Đồ án Sản xuất Biodiesel từ vi tảo: Kỹ thuật nuôi cấy vi tảo thu Lipid

MỤC LỤCĐề mục TrangLỜI CÁM ƠN .iiTÓM TẮT ĐỒ ÁN . iiiMỤC LỤC . vDANH SÁCH BẢNG . viiDANH SÁCH HÌNH . ixDANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT . x1. TỔNG QUAN VỀ BIODIESEL . 11.1. Định nghĩa các dạng năng lƣợng và biodiesel . 11.1.1. Năng lƣợng không tái sinh . 11.1.2. Năng lƣợng tái sinh . 21.2. Tầm quan trọng của biodiesel và khả năng thay thế cho nguồn nhiên liệu hóa thạch . 41.3. Nguyên tắc điều chế và nhu cầu về lipid trong sản xuất biodiesel . 71.4. Các nguồn nguyên liệu giàu lipid phục vụ cho việc sản xuất biodiesel và tiềm năng của vi tảo . 92. NĂNG SUẤT LIPID VÀ ẢNH HƢỞNG CỦA MÔI TRƢỜNG LÊN SỰTÍCH LŨY LIPID CỦA MỘT SỐ LOÀI VI TẢO . 152.1. Các loại vi tảo có chứa nhiều lipid . 152.2. Một số nghiên cứu về ảnh hƣởng của điều kiện môi trƣờng lên sự tích lũy lipid ở vi tảo . 162.2.1. Yếu tố nhiệt độ . 162.2.2. Yếu tố thành phần môi trƣờng . 193. NUÔI VI TẢO NANNOCHLOROPSIS OCULATA THU LIPID NHẰM SẢN XUẤT BIODIESEL . 253.1. Nannochloropsis oculata . 253.1.1. Phân loại . 253.1.2. Đặc điểm hình thái. 25 3.1.3. Đặc điểm sinh lý . 263.1.4. Đặc điểm sinh hóa . 263.2. Đề xuất mô hình thí nghiệm nghiên cứu sự tích lũy lipid theo điều kiện môi trƣờng ở Nannochloropsis oculata . 273.2.1. Yếu tố nhiệt độ . 273.2.2. Yếu tố ánh sáng . 323.2.3. Yếu tố độ mặn . 363.2.4. Yếu tố thành phần môi trƣờng . 384. KẾT LUẬN. 48TÀI LIỆU THAM KHẢO . 51

MỤC LỤC

Đề mục Trang

LỜI CÁM ƠN .ii

TÓM TẮT ĐỒ ÁN . iii

MỤC LỤC . v

DANH SÁCH BẢNG . vii

DANH SÁCH HÌNH . ix

DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT . x

1. TỔNG QUAN VỀ BIODIESEL . 1

1.1. Định nghĩa các dạng năng lƣợng và biodiesel . 1

1.1.1. Năng lƣợng không tái sinh . 1

1.1.2. Năng lƣợng tái sinh . 2

1.2. Tầm quan trọng của biodiesel và khả năng thay thế cho nguồn nhiên liệu

hóa thạch . 4

1.3. Nguyên tắc điều chế và nhu cầu về lipid trong sản xuất biodiesel . 7

1.4. Các nguồn nguyên liệu giàu lipid phục vụ cho việc sản xuất biodiesel và

tiềm năng của vi tảo . 9

2. NĂNG SUẤT LIPID VÀ ẢNH HƢỞNG CỦA MÔI TRƢỜNG LÊN SỰ

TÍCH LŨY LIPID CỦA MỘT SỐ LOÀI VI TẢO . 15

2.1. Các loại vi tảo có chứa nhiều lipid . 15

2.2. Một số nghiên cứu về ảnh hƣởng của điều kiện môi trƣờng lên sự tích

lũy lipid ở vi tảo . 16

2.2.1. Yếu tố nhiệt độ . 16

2.2.2. Yếu tố thành phần môi trƣờng . 19

3. NUÔI VI TẢO NANNOCHLOROPSIS OCULATA THU LIPID NHẰM

SẢN XUẤT BIODIESEL . 25

3.1. Nannochloropsis oculata . 25

3.1.1. Phân loại . 25

3.1.2. Đặc điểm hình thái. 25

3.1.3. Đặc điểm sinh lý . 26

3.1.4. Đặc điểm sinh hóa . 26

3.2. Đề xuất mô hình thí nghiệm nghiên cứu sự tích lũy lipid theo điều kiện

môi trƣờng ở Nannochloropsis oculata . 27

3.2.1. Yếu tố nhiệt độ . 27

3.2.2. Yếu tố ánh sáng . 32

3.2.3. Yếu tố độ mặn . 36

3.2.4. Yếu tố thành phần môi trƣờng . 38

4. KẾT LUẬN. 48

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY