Đồ án Quá trình crackinh xúc tác dầu nhờn thải sản xuất Diezel

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 31. DẦU ĐỘNG CƠ 31.1. Giới thiệu chung 31.2. Một số sản phẩm dầu bôi trơn động cơ Diezel sử dụng trên thị trường Việt Nam hiên nay 32. DẦU NHỜN THẢI VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP TÁI SINH DẦU NHỜN THẢI HIỆN NAY 42.1. Tình hình dầu nhờn thải và phân loại 42.1.1. Tình hình dầu nhờn thải 42.1.2. Phân loại dầu bôi trơn thải 52.1.3. Các tính chất của dầu thải 62.1.4. Ảnh hưởng của dầu bôi trơn thải đến môi trường [15] 62.2. Các phương pháp và công nghệ tái sinh dầu nhờn thải hiện nay 72.2.1. Các công nghệ tái sinh dầu trên thế giới 82.2.1.1. Xử lý bằng axit – đất sét 82.2.1.2. Công nghệ tái sinh dầu của Phillip (PROP) 92.2.1.3. Quá trình B.V (Công nghệ KTI) 102.2.1.4. Công nghệ chiết bằng propan 102.2.1.5. Công nghệ tài nguyên, quá trình INC 112.2.1.6. Công nghệ chưng cất – lọc – xử lý bằng đất sét 122.2.2. Các quá trình tái sinh dầu ở Việt Nam 132.2.2.1.Các quy trình tái sinh dầu bôi trơn khác trong nước đang áp dụng 132.2.2.2. Quá trình cracking nhiệt 152. QUÁ TRÌNH CRAKING XÚC TÁC 152.1. Cơ sở lý thuyết của quá trình cracking xúc tác 152.1.1. Đặc điểm động học của quá trình cracking xúc tác 152.1.2. Cơ chế của quá trình cracking xúc tác 162.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình cracking xúc tác 182.2.1. Ảnh hưởng của nguyên liệu 192.2.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ 192.2.3. Ảnh hưởng của áp suất 202.2.4. Ảnh hưởng của bội số tuần hoàn xúc tác 202.2.5. Ảnh hưởng của thời gian lưu 212.2.6. Ảnh hưởng của xúc tác 212.3. Xúc tác cho quá trình cracking 222.3.1. Xúc tác aluminosilicat tổng hợp (ASC) 222.3.2. Xúc tác aluminosilicat chứa zeolit 232.3.2.1. Hợp phần zeolit 232.3.2.2. Hợp phần pha nền (matrix) 252.3.2.3. Hợp phần phụ gia 262.3.3. Những yêu cầu cần thiết với xúc tác cracking 262.4. Các sản phẩm của quá trình cracking xúc tác 272.4.1. Sản phẩm khí của quá trình cracking xúc tác 272.4.2. Xăng cracking xúc tác 282.4.3. Sản phẩm LCO – light cycle oil 282.4.4. Sản phẩm HCO – heavy cycle oil 292.4.5. Dầu gạn (DO – decant oil) 29CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM 301. CRACKING XÚC TÁC 301.1. Khảo sát quá trình cracking xúc tác 301.1.1. Sơ đồ quá trình cracking xúc tác 301.1.2. Khảo sát nhiệt độ phản ứng cracking xúc tác 311.1.3. Khảo sát hàm lượng xúc tác của phản ứng cracking 321.1.4. Khảo sát thời gian phản ứng cracking xúc tác 321.2. Chưng cất sản phẩm thành các phân đoạn 322. XÁC ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU CỦA PHÂN ĐOẠN DIESEL VÀ CỦA DẦU THẢI 332.1. Xác định hàm lượng lưu huỳnh 332.2. Xác định chỉ số xetan (CI) 342.3. Thành phần cất 352.4. Tỷ trọng 352.5. Xác định nhiệt độ chớp cháy 362.5.1. Nhiệt độ chớp cháy cốc hở 362.5.2. Nhiệt độ chớp cháy cốc kín 372.6. Xác định hàm lượng nước 372.7. Xác định hàm lượng tro 382.8. Độ nhớt động học 402.9. Điểm đông đặc 412.10. Cặn cacbon 412.11. Độ ăn mòn tấm đồng 412.12. Hàm lượng kim loại 422.13. Màu sắc 433. Tẩy màu phân đoạn diezel 43CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 443.1. Đánh giá sơ bộ chất lượng dầu thải 443.2. Khảo sát quá trình cracking xúc tác 473.2.1. Khảo sát nhiệt độ phản ứng cracking xúc tác 483.2.2. Khảo sát hàm lượng xúc tác cho phản ứng cracking 493.2.3. Khảo sát điều kiện thời gian phản ứng cracking xúc tác 503.3. Xác định các chỉ tiêu của sản phẩm cracking 523.4. Chưng cất thành phần phân đoạn 523.5. Đánh giá chất lượng phân đoạn diezel thu được 543.6. Đánh giá chất lượng phân đoạn diezel đã qua xử lý bằng đất sét 56KẾT LUẬN 59PHỤ LỤC 1 60PHỤ LỤC 2 61PHỤ LỤC 3 62TÀI LIỆU THAM KHẢO 63

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 3

1. DẦU ĐỘNG CƠ 3

1.1. Giới thiệu chung 3

1.2. Một số sản phẩm dầu bôi trơn động cơ Diezel sử dụng trên thị trường Việt Nam hiên nay 3

2. DẦU NHỜN THẢI VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP TÁI SINH DẦU NHỜN THẢI HIỆN NAY 4

2.1. Tình hình dầu nhờn thải và phân loại 4

2.1.1. Tình hình dầu nhờn thải 4

2.1.2. Phân loại dầu bôi trơn thải 5

2.1.3. Các tính chất của dầu thải 6

2.1.4. Ảnh hưởng của dầu bôi trơn thải đến môi trường [15] 6

2.2. Các phương pháp và công nghệ tái sinh dầu nhờn thải hiện nay 7

2.2.1. Các công nghệ tái sinh dầu trên thế giới 8

2.2.1.1. Xử lý bằng axit – đất sét 8

2.2.1.2. Công nghệ tái sinh dầu của Phillip (PROP) 9

2.2.1.3. Quá trình B.V (Công nghệ KTI) 10

2.2.1.4. Công nghệ chiết bằng propan 10

2.2.1.5. Công nghệ tài nguyên, quá trình INC 11

2.2.1.6. Công nghệ chưng cất – lọc – xử lý bằng đất sét 12

2.2.2. Các quá trình tái sinh dầu ở Việt Nam 13

2.2.2.1.Các quy trình tái sinh dầu bôi trơn khác trong nước đang áp dụng 13

2.2.2.2. Quá trình cracking nhiệt 15

2. QUÁ TRÌNH CRAKING XÚC TÁC 15

2.1. Cơ sở lý thuyết của quá trình cracking xúc tác 15

2.1.1. Đặc điểm động học của quá trình cracking xúc tác 15

2.1.2. Cơ chế của quá trình cracking xúc tác 16

2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình cracking xúc tác 18

2.2.1. Ảnh hưởng của nguyên liệu 19

2.2.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ 19

2.2.3. Ảnh hưởng của áp suất 20

2.2.4. Ảnh hưởng của bội số tuần hoàn xúc tác 20

2.2.5. Ảnh hưởng của thời gian lưu 21

2.2.6. Ảnh hưởng của xúc tác 21

2.3. Xúc tác cho quá trình cracking 22

2.3.1. Xúc tác aluminosilicat tổng hợp (ASC) 22

2.3.2. Xúc tác aluminosilicat chứa zeolit 23

2.3.2.1. Hợp phần zeolit 23

2.3.2.2. Hợp phần pha nền (matrix) 25

2.3.2.3. Hợp phần phụ gia 26

2.3.3. Những yêu cầu cần thiết với xúc tác cracking 26

2.4. Các sản phẩm của quá trình cracking xúc tác 27

2.4.1. Sản phẩm khí của quá trình cracking xúc tác 27

2.4.2. Xăng cracking xúc tác 28

2.4.3. Sản phẩm LCO – light cycle oil 28

2.4.4. Sản phẩm HCO – heavy cycle oil 29

2.4.5. Dầu gạn (DO – decant oil) 29

CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM 30

1. CRACKING XÚC TÁC 30

1.1. Khảo sát quá trình cracking xúc tác 30

1.1.1. Sơ đồ quá trình cracking xúc tác 30

1.1.2. Khảo sát nhiệt độ phản ứng cracking xúc tác 31

1.1.3. Khảo sát hàm lượng xúc tác của phản ứng cracking 32

1.1.4. Khảo sát thời gian phản ứng cracking xúc tác 32

1.2. Chưng cất sản phẩm thành các phân đoạn 32

2. XÁC ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU CỦA PHÂN ĐOẠN DIESEL VÀ CỦA DẦU THẢI 33

2.1. Xác định hàm lượng lưu huỳnh 33

2.2. Xác định chỉ số xetan (CI) 34

2.3. Thành phần cất 35

2.4. Tỷ trọng 35

2.5. Xác định nhiệt độ chớp cháy 36

2.5.1. Nhiệt độ chớp cháy cốc hở 36

2.5.2. Nhiệt độ chớp cháy cốc kín 37

2.6. Xác định hàm lượng nước 37

2.7. Xác định hàm lượng tro 38

2.8. Độ nhớt động học 40

2.9. Điểm đông đặc 41

2.10. Cặn cacbon 41

2.11. Độ ăn mòn tấm đồng 41

2.12. Hàm lượng kim loại 42

2.13. Màu sắc 43

3. Tẩy màu phân đoạn diezel 43

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 44

3.1. Đánh giá sơ bộ chất lượng dầu thải 44

3.2. Khảo sát quá trình cracking xúc tác 47

3.2.1. Khảo sát nhiệt độ phản ứng cracking xúc tác 48

3.2.2. Khảo sát hàm lượng xúc tác cho phản ứng cracking 49

3.2.3. Khảo sát điều kiện thời gian phản ứng cracking xúc tác 50

3.3. Xác định các chỉ tiêu của sản phẩm cracking 52

3.4. Chưng cất thành phần phân đoạn 52

3.5. Đánh giá chất lượng phân đoạn diezel thu được 54

3.6. Đánh giá chất lượng phân đoạn diezel đã qua xử lý bằng đất sét 56

KẾT LUẬN 59

PHỤ LỤC 1 60

PHỤ LỤC 2 61

PHỤ LỤC 3 62

TÀI LIỆU THAM KHẢO 63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY