Đồ án Thiết kế đường qua hai điểm C-B

PHẦN I:THIẾT KẾ SƠ BỘCHƯƠNGI: TÌNH HÌNH CHUNG CỦA KHU VỰC XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG (trang 1 6)1.1.Những vấn đề chung1.2.Tình hình chung của tuyến đườngCHƯƠNG II: XÁC ĐỊNH CẤP HẠNG KỸ THUẬT VÀ TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU CỦA KỸ THUẬT CỦA TUYẾN ĐƯỜNG(trang 7 27)2.1.các tiêu chuẩn dùng trong tính toán2.2.xác định cấp hạng kỹ thuật và cấp quản lý của tuyến đường2.3.xác định các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu 2.4.xác định tầm nhìn xe chạy2.5.xác định bán kính đường cong nằm2.6.xác định chiều dài tối thiểu của đường cong chuyển tiếp2.7.xác định chiều dài đoạn chêm giữa hai đường cong 2.7.1.chiều dài tối thiểu của đoạn thẳng chêm giữa hai đường cong cùng chiều 2.8.xác định các bán kính đường cong đứng2.9.xác định khả năng thông hành xe và các kích thước ngang của đườngCHƯƠNG III: THIẾT KẾ SƠ BỘ TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH (trang 28 39)3.1.những căn cứ để vạch tuyến trên bình đồ3.2.xác định điểm khống chế, điểm cơ sở của tuyến3.3.nguyên tắc vạch tuyến trên bình đồ3.4.thiết kế bình đồCHƯƠNG IV : TÍNH TOÁN THỦY VĂN VÀ THỦY LỰC CẦU CỐNG(trang 40 51)4.1.Hệ thống các công trình thoát nước 4.2.Xác định các đặc trưng thuỷ văn 4.3.Xác định khẩu độ cống 4.4.Bảng Tổng hợp khẩu độ cống cho cả hai phương án tuyếnCHƯƠNG V : THIẾT KẾ TRẮC DỌC(trang 52-53 )CHƯƠNG VI: THIẾT KẾ KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG( trang 53 64)6.1.giới thiệu chung 6.2.các yêu cầu cơ bản đối với kết cấu áo đường 6.3.xác định mô đun đàn hồi yêu cầu chung của mặt đường6.4.chọn sơ bộ kết cấu áo đường 6.5.kiểm tra kết cấu áo đường6.6.chọn chiều dày kinh tế của kết cấu áo đườngCHƯƠNG VII: KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP( trang 65 77)7.1.nền đắp7.2.nền đàoCHƯƠNG VIII: BIỂU ĐỒ VẬN TỐC XE CHẠY( trang 78 91)8.1.mục đích8.2.đặc điểm của biểu đồ vận tốc xe chạy8.3.trình tự vẽ8.4.tính thời gian xe chạyCHƯƠNG IX: LẬP LUẬN CHỨNG KINH TẾ KỸ THUẬT ĐƯỜNG - LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN( trang92 98)9.1.các chỉ tiêu lựa chọn phương án 9.2.chi phí xây dựng9.3.so sánh lựa chọn phương án  PHẦN II:THIẾT KẾ KỸ THUẬT CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TÌNH HÌNH CHUNG( trang 99 100)CHƯƠNG II: THIẾT KẾ BÌNH ĐỒ (trang 101 110)2.1.nguyên tắc vạch tuyến2.2.thiết kế các yếu tố đường cong2.3.đường cong chuyển tiếp, đoạn nối siêu cao, đoạn nối mở rộng CHƯƠNG III: THIẾT KẾ TRẮC DỌC (trang 111 113)3.1.những yêu cầu và nguyên tắc cơ bản khi thiết kế trắc dọc :3.2.xác định các điểm khống chế khi thiết kế đường đỏ3.3.tính toán đường cong đứngCHƯƠNG IV: THIẾT KẾ NỀN ĐƯỜNG (trang 114-:-118)4.1.yêu cầu khi thiết kế nền đường4.2.tính khối lượng đào đắpCHƯƠNG V: THIẾT KẾ KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG (trang 119 130)5.1.giới thiệu chung5.2.các yêu cầu cơ bản đối với kết cấu áo đường5.3.xác định tải trọng tính toán5.4.xác định mô đun đàn hồi yêu cầu chung của mặt đường5.5.chọn sơ bộ kết cấu áo đường :5.6.kiểm tra kết cấu áo đườngCHƯƠNG VI: TÍNH TOÁN CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC (trang 131 137)6.1.nguyên tắc và yêu cầu thiết kế:6.2.tính toán thuỷ lực cốngPHẦN IIITHIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CHƯƠNG I: TÌNH HÌNH CHUNG CỦA ĐOẠN TUYẾN (trang 138 140)1.1.khí hậu thủy văn1.2.vật liệu xây dựngCHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG (trang 141 146)2.1.giới thiệu một số phương pháp thi công2.2.lựa chọn phương án thi côngCHƯƠNG III: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ (trang 147 150)3.1khái niệm chung3.2.nhà cửa tạm thời3.3.cơ sở sản xuất của công trường3.4.đường tạm3.5.thông tin liên lạc3.6.chuẩn bị phần đất thi công3.7.cấp nướcCHƯƠNG IV: TỔ CHỨC THI CÔNG CỐNG (trang 151 153)4.1.trình tự xây dựng cống4.2.thời gian thi công4.3.tổ chức thi công cống4.4.đắp đất trên cốngCHƯƠNG V: TỔ CHỨC THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG (trang 154 168)5.1.đặc điểm của công tác xây dựng nền đường5.2.thiết kế điều phối đất, phân đoạn và chọn máy thi côngCHƯƠNG VI: THI CÔNG MÓNG - MẶT ĐƯỜNG (trang 169 189)6.1.giới thiệu kết cấu áo đường6.2.các yêu cầu về vật liệu thi công6.3.phương pháp thi công6.4.quá trình công nghệ thi côngCHƯƠNG VII: CÔNG TÁC HOÀN THIỆN (trang 190)

PHẦN I:THIẾT KẾ SƠ BỘ

CHƯƠNGI: TÌNH HÌNH CHUNG CỦA KHU VỰC XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG (trang 1 6)

1.1.Những vấn đề chung

1.2.Tình hình chung của tuyến đường

CHƯƠNG II: XÁC ĐỊNH CẤP HẠNG KỸ THUẬT VÀ TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU CỦA KỸ THUẬT CỦA TUYẾN ĐƯỜNG(trang 7 27)

2.1.các tiêu chuẩn dùng trong tính toán

2.2.xác định cấp hạng kỹ thuật và cấp quản lý của tuyến đường

2.3.xác định các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu

2.4.xác định tầm nhìn xe chạy

2.5.xác định bán kính đường cong nằm

2.6.xác định chiều dài tối thiểu của đường cong chuyển tiếp

2.7.xác định chiều dài đoạn chêm giữa hai đường cong

2.7.1.chiều dài tối thiểu của đoạn thẳng chêm giữa hai đường cong cùng chiều

2.8.xác định các bán kính đường cong đứng

2.9.xác định khả năng thông hành xe và các kích thước ngang của đường

CHƯƠNG III: THIẾT KẾ SƠ BỘ TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH

(trang 28 39)

3.1.những căn cứ để vạch tuyến trên bình đồ

3.2.xác định điểm khống chế, điểm cơ sở của tuyến

3.3.nguyên tắc vạch tuyến trên bình đồ

3.4.thiết kế bình đồ

CHƯƠNG IV : TÍNH TOÁN THỦY VĂN VÀ THỦY LỰC CẦU CỐNG(trang 40 51)

4.1.Hệ thống các công trình thoát nước

4.2.Xác định các đặc trưng thuỷ văn

4.3.Xác định khẩu độ cống

4.4.Bảng Tổng hợp khẩu độ cống cho cả hai phương án tuyến

CHƯƠNG V : THIẾT KẾ TRẮC DỌC(trang 52-53 )

CHƯƠNG VI: THIẾT KẾ KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG( trang 53 64)

6.1.giới thiệu chung

6.2.các yêu cầu cơ bản đối với kết cấu áo đường

6.3.xác định mô đun đàn hồi yêu cầu chung của mặt đường

6.4.chọn sơ bộ kết cấu áo đường

6.5.kiểm tra kết cấu áo đường

6.6.chọn chiều dày kinh tế của kết cấu áo đường

CHƯƠNG VII: KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP( trang 65 77)

7.1.nền đắp

7.2.nền đào

CHƯƠNG VIII: BIỂU ĐỒ VẬN TỐC XE CHẠY( trang 78 91)

8.1.mục đích

8.2.đặc điểm của biểu đồ vận tốc xe chạy

8.3.trình tự vẽ

8.4.tính thời gian xe chạy

CHƯƠNG IX: LẬP LUẬN CHỨNG KINH TẾ KỸ THUẬT ĐƯỜNG - LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN( trang92 98)

9.1.các chỉ tiêu lựa chọn phương án

9.2.chi phí xây dựng

9.3.so sánh lựa chọn phương án

PHẦN II:THIẾT KẾ KỸ THUẬT

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TÌNH HÌNH CHUNG( trang 99 100)

CHƯƠNG II: THIẾT KẾ BÌNH ĐỒ (trang 101 110)

2.1.nguyên tắc vạch tuyến

2.2.thiết kế các yếu tố đường cong

2.3.đường cong chuyển tiếp, đoạn nối siêu cao, đoạn nối mở rộng

CHƯƠNG III: THIẾT KẾ TRẮC DỌC (trang 111 113)

3.1.những yêu cầu và nguyên tắc cơ bản khi thiết kế trắc dọc :

3.2.xác định các điểm khống chế khi thiết kế đường đỏ

3.3.tính toán đường cong đứng

CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ NỀN ĐƯỜNG (trang 114-:-118)

4.1.yêu cầu khi thiết kế nền đường

4.2.tính khối lượng đào đắp

CHƯƠNG V: THIẾT KẾ KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG (trang 119 130)

5.1.giới thiệu chung

5.2.các yêu cầu cơ bản đối với kết cấu áo đường

5.3.xác định tải trọng tính toán

5.4.xác định mô đun đàn hồi yêu cầu chung của mặt đường

5.5.chọn sơ bộ kết cấu áo đường :

5.6.kiểm tra kết cấu áo đường

CHƯƠNG VI: TÍNH TOÁN CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC

(trang 131 137)

6.1.nguyên tắc và yêu cầu thiết kế:

6.2.tính toán thuỷ lực cống

PHẦN III

THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG

CHƯƠNG I: TÌNH HÌNH CHUNG CỦA ĐOẠN TUYẾN (trang 138 140)

1.1.khí hậu thủy văn

1.2.vật liệu xây dựng

CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG (trang 141 146)

2.1.giới thiệu một số phương pháp thi công

2.2.lựa chọn phương án thi công

CHƯƠNG III: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ (trang 147 150)

3.1khái niệm chung

3.2.nhà cửa tạm thời

3.3.cơ sở sản xuất của công trường

3.4.đường tạm

3.5.thông tin liên lạc

3.6.chuẩn bị phần đất thi công

3.7.cấp nước

CHƯƠNG IV: TỔ CHỨC THI CÔNG CỐNG (trang 151 153)

4.1.trình tự xây dựng cống

4.2.thời gian thi công

4.3.tổ chức thi công cống

4.4.đắp đất trên cống

CHƯƠNG V: TỔ CHỨC THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG (trang 154 168)

5.1.đặc điểm của công tác xây dựng nền đường

5.2.thiết kế điều phối đất, phân đoạn và chọn máy thi công

CHƯƠNG VI: THI CÔNG MÓNG - MẶT ĐƯỜNG (trang 169 189)

6.1.giới thiệu kết cấu áo đường

6.2.các yêu cầu về vật liệu thi công

6.3.phương pháp thi công

6.4.quá trình công nghệ thi công

CHƯƠNG VII: CÔNG TÁC HOÀN THIỆN (trang 190)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY