 Địa điểm 21.1.1.2 Khí hậu 21.1.1.3 Địa chất thuỷ văn công trình 31.1.1.4 Địa hình địa mạo 3 1. 2 Hiện trạng 31. 2.1 Hiệntrạng sử dụng đất 31.2.2 Tình hình dân cư 5 1.2.3 Hiện trạng các công trình kiến trúc 5 1.2.4 Hiện trạng giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật 5 1.2.4.1 Hiện trạng giao thông 51.2.4.2 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 51.2.4.3 Các dự án chuẩn bị đầu tư có liên quan 51.3 Đánh giá tổng hợp hiện trạng 6 1.4 Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của dự án 61.4.1 Chỉ tiêu kiến trúc 61.4.2 Chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật 6 1.5 Quy hoạch sử dụng đất đai 6 Chương2: Thiết kế mạng lưới thoát nước thải khu đô thị Bắc Cổ Nhuế-Chèm2.1 Lựa chọn hệ thống thoát nước và vạch tuyến mạng lưới thoát nước 202.1.1. Lựa chọn hệ thống thoát nước 202.1.2. Vạch tuyến mạng lưới thoát nước 202.1.3. Các số liệu cơ bản 232.2. Xác định lưu lượng nước thải sinh hoạt 282.3. Xác định lưu lượng nước thải công cộng 302.4. Tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước sinh hoạt 312.4.1 Tính toán diện tích tiểu khu 312.4.2. Xác định lưu lượng tính toán cho từng đoạn ống 372.4.3 Tính toán độ sâu đặt cống đầu tiên 382.5 Tính toán kính tế phần mạng lưới thoát nước ,chọn phương án thoát nước 402.5.1 Khái toán kinh tế phần đường ống 402.5.1.1 Khái toán kinh tế phần đường ống cho phương án 1 402.5.1.2 Khái toán kinh tế phần đường ống cho phương án 2 402.5.2 Khái toán kinh tế phần giếng thăm 412.5.2.1 Kháitoán kinh tế phần giếng thămcho phương án 1 41 2.2.5.2.2Kháitoán kinh tế phần giếng thăm cho phương án 2 41 2.5.3 Kháitoán kinh tế phần trạm bơm cục bộ 41 2.5.3.2 Khái toán kinh tế phần trạm bơm cục bộ phương án 1 412.5.3.2 Khái toán kinh tế phần trạm bơm cục bộ phương án 2 412.5.4 Kháitoán kinh tế phần đào đắp xây dựng mạng 412.5.4.1 Khái toán kinh tế phần đào đắp xây dựng mạng cho phương án 1 412.5.4.2 Khái toán kinh tế phần đào đắp xây dựng mạng cho phương án 2 412.5.5 Chi phí quản lý mạng lưới trong 1 năm 422.5.5.1 Chi phí quản lý mạng lưới trong 1 năm phương án 1 422.5.5.2 Chiphí quản lý mạng lưới trong 1 năm phương án 2 43 CHƯƠNG 3 Thiết kế mạng lưới thoát nước mưa3.1 Lựa chọn mạng lưới thoát nước mưa 443.2 Vạch tuyến mạng lưới thoát nước mưa 443.2.1. Nguyên tắc 443.2.2. Phương hướng thoát nước mưa khu đô thị Bắc Cổ Nhuế-Chèm 443.3. Xác định lưu lượng mưa tính toán 443.3.1. Chọn chu kỳ mưa 453.3.2. Cường độ mưa tính toán 453.3.3. Xác định thời gian mưa tính toán 453.3.4. Xác định hệ số dòng chảy 463.3.5. Xác định hệ số mưa không đều 473.3.6. Công thức tính toán lưu lượng nước mưa 47 CHƯƠNG 4 Thiết kế trạm xử lý nước thảI4.1.Các số liệu tính toán 484.1.1. Lưu lượng nước thả 484.1.2.Số liệu của nhánh sông Nhuệ 484.2. Các tham số tính toán trạm xử lý nước thải 484.2.1. Lưu luợng tính toán đặc trưng của nước thải 484.2.2. Xác định nồng độ bẩn của nước thải 494.2.3. Dân số tính toán 514.2.4. Mức độ cần thiết làm sạch của nước thải 514.3. Chọn phương án xử lý và sơ đồ dây chuyền công nghệ 54 4.3.1. Chọn phương pháp xử lý 544.3.2. chọn dây chuyền xử lý 554.4. Tính toán dây chuyền công nghệ và thuỷ lực phương án I 594.4.1.Ngăn tiếp nhận nước thải 594.4.2. Mương dẫn nước thải 604.4.3. Tính toán song chắn rác 604.4.4.Tính toán bể lắng cát 634.4.5. Tính toán sân phơi cát 674.4.6. Tính toán bể lắng đứng đợt I 674.4.7 Bể lọc sinh học cao tải 724.4.8 Tính toán bể lắng đứng đợt II 784.4.9Tính toán trạm khử trùng nước thảI 794.4.10 Tính toán máng trộn-máng trộn vách ngăn có lỗ 814.4.11 Tính toán bể tiếp xúc ly tâm 834.4.12 Thiết bị đo lưu lượng 844.5 Tính toán dây chuyền công nghệ và thuỷ lực phương án II 854.5.1. Tính toán song chắn rác. 854.5.2. Tính toán ngăn tiếp nhận. 854.5.3. Tính toán mương dẫn nước thải. 854.5.4. Tính toán bể lắng cát 854.5.5. Tính toán sân phơi cát. 854.5.6 .Tính toán bể lắng hai vỏ. 854.5.7 Tính toán bể biophin cao tải 904.5.8.Tính toán bể lắng đứng đợt II 90 4.5.9 Tính toán trạm khử trùng 904.5.10 Tính toán máng trộn 90 4.5.11 Tính toán bể tiếp xúc ly tâm 904.5.12 Tính toán thiết bị đo lưu lượng 90  Chương 5 Khái toán kinh tế –lựa chọn phương án xử lý5.1.Khái toán kinh tế trạm xử lý – phương án I 925.1.1 Giá thành xây dựng công trình 925.1.2 Chi phí quản lý trạm xử lý 925.2.Khái toán kinh tế trạm xử lý – phương án I I 945.2.1 Giá thành xây dựng công trình 945.2.2 Chi phí quản lý trạm xử lý 955.3 So sánh lựa chọn phương án 96 CHƯƠNG 6 Quản lý vận hành trạm xử lý6.1.Nguyên tắc quản lý vận hành trạm xử lý nước thải 976.2. Những phương pháp kiểm tra theo dõi sự làm việc của các công trình làm 986.3. Những nguyên nhân phá huỷ chế độ làm việc bình thường của các công trình làm sạch- biện pháp khắc phục 1026.4. Thống kê về công nghệ của các công trình 104  CHƯƠNG 7: CHUYÊN ĐỀ Vạch tuyến mạng lưới thu gom và tính toán lượng rác thải phát sinh tại khu đô thị bắc cổ nhuế-chèm7.1.Vạch tuyến mạng lưới thu gom rác thải cho khu đô thị bắc cổ nhuế-chèm 1067.I.1Chọn tuyến đường thu gom vận chuyển 1067.1.1.1Các yếu tố cần xét đến khi chọn tuyến đường vận chuyển 1067.1.1.2 Tạo lập tuyến đường vận chuyển 1067.1.2 Công nghệ và thiết bị thu gom rác bụi đường 1067.I.2.1Rác mặt đường ở các đô thị 1067.1.2.2Công nghệ và phương thức thu gom rác mặt đường 1067.1.2.3Các thiết bị thu gom bụi đường 1077.1.2.4Chọn công nghệ ,phương thức thu gom bụi đường 1077.1.3Công nghệ và thiết bị thu gom phân xí máy 1077.1.3.1Các loại công nghệ thu chuyển 1077.1.3.2Công nghệ và thiết bị hút chuyển phân xí tự hoại 1077.2.tính toán dự báo lượng rác phát sinh tại khu đô thị bắc cổ nhuế –chèm đến năm 2020 1097.2.1. Hiện trạng hệ thống quản lý chất thải rắn của thành phố 1097.2.1.1. Hiện trạng quản lý rác thải 1097.2.1.2. Đặc điểm, thành phần rác thải sinh hoạt của khu đô thị 1097.2.1.3. Khối lượng rác thải phát sinh 1107.2.1.4 Hiện trạng quản lý phân bùn bể tự hoại 1107.2.1.5 Hiện trạng hệ thống thu gom của thành phố 1117.3. Tính toán lượng rác phát sinh đến năm 2020 1137.3.1. Lượng rác sinh hoạt phát sinh đến năm 2020 1137.3.2 Đề xuất phương hướng giải quyết thu gom chất thải rắn cho khu đô thị bắc cổ nhuế-chèm . 1227.3.2 Kết luận 123Phụ lục 124Tài liệu tham khảo 136

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

Chương1: Tổng quan về điều kiện tự nhiên,kinh tế –xã hội,hiện trạng và quy hoạch khu

đô thị Bắc Cổ Nhuế-Chèm 2

1.1Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội khu đô thị bắc cổ nhuế-chèm 2

1.1.1Điều kiện tự nhiên 2

1.1.1.1 Địa điểm 2

1.1.1.2 Khí hậu 2

1.1.1.3 Địa chất thuỷ văn công trình 3

1.1.1.4 Địa hình địa mạo 3

1. 2 Hiện trạng 3

1. 2.1 Hiệntrạng sử dụng đất 3

1.2.2 Tình hình dân cư 5

1.2.3 Hiện trạng các công trình kiến trúc 5

1.2.4 Hiện trạng giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật 5

1.2.4.1 Hiện trạng giao thông 5

1.2.4.2 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 5

1.2.4.3 Các dự án chuẩn bị đầu tư có liên quan 5

1.3 Đánh giá tổng hợp hiện trạng 6

1.4 Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của dự án 6

1.4.1 Chỉ tiêu kiến trúc 6

1.4.2 Chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật 6

1.5 Quy hoạch sử dụng đất đai 6

Chương2: Thiết kế mạng lưới thoát nước thải khu đô thị

Bắc Cổ Nhuế-Chèm

2.1 Lựa chọn hệ thống thoát nước và vạch tuyến mạng lưới thoát nước 20

2.1.1. Lựa chọn hệ thống thoát nước 20

2.1.2. Vạch tuyến mạng lưới thoát nước 20

2.1.3. Các số liệu cơ bản 23

2.2. Xác định lưu lượng nước thải sinh hoạt 28

2.3. Xác định lưu lượng nước thải công cộng 30

2.4. Tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước sinh hoạt 31

2.4.1 Tính toán diện tích tiểu khu 31

2.4.2. Xác định lưu lượng tính toán cho từng đoạn ống 37

2.4.3 Tính toán độ sâu đặt cống đầu tiên 38

2.5 Tính toán kính tế phần mạng lưới thoát nước ,chọn phương án thoát nước 40

2.5.1 Khái toán kinh tế phần đường ống 40

2.5.1.1 Khái toán kinh tế phần đường ống cho phương án 1 40

2.5.1.2 Khái toán kinh tế phần đường ống cho phương án 2 40

2.5.2 Khái toán kinh tế phần giếng thăm 41

2.5.2.1 Kháitoán kinh tế phần giếng thămcho phương án 1 41 2.2.5.2.2Kháitoán kinh tế phần giếng thăm cho phương án 2 41 2.5.3 Kháitoán kinh tế phần trạm bơm cục bộ 41

2.5.3.2 Khái toán kinh tế phần trạm bơm cục bộ phương án 1 41

2.5.3.2 Khái toán kinh tế phần trạm bơm cục bộ phương án 2 41

2.5.4 Kháitoán kinh tế phần đào đắp xây dựng mạng 41

2.5.4.1 Khái toán kinh tế phần đào đắp xây dựng mạng cho phương án 1 41

2.5.4.2 Khái toán kinh tế phần đào đắp xây dựng mạng cho phương án 2 41

2.5.5 Chi phí quản lý mạng lưới trong 1 năm 42

2.5.5.1 Chi phí quản lý mạng lưới trong 1 năm phương án 1 42

2.5.5.2 Chiphí quản lý mạng lưới trong 1 năm phương án 2 43

CHƯƠNG 3

Thiết kế mạng lưới thoát nước mưa

3.1 Lựa chọn mạng lưới thoát nước mưa 44

3.2 Vạch tuyến mạng lưới thoát nước mưa 44

3.2.1. Nguyên tắc 44

3.2.2. Phương hướng thoát nước mưa khu đô thị Bắc Cổ Nhuế-Chèm 44

3.3. Xác định lưu lượng mưa tính toán 44

3.3.1. Chọn chu kỳ mưa 45

3.3.2. Cường độ mưa tính toán 45

3.3.3. Xác định thời gian mưa tính toán 45

3.3.4. Xác định hệ số dòng chảy 46

3.3.5. Xác định hệ số mưa không đều 47

3.3.6. Công thức tính toán lưu lượng nước mưa 47

CHƯƠNG 4

Thiết kế trạm xử lý nước thảI

4.1.Các số liệu tính toán 48

4.1.1. Lưu lượng nước thả 48

4.1.2.Số liệu của nhánh sông Nhuệ 48

4.2. Các tham số tính toán trạm xử lý nước thải 48

4.2.1. Lưu luợng tính toán đặc trưng của nước thải 48

4.2.2. Xác định nồng độ bẩn của nước thải 49

4.2.3. Dân số tính toán 51

4.2.4. Mức độ cần thiết làm sạch của nước thải 51

4.3. Chọn phương án xử lý và sơ đồ dây chuyền công nghệ 54

4.3.1. Chọn phương pháp xử lý 54

4.3.2. chọn dây chuyền xử lý 55

4.4. Tính toán dây chuyền công nghệ và thuỷ lực phương án I 59

4.4.1.Ngăn tiếp nhận nước thải 59

4.4.2. Mương dẫn nước thải 60

4.4.3. Tính toán song chắn rác 60

4.4.4.Tính toán bể lắng cát 63

4.4.5. Tính toán sân phơi cát 67

4.4.6. Tính toán bể lắng đứng đợt I 67

4.4.7 Bể lọc sinh học cao tải 72

4.4.8 Tính toán bể lắng đứng đợt II 78

4.4.9Tính toán trạm khử trùng nước thảI 79

4.4.10 Tính toán máng trộn-máng trộn vách ngăn có lỗ 81

4.4.11 Tính toán bể tiếp xúc ly tâm 83

4.4.12 Thiết bị đo lưu lượng 84

4.5 Tính toán dây chuyền công nghệ và thuỷ lực phương án II 85

4.5.1. Tính toán song chắn rác. 85

4.5.2. Tính toán ngăn tiếp nhận. 85

4.5.3. Tính toán mương dẫn nước thải. 85

4.5.4. Tính toán bể lắng cát 85

4.5.5. Tính toán sân phơi cát. 85

4.5.6 .Tính toán bể lắng hai vỏ. 85

4.5.7 Tính toán bể biophin cao tải 90

4.5.8.Tính toán bể lắng đứng đợt II 90

4.5.9 Tính toán trạm khử trùng 90

4.5.10 Tính toán máng trộn 90

4.5.11 Tính toán bể tiếp xúc ly tâm 90

4.5.12 Tính toán thiết bị đo lưu lượng 90

Chương 5

Khái toán kinh tế –lựa chọn phương án xử lý

5.1.Khái toán kinh tế trạm xử lý – phương án I 92

5.1.1 Giá thành xây dựng công trình 92

5.1.2 Chi phí quản lý trạm xử lý 92

5.2.Khái toán kinh tế trạm xử lý – phương án I I 94

5.2.1 Giá thành xây dựng công trình 94

5.2.2 Chi phí quản lý trạm xử lý 95

5.3 So sánh lựa chọn phương án 96

CHƯƠNG 6

Quản lý vận hành trạm xử lý

6.1.Nguyên tắc quản lý vận hành trạm xử lý nước thải 97

6.2. Những phương pháp kiểm tra theo dõi sự làm việc của các công trình làm 98

6.3. Những nguyên nhân phá huỷ chế độ làm việc bình thường của các công trình làm sạch- biện pháp khắc phục 102

6.4. Thống kê về công nghệ của các công trình 104

CHƯƠNG 7: CHUYÊN ĐỀ

Vạch tuyến mạng lưới thu gom và tính toán lượng rác thải phát sinh tại khu đô thị bắc cổ nhuế-chèm

7.1.Vạch tuyến mạng lưới thu gom rác thải cho khu đô thị bắc cổ nhuế-chèm 106

7.I.1Chọn tuyến đường thu gom vận chuyển 106

7.1.1.1Các yếu tố cần xét đến khi chọn tuyến đường vận chuyển 106

7.1.1.2 Tạo lập tuyến đường vận chuyển 106

7.1.2 Công nghệ và thiết bị thu gom rác bụi đường 106

7.I.2.1Rác mặt đường ở các đô thị 106

7.1.2.2Công nghệ và phương thức thu gom rác mặt đường 106

7.1.2.3Các thiết bị thu gom bụi đường 107

7.1.2.4Chọn công nghệ ,phương thức thu gom bụi đường 107

7.1.3Công nghệ và thiết bị thu gom phân xí máy 107

7.1.3.1Các loại công nghệ thu chuyển 107

7.1.3.2Công nghệ và thiết bị hút chuyển phân xí tự hoại 107

7.2.tính toán dự báo lượng rác phát sinh tại khu đô thị bắc cổ nhuế –chèm đến năm 2020 109

7.2.1. Hiện trạng hệ thống quản lý chất thải rắn của thành phố 109

7.2.1.1. Hiện trạng quản lý rác thải 109

7.2.1.2. Đặc điểm, thành phần rác thải sinh hoạt của khu đô thị 109

7.2.1.3. Khối lượng rác thải phát sinh 110

7.2.1.4 Hiện trạng quản lý phân bùn bể tự hoại 110

7.2.1.5 Hiện trạng hệ thống thu gom của thành phố 111

7.3. Tính toán lượng rác phát sinh đến năm 2020 113

7.3.1. Lượng rác sinh hoạt phát sinh đến năm 2020 113

7.3.2 Đề xuất phương hướng giải quyết thu gom chất thải rắn cho khu đô thị bắc cổ nhuế-chèm . 122

7.3.2 Kết luận 123

Phụ lục 124

Tài liệu tham khảo 136

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY