Đồ án Thiết kế hệ thống cô đặc một nồi có ống tuần hoàn trung tâm

Mục Lục Lời Mở Đầu. Trang 5. NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN. Trang 7. PHẦN 1: CƠSỞLÝ THUYẾT . Trang 8. 1.1. Định nghĩa. Trang 8. 1.2. Các phương pháp cô đặc. Trang 8. 1.3. Cô đặc một nồi có ống tuần hoàn trung tâm.Trang 9. 2. Thuyết minh vềsơ đồcông nghệ. Trang 11. 3. Dung dịch cô đặc CaCl2. Trang 12. 3.1. Giới thiệu vềdung dịch CaCl2. Trang 12. 3.2. Ứng dụng của dung dịch CaCl2. Trang 12. PHẦN 2: SƠ ĐỒQUY TRÌNH CÔNG NGHỆ. Trang 14. PHẦN 3: TÍNH TOÁN CÔNG NGHỆ. Trang 15. 1. Cân bằng vật chất. Trang 15. 1.1. Phương trình cân bằng vật chất của quá trình cô đặc. Trang 15. 1.2. Tổn thất nhiệt độtrong hệ. Trang 16. 1.2.1. Tổn thất do nồng độ. Trang 16. 1.2.2. Tổn thất nhiệt độdo áp suất thủy tĩnh. Trang 16. 1.2.3. Tổn thất do trởlực đường ống . Trang 18. 1.2.4. Tổn thất nhiệt độcho cảhệthống. Trang 19. 1.3. Chênh lệch nhiệt độhữu ích của nồi và cảhệthống . Trang 19. 1.4. Cân bằn nhiệt lượng. Trang 19. 1.4.1. Nhiệt dung riêng . Trang 19. 1.4.2. Nhiệt lượng riêng . Trang 20. 1.4.3. Phương trình cân bằng nhiệt lượng. Trang 20. 1.5. Hệsốcấp nhiệt .Trang 21.1.5.1. Hệsốcấp nhiệt α1, phía hơi ngưng tụ.Trang 22.1.5.2. Hệsốcấp nhiệt α2 từbềmặt đốt đến chất lỏng sôi . Trang 22. 1.6. Nhiệt lượng do hơi đốt cung cấp . Trang 27. 1.7. Bềmặt truyền nhiệt . Trang 27. 2. Thiết kếchính. Trang 27. 2.1. Buồng đốt của nồi cô đặc. Trang 27. 2.1.1. Tính số ống truyền nhiệt . Trang 27. 2.1.2. Đường kính buồng đốt . Trang 28. 2.1.3. Tính bềdày buồng đốt . Trang 29. 2.1.4. Tính đáy buồng đốt . Trang 31. 2.2. Buồng bốc hơi. Trang 33. 2.2.1. Kích thước của không gian bốc hơi . Trang 34. 2.2.2. Thểtích không gian hơi . Trang 35. 2.2.3. Bềdày thân buồng bốc. Trang 36. 2.2.4. Bềdày nắp buồng bốc. Trang 38. 2.3. Đường kính các ống dẫn và cửa ra vào của thiết bị. Trang 40. 2.4. Đường kính ống dẫn hơi đốt . Trang 40. 2.5. Đường kính ống dẫn dung dịch . Trang 40. 2.6. Đường kính ống dẫn hơi thứ. Trang 41. 2.7. Đường kính ống tháo nước ngưng. Trang 41. 3. Tính toán thiết kếbình ngưng tụkiểu ống đứng. Trang 42. 3.1. Các thông sốchính trong thiết bịngưng tụ. Trang 42. 3.2. Tính bềdày của thiết bịngưng tụ. Trang 46. 3.3. Đường kính ống dẫn nước vào thiết bịngưng tụ. Trang 48. 3.4. Đường kính ống tháo nước ra khỏi thiết bịngưng tụ. Trang 48. 3.5. Đường kính ống dẫn hơi thứvào thiết bịngưng tụ. Trang 48. 4. Bềdày lớp cách nhiệt. Trang 49. 4.1. Bềdày lớp cách nhiệt ống. Trang 49. 4.2. Bềdày lớp cách nhiệt của ống dẫn hơi đốt . Trang 49. 4.3. Cách nhiệt cho buồng đốt . Trang 50. 4.4. Cách nhiệt cho buồng bốc. Trang 51. 5. Tính vỉ ống . Trang 51. 6. Chọn mặt bích . Trang 52. 7. Chọn tai treo. Trang 54.7.1. Tai treo cho thiết bị. Trang 54. 7.2. Thểtích các bộphận thiết bị. Trang 54. 7.2.1. Thểtích thép làm ống truyền nhiệt . Trang 54. 7.2.2. Thểtích thép làm buồng đốt . Trang 54. 7.2.3. Thểtích thép làm buồng bốc. Trang 54. 7.2.4. Khối lượng thép làm đáy nón . Trang 55. 7.2.5. Khối lượng thép làm nắp buồng bốc . Trang 55. 7.2.6. Thểtích thép làm vỉ ống . Trang 55. 7.3. Khối lượng các bộphận thiết bị. Trang 55. 7.4. Tổng khối lượng của thiết bị. Trang 56. 8. Vịtrí đặt bồn cao vị. Trang 56. 9. Chọn bơm. Trang 58. 9.1. Bơm dung dịch. Trang 58. 9.2. Bơm cung cấp nước cho thiết bịngưng tụgián tiếp. Trang 61. 10. Tính giá thành của thiết bị. Trang 63. Kết Luận . Trang 64. Tài Liệu Tham Khảo . Trang 65.

Mục Lục

Lời Mở Đầu. Trang 5.

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN. Trang 7.

PHẦN 1: CƠSỞLÝ THUYẾT . Trang 8.

1.1. Định nghĩa. Trang 8.

1.2. Các phương pháp cô đặc. Trang 8.

1.3. Cô đặc một nồi có ống tuần hoàn trung tâm.Trang 9.

2. Thuyết minh vềsơ đồcông nghệ. Trang 11.

3. Dung dịch cô đặc CaCl2. Trang 12.

3.1. Giới thiệu vềdung dịch CaCl2. Trang 12.

3.2. Ứng dụng của dung dịch CaCl2. Trang 12.

PHẦN 2: SƠ ĐỒQUY TRÌNH CÔNG NGHỆ. Trang 14.

PHẦN 3: TÍNH TOÁN CÔNG NGHỆ. Trang 15.

1. Cân bằng vật chất. Trang 15.

1.1. Phương trình cân bằng vật chất của quá trình cô đặc. Trang 15.

1.2. Tổn thất nhiệt độtrong hệ. Trang 16.

1.2.1. Tổn thất do nồng độ. Trang 16.

1.2.2. Tổn thất nhiệt độdo áp suất thủy tĩnh. Trang 16.

1.2.3. Tổn thất do trởlực đường ống . Trang 18.

1.2.4. Tổn thất nhiệt độcho cảhệthống. Trang 19.

1.3. Chênh lệch nhiệt độhữu ích của nồi và cảhệthống . Trang 19.

1.4. Cân bằn nhiệt lượng. Trang 19.

1.4.1. Nhiệt dung riêng . Trang 19.

1.4.2. Nhiệt lượng riêng . Trang 20.

1.4.3. Phương trình cân bằng nhiệt lượng. Trang 20.

1.5. Hệsốcấp nhiệt .Trang 21.

1.5.1. Hệsốcấp nhiệt α1, phía hơi ngưng tụ.Trang 22.

1.5.2. Hệsốcấp nhiệt α2 từbềmặt đốt đến chất lỏng sôi . Trang 22.

1.6. Nhiệt lượng do hơi đốt cung cấp . Trang 27.

1.7. Bềmặt truyền nhiệt . Trang 27.

2. Thiết kếchính. Trang 27.

2.1. Buồng đốt của nồi cô đặc. Trang 27.

2.1.1. Tính số ống truyền nhiệt . Trang 27.

2.1.2. Đường kính buồng đốt . Trang 28.

2.1.3. Tính bềdày buồng đốt . Trang 29.

2.1.4. Tính đáy buồng đốt . Trang 31.

2.2. Buồng bốc hơi. Trang 33.

2.2.1. Kích thước của không gian bốc hơi . Trang 34.

2.2.2. Thểtích không gian hơi . Trang 35.

2.2.3. Bềdày thân buồng bốc. Trang 36.

2.2.4. Bềdày nắp buồng bốc. Trang 38.

2.3. Đường kính các ống dẫn và cửa ra vào của thiết bị. Trang 40.

2.4. Đường kính ống dẫn hơi đốt . Trang 40.

2.5. Đường kính ống dẫn dung dịch . Trang 40.

2.6. Đường kính ống dẫn hơi thứ. Trang 41.

2.7. Đường kính ống tháo nước ngưng. Trang 41.

3. Tính toán thiết kếbình ngưng tụkiểu ống đứng. Trang 42.

3.1. Các thông sốchính trong thiết bịngưng tụ. Trang 42.

3.2. Tính bềdày của thiết bịngưng tụ. Trang 46.

3.3. Đường kính ống dẫn nước vào thiết bịngưng tụ. Trang 48.

3.4. Đường kính ống tháo nước ra khỏi thiết bịngưng tụ. Trang 48.

3.5. Đường kính ống dẫn hơi thứvào thiết bịngưng tụ. Trang 48.

4. Bềdày lớp cách nhiệt. Trang 49.

4.1. Bềdày lớp cách nhiệt ống. Trang 49.

4.2. Bềdày lớp cách nhiệt của ống dẫn hơi đốt . Trang 49.

4.3. Cách nhiệt cho buồng đốt . Trang 50.

4.4. Cách nhiệt cho buồng bốc. Trang 51.

5. Tính vỉ ống . Trang 51.

6. Chọn mặt bích . Trang 52.

7. Chọn tai treo. Trang 54.

7.1. Tai treo cho thiết bị. Trang 54.

7.2. Thểtích các bộphận thiết bị. Trang 54.

7.2.1. Thểtích thép làm ống truyền nhiệt . Trang 54.

7.2.2. Thểtích thép làm buồng đốt . Trang 54.

7.2.3. Thểtích thép làm buồng bốc. Trang 54.

7.2.4. Khối lượng thép làm đáy nón . Trang 55.

7.2.5. Khối lượng thép làm nắp buồng bốc . Trang 55.

7.2.6. Thểtích thép làm vỉ ống . Trang 55.

7.3. Khối lượng các bộphận thiết bị. Trang 55.

7.4. Tổng khối lượng của thiết bị. Trang 56.

8. Vịtrí đặt bồn cao vị. Trang 56.

9. Chọn bơm. Trang 58.

9.1. Bơm dung dịch. Trang 58.

9.2. Bơm cung cấp nước cho thiết bịngưng tụgián tiếp. Trang 61.

10. Tính giá thành của thiết bị. Trang 63.

Kết Luận . Trang 64.

Tài Liệu Tham Khảo . Trang 65.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY