Đồ án Quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại ký túc xá Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠN . iTÓM TẮT NỘI DUNG . iiMỤC LỤC . iiiDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .vDANH MỤC BẢNG . viDANH MỤC HÌNH ẢNH . viiMỞ ĐẦU .1CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HỌAT .31.1 Định nghĩa chất thải rắn .31.2 Nguồn gốc, thành phần, khối lượng và tính chất CTR sinh hoạ đô thị .31.2.1 Nguồn gốc .31.2.2 Thành phần chất thải rắn .41.2.3 Khối lượng chất thải rắn .61.2.4 Tính chất của chất thải rắn .81.3 Ảnh hưởng của chất thải rắn đến môi trường .91.3.1 Ảnh hưởng tới môi trường đất .91.3.2 Ảnh hưởng tới môi trường nước . 101.3.3 Ảnh hưởng đến môi trường không khí . 101.3.4 Ảnh hưởng tới sức khỏe con người và cảnh quan đô thị . 101.4 H thống qu n lý chất th i rắn sinh hoạt . 101.4.1 Mục đích của quản lý chất thải rắn. 111.4.2 Thứ bậc ưu tiên trong quản lý tổng hợp chất thải rắn . 11  1.5 Những nguyên tắc kỹ thuật trong quản lý CTRSH . 121.5.1 Phân loại CTR t ại nguồn . 121.5.2 Thu gom chất thải rắn . 121.5.3 Trung chuyển và vận chuyển . 131.5.4 Một số phương pháp xử lý chất thải rắn đô thị . 15CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI KTXĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM . 172.1 Tổng quan về ktx Đại học Bách Khoa . 172.1.1 Vị trí đị a lý . 172.1.2 Cơ sở vật chất . 182.1.3 Cơ cấu tổ chức . 212.1.4 Hiện trạng môi trường . 232.2 Hi n trạng qu n lý chất th i rắn sinh hoạt tạ KTX Đại học Bách Khoa . 242.2.1 Thành phần và khối lượng CTRSH tại KTX Bách Khoa . 242.2.2 Hệ thống quản lý hành chính . 272.2.3 Hệ thống quản lý kỹ thuật . 282.3 Đánh giá thống quản lý CTR tạ i KTX Đại học Bách Khoa . 362.3.1 Về vấn đề lưu trữ tại nguồn . 362.3.2 Về vấn đề hệ thống thu gom . 362.3.3 Về vấn đề hệ thống vận chuyển và xử lý . 37CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINHHOẠT TẠI KTX ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM . 383.1 Xây dựng hệ thống thu gom và thoát rác cho KTX . 383.2 Đề xuất giải pháp phân loại rác tại nguồn cho KTX đại học Bách Khoa . 443.3 Giải pháp tuyên truyền nâng cao ý thức sinh viên . 473.4 Giải pháp thể chế chính sách . 48KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 49TÀI LIỆU THAM KHẢO . 50PHỤ LỤC . 51

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN . i

TÓM TẮT NỘI DUNG . ii

MỤC LỤC . iii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .v

DANH MỤC BẢNG . vi

DANH MỤC HÌNH ẢNH . vii

MỞ ĐẦU .1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HỌAT .3

1.1 Định nghĩa chất thải rắn .3

1.2 Nguồn gốc, thành phần, khối lượng và tính chất CTR sinh hoạ đô thị .3

1.2.1 Nguồn gốc .3

1.2.2 Thành phần chất thải rắn .4

1.2.3 Khối lượng chất thải rắn .6

1.2.4 Tính chất của chất thải rắn .8

1.3 Ảnh hưởng của chất thải rắn đến môi trường .9

1.3.1 Ảnh hưởng tới môi trường đất .9

1.3.2 Ảnh hưởng tới môi trường nước . 10

1.3.3 Ảnh hưởng đến môi trường không khí . 10

1.3.4 Ảnh hưởng tới sức khỏe con người và cảnh quan đô thị . 10

1.4 H thống qu n lý chất th i rắn sinh hoạt . 10

1.4.1 Mục đích của quản lý chất thải rắn. 11

1.4.2 Thứ bậc ưu tiên trong quản lý tổng hợp chất thải rắn . 11

1.5 Những nguyên tắc kỹ thuật trong quản lý CTRSH . 12

1.5.1 Phân loại CTR t ại nguồn . 12

1.5.2 Thu gom chất thải rắn . 12

1.5.3 Trung chuyển và vận chuyển . 13

1.5.4 Một số phương pháp xử lý chất thải rắn đô thị . 15

CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI KTX

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM . 17

2.1 Tổng quan về ktx Đại học Bách Khoa . 17

2.1.1 Vị trí đị a lý . 17

2.1.2 Cơ sở vật chất . 18

2.1.3 Cơ cấu tổ chức . 21

2.1.4 Hiện trạng môi trường . 23

2.2 Hi n trạng qu n lý chất th i rắn sinh hoạt tạ KTX Đại học Bách Khoa . 24

2.2.1 Thành phần và khối lượng CTRSH tại KTX Bách Khoa . 24

2.2.2 Hệ thống quản lý hành chính . 27

2.2.3 Hệ thống quản lý kỹ thuật . 28

2.3 Đánh giá thống quản lý CTR tạ i KTX Đại học Bách Khoa . 36

2.3.1 Về vấn đề lưu trữ tại nguồn . 36

2.3.2 Về vấn đề hệ thống thu gom . 36

2.3.3 Về vấn đề hệ thống vận chuyển và xử lý . 37

CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH

HOẠT TẠI KTX ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM . 38

3.1 Xây dựng hệ thống thu gom và thoát rác cho KTX . 38

3.2 Đề xuất giải pháp phân loại rác tại nguồn cho KTX đại học Bách Khoa . 44

3.3 Giải pháp tuyên truyền nâng cao ý thức sinh viên . 47

3.4 Giải pháp thể chế chính sách . 48

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 49

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 50

PHỤ LỤC . 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY