Đồ án Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành và thiết kế một số giải pháp hạ giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần vật liệu xây dựng - VVMI

MỤC LỤCCHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM1.1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất kinh doanh 11.1.1. Một số khái niệm về chi phí sản xuất kinh doanh 11.1.2. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh 21.2. Giá thành sản phẩm 81.2.1. Khái niệm giá thành 81.2.2. Phân loại giá thành 91.2.3. Phân biệt chi phí và giá thành 101.3. Các phương pháp tính giá thành 131.3.1. Phương pháp tính giá thành kế hoạch 131.3.2. Phương pháp tính giá thành thực tế 131.4. Phân tích giá thành sản phẩm 141.4.1. Lựa chọn phương pháp phân tích 141.4.2. Nội dung phân tích 161.5. Các phương hướng hạ giá thành sản phẩm 181.5.1. Tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 181.5.2. Tăng năng suất lao động 191.5.3. Khai thác tối đa công suất của máy móc thiết bị 191.5.4. Giảm lãng phí trong sản xuất 201.5.5. Tiết kiệm chi phí SXC, chi phí QLDN và chi phí BH 201.6. Kết luận chương 1 và nhiệm vụ chương 2 21  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦNVẬT LIỆU XÂY DỰNG - VVMI 2.1. Đặc điểm và tình hình sản xuất kinh doanh gần đây của doanh nghiệp 222.1.1. Giới thiệu khái quát doanh nghiệp 222.1.2. Một số đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của doanh nghiệp 242.1.3. Một số kết quả sản xuất kinh doanh gần đây của doanh nghiệp 252.2. Kế hoạch giá thành của doanh nghiệp 32.2.1. Kế hoạch yếu tố chi phí nguyên nhiên vật liệu 32.2.2. Kế hoạch yếu tố chi phí nhân công 32.2.3. Kế hoạch yếu tố chi phí khấu hao TSCĐ 32.2.4. Kế hoạch yếu tố chi phí thuê ngoài 32.2.5. Kế hoạch yếu tố chi phí khác bằng tiền 32.3. Quá trình tập hợp chi phí và tính giá thành thực tế ở doanh nghiệp 32.2.1. Tập hợp chi phí và tính giá thành chi phí nguyên nhiên vật liệu 32.2.2. Tập hợp chi phí và tính giá thành chi phí nhân công 32.2.3. Tập hợp chi phí và tính giá thành chi phí khấu hao TSCĐ 32.2.4. Tập hợp chi phí và tính giá thành chi phí thuê ngoài 32.2.5. Tập hợp chi phí và tính giá thành chi phí khác bằng tiền 32.4. Phân tích chung tình hình thực hiện kế hoạch giá thành ở Công ty 32.4.1. Phân tích chung tình hình thực hiện kế hoạch giá thành qua các năm 2006 và 2007 32.4.2. Phân tích chung về biến động giá thành thực tế qua các năm 2006 và 2007 32.4.3. Nhận xét chung về tình hình thực hiện kế hoạch giá thành của Công ty 32.5. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành TSL của Công ty 32.5.1. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành tổng sản lượng của Công ty qua các năm 2006 và 2007 32.5.2. Phân tích biến động giá thành tổng sản lượng thực tế của Công ty qua các năm 2006 và 2007 32.5.3. Nhận xét chung về tình hình thực hiện kế hoạch giá thành tổng sản lượng của doanh nghiệp 32.6. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành ĐVSP của Công ty 32.6.1. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành ĐVSP của Công ty qua các năm 2006 và 2007 32.6.2. Phân tích biến động giá thành ĐVSP thực tế của Công ty qua các năm 2006 và 2007 32.6.3. Nhận xét chung về tình hình thực hiện kế hoạch giá thành ĐVSP của doanh nghiệp 32.7. Phân tích tình hình thực hiện yếu tố chi phí nguyên nhiên vật liệu 32.7.1. Phân tích yếu tố chi phí nguyên nhiên vật liệu 32.7.2. Phân tích yếu tố nhiên liệu 32.7.3. Phân tích yếu tố động lực 32.7.3. Nhận xét chung về yếu tố nguyên nhiên vật liệu 32.8. Phân tích tình hình thực hiện yếu tố chi phí thuê ngoài 32.9. Phân tích tình hình thực hiện yếu tố chi phí khác bằng tiền 32.10. Phân tích khoản mục chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 32.10.1. Phân tích khoản mục chi phí bán hàng 32.10.2. Phân tích khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp 32.10.3. Nhận xét chung 3   CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG - VVMI  3.1. Định hướng chiến lược của doanh nghiệp 33.2. Giải pháp 1: Các biện pháp về kỹ thuật công nghệ khoan - nổ mìn 33.2.1. Mục tiêu của giải pháp 33.2.2. Căn cứ thực hiện của giải pháp 33.2.3. Nội dung của giải pháp 33.2.4. Kế hoạch triển khai giải pháp 33.2.5. Dự tính kinh phí thực hiện giải pháp 33.2.6. Lợi ích của giải pháp 33.3. Giải pháp 2: Các biện pháp đồng bộ hoá dây chuyền bốc xúc, vận tải, nghiền sàng 33.3.1. Mục tiêu của giải pháp 33.3.2. Căn cứ thực hiện của giải pháp 33.3.3. Nội dung của giải pháp 33.3.4. Kế hoạch triển khai giải pháp 33.3.5. Dự tính kinh phí thực hiện giải pháp 33.3.6. Lợi ích của giải pháp 3

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

1.1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất kinh doanh 1

1.1.1. Một số khái niệm về chi phí sản xuất kinh doanh 1

1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh 2

1.2. Giá thành sản phẩm 8

1.2.1. Khái niệm giá thành 8

1.2.2. Phân loại giá thành 9

1.2.3. Phân biệt chi phí và giá thành 10

1.3. Các phương pháp tính giá thành 13

1.3.1. Phương pháp tính giá thành kế hoạch 13

1.3.2. Phương pháp tính giá thành thực tế 13

1.4. Phân tích giá thành sản phẩm 14

1.4.1. Lựa chọn phương pháp phân tích 14

1.4.2. Nội dung phân tích 16

1.5. Các phương hướng hạ giá thành sản phẩm 18

1.5.1. Tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 18

1.5.2. Tăng năng suất lao động 19

1.5.3. Khai thác tối đa công suất của máy móc thiết bị 19

1.5.4. Giảm lãng phí trong sản xuất 20

1.5.5. Tiết kiệm chi phí SXC, chi phí QLDN và chi phí BH 20

1.6. Kết luận chương 1 và nhiệm vụ chương 2 21

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN

VẬT LIỆU XÂY DỰNG - VVMI

2.1. Đặc điểm và tình hình sản xuất kinh doanh gần đây của doanh nghiệp 22

2.1.1. Giới thiệu khái quát doanh nghiệp 22

2.1.2. Một số đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của doanh nghiệp 24

2.1.3. Một số kết quả sản xuất kinh doanh gần đây của doanh nghiệp 25

2.2. Kế hoạch giá thành của doanh nghiệp 3

2.2.1. Kế hoạch yếu tố chi phí nguyên nhiên vật liệu 3

2.2.2. Kế hoạch yếu tố chi phí nhân công 3

2.2.3. Kế hoạch yếu tố chi phí khấu hao TSCĐ 3

2.2.4. Kế hoạch yếu tố chi phí thuê ngoài 3

2.2.5. Kế hoạch yếu tố chi phí khác bằng tiền 3

2.3. Quá trình tập hợp chi phí và tính giá thành thực tế ở doanh nghiệp 3

2.2.1. Tập hợp chi phí và tính giá thành chi phí nguyên nhiên vật liệu 3

2.2.2. Tập hợp chi phí và tính giá thành chi phí nhân công 3

2.2.3. Tập hợp chi phí và tính giá thành chi phí khấu hao TSCĐ 3

2.2.4. Tập hợp chi phí và tính giá thành chi phí thuê ngoài 3

2.2.5. Tập hợp chi phí và tính giá thành chi phí khác bằng tiền 3

2.4. Phân tích chung tình hình thực hiện kế hoạch giá thành ở Công ty 3

2.4.1. Phân tích chung tình hình thực hiện kế hoạch giá thành qua các năm 2006 và 2007 3

2.4.2. Phân tích chung về biến động giá thành thực tế qua các năm 2006 và 2007 3

2.4.3. Nhận xét chung về tình hình thực hiện kế hoạch giá thành của Công ty 3

2.5. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành TSL của Công ty 3

2.5.1. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành tổng sản lượng của Công ty qua các năm 2006 và 2007 3

2.5.2. Phân tích biến động giá thành tổng sản lượng thực tế của Công ty qua các năm 2006 và 2007 3

2.5.3. Nhận xét chung về tình hình thực hiện kế hoạch giá thành tổng sản lượng của doanh nghiệp 3

2.6. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành ĐVSP của Công ty 3

2.6.1. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành ĐVSP của Công ty qua các năm 2006 và 2007 3

2.6.2. Phân tích biến động giá thành ĐVSP thực tế của Công ty qua các năm 2006 và 2007 3

2.6.3. Nhận xét chung về tình hình thực hiện kế hoạch giá thành ĐVSP của doanh nghiệp 3

2.7. Phân tích tình hình thực hiện yếu tố chi phí nguyên nhiên vật liệu 3

2.7.1. Phân tích yếu tố chi phí nguyên nhiên vật liệu 3

2.7.2. Phân tích yếu tố nhiên liệu 3

2.7.3. Phân tích yếu tố động lực 3

2.7.3. Nhận xét chung về yếu tố nguyên nhiên vật liệu 3

2.8. Phân tích tình hình thực hiện yếu tố chi phí thuê ngoài 3

2.9. Phân tích tình hình thực hiện yếu tố chi phí khác bằng tiền 3

2.10. Phân tích khoản mục chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 3

2.10.1. Phân tích khoản mục chi phí bán hàng 3

2.10.2. Phân tích khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp 3

2.10.3. Nhận xét chung 3

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG - VVMI

3.1. Định hướng chiến lược của doanh nghiệp 3

3.2. Giải pháp 1: Các biện pháp về kỹ thuật công nghệ khoan - nổ mìn 3

3.2.1. Mục tiêu của giải pháp 3

3.2.2. Căn cứ thực hiện của giải pháp 3

3.2.3. Nội dung của giải pháp 3

3.2.4. Kế hoạch triển khai giải pháp 3

3.2.5. Dự tính kinh phí thực hiện giải pháp 3

3.2.6. Lợi ích của giải pháp 3

3.3. Giải pháp 2: Các biện pháp đồng bộ hoá dây chuyền bốc xúc, vận tải, nghiền sàng 3

3.3.1. Mục tiêu của giải pháp 3

3.3.2. Căn cứ thực hiện của giải pháp 3

3.3.3. Nội dung của giải pháp 3

3.3.4. Kế hoạch triển khai giải pháp 3

3.3.5. Dự tính kinh phí thực hiện giải pháp 3

3.3.6. Lợi ích của giải pháp 3

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY