Đồ án Thiết kế dây chuyền sản xuất nhựa PVC theo phương pháp nhũ tương công suất 2000 tấn/năm

MỤC LỤCMục lục 3PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG . 7PHẦN II: PHẦN LÝ THUYẾT CHUNG 9  II.1.NGUYÊN VẬT LIỆU CHÍNH DÙNG TRONG SẢN XUẤT PVC . 9 II.1.1.Vinylclorua (VC) . 9 II.1.2.Các phụ gia khác .11 II.2.QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT NHỰA PVC . 13 II.2.1. Phản ứng trùng hợp cloruavinyl 13 II.2.2. Các phương pháp sản xuất nhựa PVC 18 II.3. QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT NHỰA PVC THEO PHƯƠNG PHÁP NHŨ TƠNG TRONG NƯỚC 19 III.3.1.Cơ sở của phương pháp sản xuất nhũ tương 20 III.3.2.Trùng hợp theo phương pháp gián đoạn . .24 III.3.3.Trùng hợp theo phương pháp liên tục . 25 II.4. CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA NHỰA PVC .27 II.4.1. Cấu tạo của nhựa PVC .27 II.4.2. Tính chất của nhựa PVC .29 II.4.3. Biến đổi hoá học của nhựa PVC .31 II.5. CÁC LOẠI CHẤT DẺO PVC, TÍNH CHẤT VÀ ỨNG DỤNG.31 II.5.1. Sản phẩm từ nhựa PVC không hoá dẻo, tính chất và ứng dụng .31 II.5.2. Sản phẩm từ nhựa PVC hoá dẻo, tính chất và ứng dụng .36 PHẦN III: TÍNH TOÁN DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT NHỰA PVC THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN ĐOẠN . 39I. DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT 39II. TÍNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT 42III. TÍNH TOÁN CƠ KHÍ 46 III.1.Tính chiều dày thiết bị phản ứng 47 III.2. Tính đáy và nắp thiết bị phản ứng . 52 III.3. Chọn mặt bích . 55 III.4. Tính cánh khuấy, động cơ cánh khuấy . 56 III.5. Tính lớp vỏ gia nhiệt . 61 III.6. Tính bảo ôn thiết bị . 62 III.7. Tính tai treo của thiết bị phản ứng 68 III.8. Tính cân bằng nhiệt lượng cho thiết bị phản ứng . 73 III.8.1. Chọn các thông số 73 III.8.2. Tính cân bằng nhiệt cho quá trình cấp nhiệt đối với thiết bị phản ứng . 75IV. TÍNH CÁC THIẾT BỊ PHỤ 79 IV.1. THIẾT BỊ TẠO DUNG DỊCH NHŨ TƯƠNG . 79 IV.1.1. Tính chiều dày thân thiết bị tạo dung dịch nhũ tương . 80 IV.1.2. Tính chiều dày của đáy và nắp thiết bị tạo dung dịch nhũ tương 83 IV.1.3. Chọn mặt bích . 86 IV.1.4. Tính cánh khuấy và động cơ cánh khuấy . 87 IV.1.5. Tính tai treo 91 IV.2. TÍNH TOÁN CÁC BỂ CHỨA 96 IV.2.1. Tính bể chứa vinylclorua . 96 IV.2.2. Tính bể chứa nước cất 100 IV.2.3. Tính thùng lường chứa chất nhũ hoá . 101 IV.2.4. Thùng lường chứa NaOH, và chứa chất khởi đầu 103 IV.3. TÍNH TOÁN BƠM . 103 IV.3.1. Tính bơm vận chuyển vinylclorua . 104 IV.3.2. Tính bơm vận chuyển nước . 111 IV.4. THIẾT BỊ LY TÂM PHÂN LY NHŨ TƯƠNG . 115 IV.5. THIẾT BỊ SẤY . 116 IV.5.1. Vòi phun 118 IV.5.2. Buồng sấy phun . 119 PHẦN IV: XÂY DỰNG. 120 I. XÁC ĐỊNH ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY . 120 I.1. Cơ sở để xác định địa điểm xây dựng nhà máy . 120 I.2. Các yêu cầu đối với địa điểm xây dựng nhà máy . 121 I.2.1. Các yêu cầu chung . 121 I.2.2. Các yêu cầu về kỹ thuật xây dựng . 122 I.2.3. Các yêu cầu về vệ sinh công nghiệp . 123 II. THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG . 123 II.1. Các nhiệm vụ chính khi thiết kế tổng mặt bằng nhà máy 124 II.2. Các yêu cầu khi thiết kế tổng mặt bằng nhà máy . 124 II.3. Nguyên tắc phân vùng trong nhà máy 126 II.3.1. Vùng trước nhà máy . 126 II.3.2. Vùng sản xuất . 127 II.3.3. Vùng các công trình phụ 127 II.3.4. Vùng kho tàng và các khu vực giao thông . 127 II.3.5. Ưu nhược điểm của nguyên tắc phân vùng . 128 II.4. Những căn cứ để thiết kế phân xưởng sản xuất nhựa PVC . 129 II.5. Tính toán và xác định kích thước chính của các công trình trong nhà máy . 130 II.6. Cấu tạo phân xưởng sản xuất nhựa PVC . 132 II.7. Bố trí thiết bị trong phân xưởng sản xuất . 134PHẦN V: ĐIỆN NƯỚC . 135 I.ĐIỆN . 135 I.1. Tính phụ tải chiếu sáng . 135 I.2. Tính phụ tải động lực 137 I.3. Tính lượng điện tiêu thụ hàng năm của nhà máy . 138 II. NƯỚC 138 II.1. Nước sinh hoạt . 138 II.2. Nước sản xuất . 139PHẦN VI: KINH TẾ 140 I. TÓM LƯỢC DỰ ÁN . 140 II. THỊ TRƯỜNG VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT . 140 II.1. Nhu cầu . 140 II.2. Kế hoạch sản xuất 141 II.3. Tính toán kinh tế . 141 II.3.1. Vốn cố định 141 II.3.2. Vốn lưu động . 143 II.3.3. Chi phí nhu cầu về nước . 143 II.3.4. Tính nhu cầu lao động 144 II.3.5. Giá thành sản phẩm . 146TÀI LIỆU THAM KHẢO . 147

MỤC LỤC

Mục lục 3

PHẦN I:

GIỚI THIỆU CHUNG . 7

PHẦN II:

PHẦN LÝ THUYẾT CHUNG 9

II.1.NGUYÊN VẬT LIỆU CHÍNH DÙNG TRONG SẢN XUẤT PVC . 9

II.1.1.Vinylclorua (VC) . 9

II.1.2.Các phụ gia khác .11

II.2.QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT NHỰA PVC . 13

II.2.1. Phản ứng trùng hợp cloruavinyl 13

II.2.2. Các phương pháp sản xuất nhựa PVC 18

II.3. QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT NHỰA PVC THEO PHƯƠNG PHÁP NHŨ TƠNG TRONG NƯỚC 19

III.3.1.Cơ sở của phương pháp sản xuất nhũ tương 20

III.3.2.Trùng hợp theo phương pháp gián đoạn . .24

III.3.3.Trùng hợp theo phương pháp liên tục . 25

II.4. CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA NHỰA PVC .27

II.4.1. Cấu tạo của nhựa PVC .27

II.4.2. Tính chất của nhựa PVC .29

II.4.3. Biến đổi hoá học của nhựa PVC .31

II.5. CÁC LOẠI CHẤT DẺO PVC, TÍNH CHẤT VÀ ỨNG DỤNG.31

II.5.1. Sản phẩm từ nhựa PVC không hoá dẻo, tính chất và ứng dụng .31

II.5.2. Sản phẩm từ nhựa PVC hoá dẻo, tính chất và ứng dụng .36

PHẦN III:

TÍNH TOÁN DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT NHỰA PVC THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN ĐOẠN . 39

I. DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT 39

II. TÍNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT 42

III. TÍNH TOÁN CƠ KHÍ 46

III.1.Tính chiều dày thiết bị phản ứng 47

III.2. Tính đáy và nắp thiết bị phản ứng . 52

III.3. Chọn mặt bích . 55

III.4. Tính cánh khuấy, động cơ cánh khuấy . 56

III.5. Tính lớp vỏ gia nhiệt . 61

III.6. Tính bảo ôn thiết bị . 62

III.7. Tính tai treo của thiết bị phản ứng 68

III.8. Tính cân bằng nhiệt lượng cho thiết bị phản ứng . 73

III.8.1. Chọn các thông số 73

III.8.2. Tính cân bằng nhiệt cho quá trình cấp nhiệt đối với thiết bị phản ứng . 75

IV. TÍNH CÁC THIẾT BỊ PHỤ 79

IV.1. THIẾT BỊ TẠO DUNG DỊCH NHŨ TƯƠNG . 79

IV.1.1. Tính chiều dày thân thiết bị tạo dung dịch nhũ tương . 80

IV.1.2. Tính chiều dày của đáy và nắp thiết bị tạo dung dịch nhũ tương 83

IV.1.3. Chọn mặt bích . 86

IV.1.4. Tính cánh khuấy và động cơ cánh khuấy . 87

IV.1.5. Tính tai treo 91

IV.2. TÍNH TOÁN CÁC BỂ CHỨA 96

IV.2.1. Tính bể chứa vinylclorua . 96

IV.2.2. Tính bể chứa nước cất 100

IV.2.3. Tính thùng lường chứa chất nhũ hoá . 101

IV.2.4. Thùng lường chứa NaOH, và chứa chất khởi đầu 103

IV.3. TÍNH TOÁN BƠM . 103

IV.3.1. Tính bơm vận chuyển vinylclorua . 104

IV.3.2. Tính bơm vận chuyển nước . 111

IV.4. THIẾT BỊ LY TÂM PHÂN LY NHŨ TƯƠNG . 115

IV.5. THIẾT BỊ SẤY . 116

IV.5.1. Vòi phun 118

IV.5.2. Buồng sấy phun . 119

PHẦN IV: XÂY DỰNG. 120

I. XÁC ĐỊNH ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY . 120

I.1. Cơ sở để xác định địa điểm xây dựng nhà máy . 120

I.2. Các yêu cầu đối với địa điểm xây dựng nhà máy . 121

I.2.1. Các yêu cầu chung . 121

I.2.2. Các yêu cầu về kỹ thuật xây dựng . 122

I.2.3. Các yêu cầu về vệ sinh công nghiệp . 123

II. THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG . 123

II.1. Các nhiệm vụ chính khi thiết kế tổng mặt bằng nhà máy 124

II.2. Các yêu cầu khi thiết kế tổng mặt bằng nhà máy . 124

II.3. Nguyên tắc phân vùng trong nhà máy 126

II.3.1. Vùng trước nhà máy . 126

II.3.2. Vùng sản xuất . 127

II.3.3. Vùng các công trình phụ 127

II.3.4. Vùng kho tàng và các khu vực giao thông . 127

II.3.5. Ưu nhược điểm của nguyên tắc phân vùng . 128

II.4. Những căn cứ để thiết kế phân xưởng sản xuất nhựa PVC . 129

II.5. Tính toán và xác định kích thước chính của các công trình trong nhà máy . 130

II.6. Cấu tạo phân xưởng sản xuất nhựa PVC . 132

II.7. Bố trí thiết bị trong phân xưởng sản xuất . 134

PHẦN V: ĐIỆN NƯỚC . 135

I.ĐIỆN . 135

I.1. Tính phụ tải chiếu sáng . 135

I.2. Tính phụ tải động lực 137

I.3. Tính lượng điện tiêu thụ hàng năm của nhà máy . 138

II. NƯỚC 138

II.1. Nước sinh hoạt . 138

II.2. Nước sản xuất . 139

PHẦN VI: KINH TẾ 140

I. TÓM LƯỢC DỰ ÁN . 140

II. THỊ TRƯỜNG VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT . 140

II.1. Nhu cầu . 140

II.2. Kế hoạch sản xuất 141

II.3. Tính toán kinh tế . 141

II.3.1. Vốn cố định 141

II.3.2. Vốn lưu động . 143

II.3.3. Chi phí nhu cầu về nước . 143

II.3.4. Tính nhu cầu lao động 144

II.3.5. Giá thành sản phẩm . 146

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 147

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY