Đồ án Thiết kế cầu theo 22TCN 272-05 - Cầu qua sông M8/07

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN PHẦN I: 1THIẾT KẾ DỰ ÁN 1(30%) 1CHƯƠNG I: 2TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH CẦU QUA SÔNG M8/07 21. QUY HOẠCH TỔNG THỂ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN TỈNH QUẢNG NAM: 22. THỰC TRẠNG VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG : 23. NHU CẦU VẬN TẢI QUA SÔNG M8/07: 34. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẦU QUA SÔNG M8/07 : 35. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN NƠI XÂY DỰNG CẦU : 36. CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐỂ THIẾT KẾ CẦU VÀ GIẢI PHÁP KẾT CẤU : 5CHƯƠNG II: 9THIẾT KẾ SƠ BỘ CẦU DẦM LIÊN TỤC BTCT DƯL 91.TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH: 92. TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG CÁC BỘ PHẬN TRÊN CẦU : 143 .TÍNH TOÁN SỐ LƯỢNG CỌC TRONG BỆ MÓNG MỐ, TRỤ. 154. TÍNH TOÁN CÁP DỰ ỨNG LỰC TRONG DẦM CHỦ. 255. KIỂM TOÁN THEO TRẠNG THÁI GIỚI HẠN CƯỜNG ĐỘ. 326. BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG PHƯƠNG ÁN I: 35CHƯƠNG III: 37THIẾT KẾ SƠ BỘ CẦU DẦM GIẢN ĐƠN BTCT TIẾT DIỆN SUPER-T 371.TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH: 372. TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG CÁC BỘ PHẬN TRÊN CẦU : 413 .TÍNH TOÁN SỐ LƯỢNG CỌC TRONG BỆ MÓNG MỐ, TRỤ. 434. TÍNH TOÁN CÁC ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC CỦA DẦM CHỦ TẠI MẶT CẮT GIỮA NHỊP: 515. XÁC ĐỊNH NỘI LỰC CỦA DẦM CHỦ TẠI MẶT CẮT GIỮA NHỊP: 546. TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC: 637. KIỂM TOÁN TIẾT DIỆN THEO TRẠNG THÁI GIỚI HẠNG CƯỜNG ĐỘ I: 658. BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG VẬT LIỆU: 66CHƯƠNG IV: 69THIẾT KẾ SƠ BỘ CẦU DÀN THÉP 691.TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH: 692. TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG CÁC BỘ PHẬN TRÊN CẦU : 743 .TÍNH TOÁN SỐ LƯỢNG CỌC TRONG BỆ MÓNG MỐ, TRỤ. 754 .TÍNH TOÁN KIỂM TRA TIẾT DIỆN THANH DÀN: 835. BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG VẬT LIỆU: 85CHƯƠNG V: 88SO SÁNH CHỌN PHƯƠNG ÁN 881. CƠ SỞ ĐỂ CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐƯA VÀO THIẾT KẾ KỸ THUẬT: 882. SO SÁNH CÁC PHƯƠNG ÁN THEO GIÁ THÀNH DỰ TOÁN: 883. SO SÁNH CÁC PHƯƠNG ÁN THEO ĐI ỀU KI ỆN THI C ÔNG CH Ế T ẠO: 884. SO SÁNH CÁC PHƯƠNG ÁN THEO ĐI ỀU KI ỆN KHAI TH ÁC S Ử D ỤNG: 905. K ẾT LU ẬN: 90PHẦN II: 92THIẾT KẾ KỸ THUẬT 92(45%) 92CHƯƠNG I: 92THIẾT KẾ TIẾT DIỆN HỘP 921. LỰA CHỌN KÍCH THƯỚC MẶT CẮT NGANG: 922. TÍNH TOÁN TIẾT DIỆN HỘP THEO CHIỀU DÀI NHỊP: 95CHƯƠNG II: 99THIẾT KẾ HỘP THEO PHƯƠNG NGANG CẦU 991. CẤU TẠO BẢN MẶT CẦU: 992. NGUYÊN TẮC TÍNH: 993. TÍNH TOÁN NỘI LỰC TRONG BẢN MẶT CẦU: 1004. THIẾT KẾ CỐT THÉP CHO BẢN MẶT CẦU: 1115. TÍNH DUYỆT LƯỢNG CỐT THÉP THEO KHẢ NĂNG CHỊU UỐN CỦA BẢN MẶT CẦU: 112CHƯƠNG III: 115THIẾT KẾ KẾT CẤU NHỊP THEO CÔNG NGHỆ ĐÚC HẪNG 1151. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO: 1152. TẢI TRỌNG TÁC DỤNG VÀ HỆ SỐ TẢI TRỌNG: 1163. CÁC NGUYÊN TẮC TÍNH TOÁN VÀ CÁC GIAI ĐOẠN THI CÔNG: 1164. KẾT CẤU NHỊP TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG : 1215. MẤT MÁT ỨNG SUẤT: 1336. KIỂM TRA CÁC TIẾT DIỆN TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG THEO TTGH CƯỜNG ĐỘ I : 1367. KIỂM TOÁN CÁC TIẾT DIỆN TRONG GIAI ĐOẠN KHAI THÁC – SỬ DỤNG THEO TTGHCĐI : 1408. KIỂM TRA CÁC TIẾT DIỆN TRONG GIAI ĐOẠN KHAI THÁC- SỬ DỤNG THEO TTGHSD: 152PHẦN III 157THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG 157(25%) 157CHƯƠNG I: 158THIẾT KẾ THI CÔNG TRỤ T1 1581. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CỦA TRỤ T1: 1582. SƠ LƯỢC VỀ ĐẶC ĐIỂM NƠI XÂY DỰNG CẦU: 1583. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN THI CÔNG TRỤ T1: 1604. TRÌNH TỤ THI CHUNG CÔNG TRỤ T1: 1605. CÁC CÔNG TÁC CHÍNH TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG TRỤ: 1616. THI CÔNG BỆ CỌC, THÂN TRỤ: 179CHƯƠNG II: 197THIẾT KẾ THI CÔNG KẾT CẤU NHỊP 1971. SƠ LƯỢC VỀ ĐẶC ĐIỂM XÂY DỰNG CẦU: 1972. ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG ÁN VÀ CHỌN PHƯƠNG ÁN THI CÔNG: 1983. XÁC ĐỊNH TRÌNH TỰ THI CÔNG KẾT CẤU NHỊP : 2004. MỘT SỐ YÊU CẦU VỀ VẬT LIỆU: 2265. NGUYÊN LÝ CẤU TẠO VÀ CHỌN LOẠI XE ĐÚC. 2326. AN TOÀN LAO ĐỘNG: 235TÀI LIỆU THAM KHẢO 237

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

PHẦN I: 1

THIẾT KẾ DỰ ÁN 1

(30%) 1

CHƯƠNG I: 2

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH CẦU QUA SÔNG M8/07 2

1. QUY HOẠCH TỔNG THỂ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN TỈNH QUẢNG NAM: 2

2. THỰC TRẠNG VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG : 2

3. NHU CẦU VẬN TẢI QUA SÔNG M8/07: 3

4. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẦU QUA SÔNG M8/07 : 3

5. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN NƠI XÂY DỰNG CẦU : 3

6. CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐỂ THIẾT KẾ CẦU VÀ GIẢI PHÁP KẾT CẤU : 5

CHƯƠNG II: 9

THIẾT KẾ SƠ BỘ CẦU DẦM LIÊN TỤC BTCT DƯL 9

1.TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH: 9

2. TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG CÁC BỘ PHẬN TRÊN CẦU : 14

3 .TÍNH TOÁN SỐ LƯỢNG CỌC TRONG BỆ MÓNG MỐ, TRỤ. 15

4. TÍNH TOÁN CÁP DỰ ỨNG LỰC TRONG DẦM CHỦ. 25

5. KIỂM TOÁN THEO TRẠNG THÁI GIỚI HẠN CƯỜNG ĐỘ. 32

6. BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG PHƯƠNG ÁN I: 35

CHƯƠNG III: 37

THIẾT KẾ SƠ BỘ CẦU DẦM GIẢN ĐƠN BTCT TIẾT DIỆN SUPER-T 37

1.TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH: 37

2. TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG CÁC BỘ PHẬN TRÊN CẦU : 41

3 .TÍNH TOÁN SỐ LƯỢNG CỌC TRONG BỆ MÓNG MỐ, TRỤ. 43

4. TÍNH TOÁN CÁC ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC CỦA DẦM CHỦ TẠI MẶT CẮT GIỮA NHỊP: 51

5. XÁC ĐỊNH NỘI LỰC CỦA DẦM CHỦ TẠI MẶT CẮT GIỮA NHỊP: 54

6. TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC: 63

7. KIỂM TOÁN TIẾT DIỆN THEO TRẠNG THÁI GIỚI HẠNG CƯỜNG ĐỘ I: 65

8. BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG VẬT LIỆU: 66

CHƯƠNG IV: 69

THIẾT KẾ SƠ BỘ CẦU DÀN THÉP 69

1.TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH: 69

2. TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG CÁC BỘ PHẬN TRÊN CẦU : 74

3 .TÍNH TOÁN SỐ LƯỢNG CỌC TRONG BỆ MÓNG MỐ, TRỤ. 75

4 .TÍNH TOÁN KIỂM TRA TIẾT DIỆN THANH DÀN: 83

5. BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG VẬT LIỆU: 85

CHƯƠNG V: 88

SO SÁNH CHỌN PHƯƠNG ÁN 88

1. CƠ SỞ ĐỂ CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐƯA VÀO THIẾT KẾ KỸ THUẬT: 88

2. SO SÁNH CÁC PHƯƠNG ÁN THEO GIÁ THÀNH DỰ TOÁN: 88

3. SO SÁNH CÁC PHƯƠNG ÁN THEO ĐI ỀU KI ỆN THI C ÔNG CH Ế T ẠO: 88

4. SO SÁNH CÁC PHƯƠNG ÁN THEO ĐI ỀU KI ỆN KHAI TH ÁC S Ử D ỤNG: 90

5. K ẾT LU ẬN: 90

PHẦN II: 92

THIẾT KẾ KỸ THUẬT 92

(45%) 92

CHƯƠNG I: 92

THIẾT KẾ TIẾT DIỆN HỘP 92

1. LỰA CHỌN KÍCH THƯỚC MẶT CẮT NGANG: 92

2. TÍNH TOÁN TIẾT DIỆN HỘP THEO CHIỀU DÀI NHỊP: 95

CHƯƠNG II: 99

THIẾT KẾ HỘP THEO PHƯƠNG NGANG CẦU 99

1. CẤU TẠO BẢN MẶT CẦU: 99

2. NGUYÊN TẮC TÍNH: 99

3. TÍNH TOÁN NỘI LỰC TRONG BẢN MẶT CẦU: 100

4. THIẾT KẾ CỐT THÉP CHO BẢN MẶT CẦU: 111

5. TÍNH DUYỆT LƯỢNG CỐT THÉP THEO KHẢ NĂNG CHỊU UỐN CỦA BẢN MẶT CẦU: 112

CHƯƠNG III: 115

THIẾT KẾ KẾT CẤU NHỊP THEO CÔNG NGHỆ ĐÚC HẪNG 115

1. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO: 115

2. TẢI TRỌNG TÁC DỤNG VÀ HỆ SỐ TẢI TRỌNG: 116

3. CÁC NGUYÊN TẮC TÍNH TOÁN VÀ CÁC GIAI ĐOẠN THI CÔNG: 116

4. KẾT CẤU NHỊP TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG : 121

5. MẤT MÁT ỨNG SUẤT: 133

6. KIỂM TRA CÁC TIẾT DIỆN TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG THEO TTGH CƯỜNG ĐỘ I : 136

7. KIỂM TOÁN CÁC TIẾT DIỆN TRONG GIAI ĐOẠN KHAI THÁC – SỬ DỤNG THEO TTGHCĐI : 140

8. KIỂM TRA CÁC TIẾT DIỆN TRONG GIAI ĐOẠN KHAI THÁC- SỬ DỤNG THEO TTGHSD: 152

PHẦN III 157

THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG 157

(25%) 157

CHƯƠNG I: 158

THIẾT KẾ THI CÔNG TRỤ T1 158

1. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CỦA TRỤ T1: 158

2. SƠ LƯỢC VỀ ĐẶC ĐIỂM NƠI XÂY DỰNG CẦU: 158

3. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN THI CÔNG TRỤ T1: 160

4. TRÌNH TỤ THI CHUNG CÔNG TRỤ T1: 160

5. CÁC CÔNG TÁC CHÍNH TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG TRỤ: 161

6. THI CÔNG BỆ CỌC, THÂN TRỤ: 179

CHƯƠNG II: 197

THIẾT KẾ THI CÔNG KẾT CẤU NHỊP 197

1. SƠ LƯỢC VỀ ĐẶC ĐIỂM XÂY DỰNG CẦU: 197

2. ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG ÁN VÀ CHỌN PHƯƠNG ÁN THI CÔNG: 198

3. XÁC ĐỊNH TRÌNH TỰ THI CÔNG KẾT CẤU NHỊP : 200

4. MỘT SỐ YÊU CẦU VỀ VẬT LIỆU: 226

5. NGUYÊN LÝ CẤU TẠO VÀ CHỌN LOẠI XE ĐÚC. 232

6. AN TOÀN LAO ĐỘNG: 235

TÀI LIỆU THAM KHẢO 237

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY