Đồ án Thiết kế đường qua hai điểm L - Q

MỤC LỤC PHẦN I: THIẾT KẾ SƠ BỘ CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TÌNH HÌNH CHUNG CỦA KHU VỰC XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG 11. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 12.TÌNH HÌNH CHUNG CỦA TUYẾN 1CHƯƠNG II: XÁC ĐỊNH CẤP HẠNG KỸ THUẬT VÀ TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU CỦA TUYẾN ĐƯỜNG 91. XÁC ĐỊNH CẤP HẠNG KỸ THUẬT VÀ CẤP QUẢN LÝ CỦA TUYẾN ĐƯỜNG 92. XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CHỦ YẾU 10CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN THỦY VĂN VÀ CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC 261. TÍNH TOÁN THỦY VĂN 262. TÍNH TOÁN THỦY LỰC VÀ XÁC ĐỊNH KHẨU ĐỘ CẦU, CỐNG 37CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ SƠ BỘ CÁC PHƯƠNG ÁN TUYẾN TRÊN BÌNH ĐỒ 481. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ VẠCH TUYẾN TRÊN BÌNH ĐỒ 482. NGUYÊN TẮC VẠCH TUYẾN TRÊN BÌNH ĐỒ 483. THIẾT KẾ BÌNH ĐỒ 49CHƯƠNG V: THIẾT KẾ TRẮC DỌC CÁC PHƯƠNG ÁN TUYẾN 53CHƯƠNG VI: BIỂU ĐỒ VẬN TỐC 691. MỤC ĐÍCH 692. LẬP BIỂU ĐỒ VẬN TỐC XE CHẠY LÝ THUYẾT 693. XÁC ĐỊNH THỜI GIAN XE CHẠY LÝ THUYẾT 784. XÁC ĐỊNH VẬN TỐC TRUNG BÌNH CỦA TOÀN TUYẾN 81CHƯƠNG VII: THIẾT KẾ NỀN ĐƯỜNG 821. NHỮNG YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ NỀN ĐƯỜNG 82 2.CÁC ĐOẠN TRẮC NGANG CẦN MỞ RỘNG HOẶC THU HẸP 823. TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG NỀN ĐƯỜNG 82CHƯƠNG VIII: THIẾT KẾ KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG 991. GIỚI THIỆU CHUNG 992. CƠ SỞ THIẾT KẾ KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG 993. XÁC ĐỊNH MODULE ĐÀN HỒI YÊU CẦU CỦA MẶT ĐƯỜNG 1024. CHỌN SƠ ĐỒ KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG 1025. TÍNH TOÁN VÀ CHỌN CHIỀU DÀY KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG 1036. GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN MÓNG KINH TẾ 1047. KIỂM TRA KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG 108 8. TÍNH TOÁN KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG CHO LỀ GIA CỐ 113CHƯƠNG IX: TÍNH CHI PHÍ XÂY DỰNG – VẬN DOANH KHAI THÁC – SO SÁNH PHƯƠNG ÁN TUYẾN 1191. CHI PHÍ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN TUYẾN 1192. CHI PHÍ VẬN DOANH – KHAI THÁC 1233. SO SÁNH CÁC PHƯƠNG ÁN TUYẾN 128CHƯƠNG X: ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẾN MÔI TRƯỜNG 1301. ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ CÁC TÁC ĐỘNG ẢNH HƯỞNG TỚI MÔI TRUỜNG 1302. KẾT LUẬN 130 PHẦN II: THIẾT KẾ KỸ THUẬT(TỪ KM0+00 ĐẾN KM1+00 PHƯƠNG ÁN 1) CHƯƠNG I: NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU CHUNG CỦA THIẾT KẾ KỸ THUẬT 1321. NỘI DUNG 1322. PHẠM VI THỰC HIỆN TRONG ĐỒ ÁN 1323. YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI THIẾT KẾ KỸ THUẬT 132CHƯƠNG II: THIẾT KẾ BÌNH ĐỒ 1331. CÁC NGUYÊN TẮC KHI VẠCH TUYẾN 1332. THIẾT KẾ CÁC YẾU TỐ ĐƯỜNG CONG 133CHƯƠNG III: THIẾT KẾ TRẮC DỌC KỸ THUẬT 1411. NHỮNG YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC KHI THIẾT KẾ ĐƯỜNG ĐỎ 1412. THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN ĐƯỜNG CONG ĐỨNG 1413. XÁC ĐỊNH CAO ĐỘ TỰ NHIÊN VÀ CAO ĐỘ THIẾT KẾ TRÊN ĐOẠN TUYẾN TRẮC DỌC KỸ THUẬT 144CHƯƠNG IV: TÍNH THỦY VĂN CÔNG TRÌNH 1481. MỤC ĐÍCH 1482. TÍNH TOÁN LƯU LƯỢNG CỐNG 1483. TÍNH TOÁN RÃNH THOÁT NƯỚC 154CHƯƠNG V: THIẾT KẾ NỀN ĐƯỜNG 1581. NHỮNG YÊU CẦU CHUNG 1582. TÍNH KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP 158CHƯƠNG VI: THIẾT KẾ MẶT ĐƯỜNG 163 PHẦN III: TỔ CHỨC THI CÔNG CHƯƠNG I: CÁC CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG VÀ PHƯƠNG ÁN THI CÔNG 1641. CÁC CHỈ TIÊU VÀ KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC 1642. PHƯƠNG ÁN THI CÔNG VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THI CÔNG 1643. BỐ TRÍ THỜI GIAN THI CÔNG 169CHƯƠNG II: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THỰC HIỆN THI CÔNG 170CHƯƠNG III: TỔ CHỨC THI CÔNG CỐNG 1721. SỐ LƯỢNG CỐNG TRÊN ĐOẠN TUYẾN KỸ THUẬT 1722. TRÌNH TỰ THI CÔNG CỐNG 1723. THỜI GIAN THI CÔNG CỐNG 1724. TỔ CHỨC THI CÔNG CỐNG 172CHƯƠNG IV: TỔ CHỨC THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG 1781. KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP 1782. ĐIỀU PHỐI ĐẤT 1823. PHÂN ĐOẠN THI CÔNG 184CHƯƠNG V: THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG 1871. ĐẶC ĐIỂM THI CÔNG CỦA CÔNG TRÌNH MẶT ĐƯỜNG 1872. TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ CỦA DÂY CHUYỀN 1873. TRÌNH TỰ THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG 187CHƯƠNG VI: CÔNG TÁC HOÀN THIỆN 207CHƯƠNG VII: THI CÔNG CHỈ ĐẠO 2081. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 2082. THI CÔNG CỐNG 2083. THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG 2104. THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG 2125. CÔNG TÁC HOÀN THIỆN 215

MỤC LỤC

PHẦN I: THIẾT KẾ SƠ BỘ

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TÌNH HÌNH CHUNG CỦA KHU VỰC XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG 1

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1

2.TÌNH HÌNH CHUNG CỦA TUYẾN 1

CHƯƠNG II: XÁC ĐỊNH CẤP HẠNG KỸ THUẬT VÀ TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU CỦA TUYẾN ĐƯỜNG 9

1. XÁC ĐỊNH CẤP HẠNG KỸ THUẬT VÀ CẤP QUẢN LÝ CỦA TUYẾN ĐƯỜNG 9

2. XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CHỦ YẾU 10

CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN THỦY VĂN VÀ CÔNG TRÌNH THOÁT

NƯỚC 26

1. TÍNH TOÁN THỦY VĂN 26

2. TÍNH TOÁN THỦY LỰC VÀ XÁC ĐỊNH KHẨU ĐỘ CẦU, CỐNG 37

CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ SƠ BỘ CÁC PHƯƠNG ÁN TUYẾN TRÊN BÌNH

ĐỒ 48

1. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ VẠCH TUYẾN TRÊN BÌNH ĐỒ 48

2. NGUYÊN TẮC VẠCH TUYẾN TRÊN BÌNH ĐỒ 48

3. THIẾT KẾ BÌNH ĐỒ 49

CHƯƠNG V: THIẾT KẾ TRẮC DỌC CÁC PHƯƠNG ÁN TUYẾN 53

CHƯƠNG VI: BIỂU ĐỒ VẬN TỐC 69

1. MỤC ĐÍCH 69

2. LẬP BIỂU ĐỒ VẬN TỐC XE CHẠY LÝ THUYẾT 69

3. XÁC ĐỊNH THỜI GIAN XE CHẠY LÝ THUYẾT 78

4. XÁC ĐỊNH VẬN TỐC TRUNG BÌNH CỦA TOÀN TUYẾN 81

CHƯƠNG VII: THIẾT KẾ NỀN ĐƯỜNG 82

1. NHỮNG YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ NỀN ĐƯỜNG 82 2.CÁC ĐOẠN TRẮC NGANG CẦN MỞ RỘNG HOẶC THU HẸP 82

3. TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG NỀN ĐƯỜNG 82

CHƯƠNG VIII: THIẾT KẾ KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG 99

1. GIỚI THIỆU CHUNG 99

2. CƠ SỞ THIẾT KẾ KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG 99

3. XÁC ĐỊNH MODULE ĐÀN HỒI YÊU CẦU CỦA MẶT ĐƯỜNG 102

4. CHỌN SƠ ĐỒ KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG 102

5. TÍNH TOÁN VÀ CHỌN CHIỀU DÀY KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG 103

6. GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN MÓNG KINH TẾ 104

7. KIỂM TRA KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG 108

8. TÍNH TOÁN KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG CHO LỀ GIA CỐ 113

CHƯƠNG IX: TÍNH CHI PHÍ XÂY DỰNG – VẬN DOANH KHAI THÁC – SO SÁNH PHƯƠNG ÁN TUYẾN 119

1. CHI PHÍ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN TUYẾN 119

2. CHI PHÍ VẬN DOANH – KHAI THÁC 123

3. SO SÁNH CÁC PHƯƠNG ÁN TUYẾN 128

CHƯƠNG X: ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẾN MÔI TRƯỜNG 130

1. ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ CÁC TÁC ĐỘNG ẢNH HƯỞNG TỚI MÔI TRUỜNG 130

2. KẾT LUẬN 130

PHẦN II: THIẾT KẾ KỸ THUẬT

(TỪ KM0+00 ĐẾN KM1+00 PHƯƠNG ÁN 1)

CHƯƠNG I: NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU CHUNG CỦA THIẾT KẾ KỸ THUẬT 132

1. NỘI DUNG 132

2. PHẠM VI THỰC HIỆN TRONG ĐỒ ÁN 132

3. YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI THIẾT KẾ KỸ THUẬT 132

CHƯƠNG II: THIẾT KẾ BÌNH ĐỒ 133

1. CÁC NGUYÊN TẮC KHI VẠCH TUYẾN 133

2. THIẾT KẾ CÁC YẾU TỐ ĐƯỜNG CONG 133

CHƯƠNG III: THIẾT KẾ TRẮC DỌC KỸ THUẬT 141

1. NHỮNG YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC KHI THIẾT KẾ ĐƯỜNG ĐỎ 141

2. THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN ĐƯỜNG CONG ĐỨNG 141

3. XÁC ĐỊNH CAO ĐỘ TỰ NHIÊN VÀ CAO ĐỘ THIẾT KẾ TRÊN ĐOẠN TUYẾN TRẮC DỌC KỸ THUẬT 144

CHƯƠNG IV: TÍNH THỦY VĂN CÔNG TRÌNH 148

1. MỤC ĐÍCH 148

2. TÍNH TOÁN LƯU LƯỢNG CỐNG 148

3. TÍNH TOÁN RÃNH THOÁT NƯỚC 154

CHƯƠNG V: THIẾT KẾ NỀN ĐƯỜNG 158

1. NHỮNG YÊU CẦU CHUNG 158

2. TÍNH KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP 158

CHƯƠNG VI: THIẾT KẾ MẶT ĐƯỜNG 163

PHẦN III: TỔ CHỨC THI CÔNG

CHƯƠNG I: CÁC CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG VÀ PHƯƠNG ÁN THI

CÔNG 164

1. CÁC CHỈ TIÊU VÀ KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC 164

2. PHƯƠNG ÁN THI CÔNG VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THI CÔNG 164

3. BỐ TRÍ THỜI GIAN THI CÔNG 169

CHƯƠNG II: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THỰC HIỆN THI CÔNG 170

CHƯƠNG III: TỔ CHỨC THI CÔNG CỐNG 172

1. SỐ LƯỢNG CỐNG TRÊN ĐOẠN TUYẾN KỸ THUẬT 172

2. TRÌNH TỰ THI CÔNG CỐNG 172

3. THỜI GIAN THI CÔNG CỐNG 172

4. TỔ CHỨC THI CÔNG CỐNG 172

CHƯƠNG IV: TỔ CHỨC THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG 178

1. KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP 178

2. ĐIỀU PHỐI ĐẤT 182

3. PHÂN ĐOẠN THI CÔNG 184

CHƯƠNG V: THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG 187

1. ĐẶC ĐIỂM THI CÔNG CỦA CÔNG TRÌNH MẶT ĐƯỜNG 187

2. TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ CỦA DÂY CHUYỀN 187

3. TRÌNH TỰ THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG 187

CHƯƠNG VI: CÔNG TÁC HOÀN THIỆN 207

CHƯƠNG VII: THI CÔNG CHỈ ĐẠO 208

1. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 208

2. THI CÔNG CỐNG 208

3. THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG 210

4. THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG 212

5. CÔNG TÁC HOÀN THIỆN 215

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY