Đồ án Phân tích thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý bán hàng

MỤC LỤC Chương I. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ TÌM HIỂU BÀI TOÁN QUẢN LÝ BÁN HÀNG - 5 -1.1. Cơ sở lý thuyết khảo sát hiện trạng: - 5 -1.1.1. Mục đích khảo sát hiện trạng: - 5 -1.1.2. Nội dung khảo sát và đánh giá hiện thực: - 5 -1.1.3. Các yêu cầu khi điều tra: - 6 -1.1.4. Các phương pháp điều tra: - 6 -1.1.5. Phân loại và biên tập các thông tin điều tra: - 7 -1.1.6. Phê phán hiện trạng: - 7 -1.1.7. Phác họa giải pháp và cân nhắc tính khả thi: - 8 -1.1.8. Các nguyên tắc đảm bảo: - 8 -1.2. Hệ thống quản lý bán hàng: - 9 -1.2.1. Tìm hiểu hệ thống: - 9 -1.2.1.1. Tổng quan về hệ thống quản lý bán hang tại chi nhánh công ty TNHH TM & DV Vĩnh Cường Đà Nẵng: - 9 -1.2.1.2. Các văn bản giấy tờ liên quan: - 9 -1.2.2. Bài toán quản lý bán hàng: - 18 -1.2.2. 1. Mô tả bài toán: - 18 -1.2.2.2. Phát biểu thành bài toán quản toán: - 20 -1.2.3. Yêu cầu và hướng giải quyết: - 22 -1.2.3.1. Yêu cầu phần mềm: - 22 -1.2.3.2 Cách tiếp cận và hướng giải quyết: - 24 -Chương II. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG - 24 -2.1 Cơ sở lý thuyết phân tích hệ thống quản lý bán hàng. - 24 -2.1.1. Đại cương về hệ thống thông tin: - 24 -2.1.1.1. Một số khái niệm cơ bản: - 24 -2.1.1.2. Quy trình phát triển hệ thống thông tin: - 26 -2.1.2. Phân tích cơ sở dữ liệu: - 30 -2.1.2.1. Một số khái niệm: - 30 -2.1.2.2. Các bước xây dựng thiết kế cơ sở dữ liệu logic: - 33 -2.2. Phân tích hệ thống quản lý bán hàng - 35 -2.2.1. Phân tích hệ thống về chức năng: - 35 -2.2.1.1. Biểu đồ phân rã chức năng: - 35 -2.2.1.2. Đặc tả chức năng của hệ thống: - 36 -2.2.1.3. Ma trận thực thể chức năng: - 39 -2.2.1.4. Biểu đồ luồng dữ liệu: - 40 -2.2.2. Phân tích hệ thống về dữ liệu: - 45 -2.2.2.1. Xác định các thực thể và các thuộc tính cho thực thể: - 46 -2.2.2.2. Xác định các liên kết và các mối quan hệ của thực thể: - 46 -2.2.2.3. Mô hình thực thể/ liên kết (Mô hình E-R): - 47 -2.2.2.4. Chuẩn hóa các quan hệ: - 49 -2.2.2.5. Mô hình thực thể quan hệ: - 51 -Chương III. THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG - 52 -3.1. Thiết kế hệ thống - 52 -3.1.1. Thiết kế tổng thể: - 52 -3.1.1.1. Phân định danh giới chức năng máy tính thực hiện và thủ công: - 52 -3.1.1.2. Phân định các hệ thống con của máy tính: - 54 -3.1.1.3. Thiết kế biểu mẫu và tài liệu in: - 54 -3.1.1.4. Thiết kế màn hình chọn: - 54 -3.1.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu: - 55 -3.1.2.1. Phiếu nhập: - 55 -3.1.2.2. Phiếu xuất: - 55 -3.1.2.3. Hàng nhập: - 55 -3.1.2.4. Hàng xuất: - 56 -3.1.2.5. Hàng: - 56 -3.1.2.6. Hóa đơn: - 56 -3.1.2.7. Hàng bán: - 57 -3.1.2.8. Kho: - 57 -3.1.2.10. Khách hàng: . - 57 -3.1.2.11. Hình thức thanh toán: - 58 -3.1.2.12. Phiếu chi: . - 58 -3.1.2.13. Phiếu thu: - 58 -3.1.3. Thiết kế các chương trình: - 59 -3.1.3.1. Projects xử lý cơ sở dữ liệu SumoDBA: - 59 -3.1.3.2. Projects xử lý các Form, giao diện chương trình Sumo: - 59 -3.1.3.3. Project Report: - 69 -3.2. Cài đặt hệ thống quản lý bán hàng: - 71 -3.2.1. Cài đặt cơ sở dữ liệu: - 71 -3.2.1.1. Cài đặt cơ sở dữ liệu trên SQL Server: - 71 -3.2.1.2. Thiết lập trên LLBLGEN: - 72 -3.2.2. Cài đặt code: - 73 -3.2.2.1 Cài đặt code trên Visual Studio: - 73 -3.2.2.2. Cài đặt Report: - 73 -3.2.3. Kết quả chương trình: - 73 -Chương IV. KẾT LUẬN - 83 -4.1. Những kết quả đạt được: - 83 -4.2. Hướng phát triển: - 83 -4.3. Kết luận: - 84 -

MỤC LỤC

Chương I. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ TÌM HIỂU BÀI TOÁN QUẢN LÝ BÁN HÀNG - 5 -

1.1. Cơ sở lý thuyết khảo sát hiện trạng: - 5 -

1.1.1. Mục đích khảo sát hiện trạng: - 5 -

1.1.2. Nội dung khảo sát và đánh giá hiện thực: - 5 -

1.1.3. Các yêu cầu khi điều tra: - 6 -

1.1.4. Các phương pháp điều tra: - 6 -

1.1.5. Phân loại và biên tập các thông tin điều tra: - 7 -

1.1.6. Phê phán hiện trạng: - 7 -

1.1.7. Phác họa giải pháp và cân nhắc tính khả thi: - 8 -

1.1.8. Các nguyên tắc đảm bảo: - 8 -

1.2. Hệ thống quản lý bán hàng: - 9 -

1.2.1. Tìm hiểu hệ thống: - 9 -

1.2.1.1. Tổng quan về hệ thống quản lý bán hang tại chi nhánh công ty TNHH TM & DV Vĩnh Cường Đà Nẵng: - 9 -

1.2.1.2. Các văn bản giấy tờ liên quan: - 9 -

1.2.2. Bài toán quản lý bán hàng: - 18 -

1.2.2. 1. Mô tả bài toán: - 18 -

1.2.2.2. Phát biểu thành bài toán quản toán: - 20 -

1.2.3. Yêu cầu và hướng giải quyết: - 22 -

1.2.3.1. Yêu cầu phần mềm: - 22 -

1.2.3.2 Cách tiếp cận và hướng giải quyết: - 24 -

Chương II. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG - 24 -

2.1 Cơ sở lý thuyết phân tích hệ thống quản lý bán hàng. - 24 -

2.1.1. Đại cương về hệ thống thông tin: - 24 -

2.1.1.1. Một số khái niệm cơ bản: - 24 -

2.1.1.2. Quy trình phát triển hệ thống thông tin: - 26 -

2.1.2. Phân tích cơ sở dữ liệu: - 30 -

2.1.2.1. Một số khái niệm: - 30 -

2.1.2.2. Các bước xây dựng thiết kế cơ sở dữ liệu logic: - 33 -

2.2. Phân tích hệ thống quản lý bán hàng - 35 -

2.2.1. Phân tích hệ thống về chức năng: - 35 -

2.2.1.1. Biểu đồ phân rã chức năng: - 35 -

2.2.1.2. Đặc tả chức năng của hệ thống: - 36 -

2.2.1.3. Ma trận thực thể chức năng: - 39 -

2.2.1.4. Biểu đồ luồng dữ liệu: - 40 -

2.2.2. Phân tích hệ thống về dữ liệu: - 45 -

2.2.2.1. Xác định các thực thể và các thuộc tính cho thực thể: - 46 -

2.2.2.2. Xác định các liên kết và các mối quan hệ của thực thể: - 46 -

2.2.2.3. Mô hình thực thể/ liên kết (Mô hình E-R): - 47 -

2.2.2.4. Chuẩn hóa các quan hệ: - 49 -

2.2.2.5. Mô hình thực thể quan hệ: - 51 -

Chương III. THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG - 52 -

3.1. Thiết kế hệ thống - 52 -

3.1.1. Thiết kế tổng thể: - 52 -

3.1.1.1. Phân định danh giới chức năng máy tính thực hiện và thủ công: - 52 -

3.1.1.2. Phân định các hệ thống con của máy tính: - 54 -

3.1.1.3. Thiết kế biểu mẫu và tài liệu in: - 54 -

3.1.1.4. Thiết kế màn hình chọn: - 54 -

3.1.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu: - 55 -

3.1.2.1. Phiếu nhập: - 55 -

3.1.2.2. Phiếu xuất: - 55 -

3.1.2.3. Hàng nhập: - 55 -

3.1.2.4. Hàng xuất: - 56 -

3.1.2.5. Hàng: - 56 -

3.1.2.6. Hóa đơn: - 56 -

3.1.2.7. Hàng bán: - 57 -

3.1.2.8. Kho: - 57 -

3.1.2.10. Khách hàng: . - 57 -

3.1.2.11. Hình thức thanh toán: - 58 -

3.1.2.12. Phiếu chi: . - 58 -

3.1.2.13. Phiếu thu: - 58 -

3.1.3. Thiết kế các chương trình: - 59 -

3.1.3.1. Projects xử lý cơ sở dữ liệu SumoDBA: - 59 -

3.1.3.2. Projects xử lý các Form, giao diện chương trình Sumo: - 59 -

3.1.3.3. Project Report: - 69 -

3.2. Cài đặt hệ thống quản lý bán hàng: - 71 -

3.2.1. Cài đặt cơ sở dữ liệu: - 71 -

3.2.1.1. Cài đặt cơ sở dữ liệu trên SQL Server: - 71 -

3.2.1.2. Thiết lập trên LLBLGEN: - 72 -

3.2.2. Cài đặt code: - 73 -

3.2.2.1 Cài đặt code trên Visual Studio: - 73 -

3.2.2.2. Cài đặt Report: - 73 -

3.2.3. Kết quả chương trình: - 73 -

Chương IV. KẾT LUẬN - 83 -

4.1. Những kết quả đạt được: - 83 -

4.2. Hướng phát triển: - 83 -

4.3. Kết luận: - 84 -

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY