Đồ án Nghiên cứu phương pháp đo lường trong giao thức BICC và MGCP

MỤC LỤCTrangTHUẬT NGỮ VIẾT TẮT vLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG THẾ HỆ SAU (NGN) VÀ CHUYỂN MẠCH MỀM 21.1 Mạng thế hệ sau NGN 21.1.1 Sự ra đời của mạng thế hệ sau NGN 21.1.2 Các đặc điểm và ưu điểm của mạng thế hệ sau 31.1.3 Giải pháp xây dựng mạng thế hệ sau 31.2 Chuyển mạch mềm 4CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU MỘT SỐ GIAO THỨC TRONG NGN 62.1. Giao thức báo hiệu độc lập kênh mang (BICC) 62.1.1 Giới thiệu chung 62.1.2 Cấu trúc BICC 62.1.2.1 Mô hình hoạt động 82.1.2.2. Mô hình chức năng 82.1.2.3. Mô hình tham chiếu đầy đủ 92.1.2.4. Mô hình giao thức 142.1.2.5. Kiến trúc khuyến nghị 152.1.3. Định dạng BICC, bản tin và tham số 152.1.4. Cuộc gọi qua BICC 172.1.5 BICC phiên bản một CS-1 202.1.6 Phiên bản 2 của BICC (BICC-CS2). 212.1.7 Phối hợp hoạt động giữa BICC và các giao thức báo hiệu khác. 222.1.8 Các giao thức điều khiển kênh mang. 242.1.9 ITU-T Q.765.5 242.1.10 ITU-T Q2150.x 252.1.11 Kết luận 262.2. Giao thức điều khiển cổng MGCP 272.2.1 Tổng quan về giao thức MGCP 272.2.2 Mô hình kết nối 282.2.2.1 Nhận dạng đầu cuối (EndpointID) 282.2.2.2 Nhận dạng cuộc gọi (CallID) 292.2.2.3 Nhận dạng kết nối (ConnectionID) 292.2.2.4 Tên MGC và các phần tử khác 292.2.3 Các lệnh điều khiển Gateway 302.2.4 Sự kiện và tín hiệu 302.2.5 Mã phúc đáp và mã lỗi 302.2.6 Các gói cơ bản của MGCP 322.2.7 Thiết lập cuộc gọi 38CHƯƠNG 3: ĐO LƯỜNG TRONG MỘT SỐ GIAO THỨC TRONG NGN 393.1 Đo lường trong BICC 393.1.1 Vấn đề đo kiểm BICC của các tổ chức và các hãng viễn thông trên thế giới 393.1.1.1 Diễn đàn chuyển mạch đa dịch vụ 393.1.1.2 Vấn đề đo kiểm BICC trong GMI 2002 413.1.2 ETSI 413.1.3. Yêu cầu đo kiểm 423.1.3.1 Tình hình triển khai mạng thế hệ sau của Tổng công ty 423.1.3.2 Xác định yêu cầu thực hiện đo kiểm 433.1.2.3 Xác định phạm vi thực hiện đo kiểm BICC 433.1.4 Phương pháp đo trong giao thức BICC 433.1.4.1 Xác định đối tượng cần đo kiểm 443.1.4.2 Cấu hình đo 443.1.4.3. Phương pháp đo 453.1.5. Vấn đề xây dựng các bài đo 463.1.5.1 Các bài đo quản lý đường báo hiệu 473.1.5.2 Các bài đo chức năng thiết lập cuộc gọi 473.1.5.3 Các bài đo chức năng giải phóng cuộc gọi 483.1.5.4 Cuộc gọi thiết lập không thành công 483.1.5.5 Các trường hợp bất thường 483.1.5.6 Các trường hợp thiết lập cuộc gọi đặc biệt 483.1.5.7 Đo khả năng phối hợp hoạt động BICC và ISUP 483.2. Đo lường trong giao thức MGCP 493.2.1 Nhu cầu đo kiểm giao thức MGCP của VNPT 493.2.2 Các bài đo cơ bản 493.2.2.1 Thủ tục cơ bản 493.2.2.2 Mã đáp ứng và mã lỗi 533.2.2.3 Đáp ứng của MG khi nhận bản tin co chứa lỗi 533.2.2.4 Phối hợp hoạt động giữa MGCP và R2 533.2.3 Các bài đo kiểm một số trường hợp cuộc gọi 553.2.3.1 Cuộc gọi cơ bản giữa hai Access Gateway 553.2.3.2 Cuộc gọi cơ bản giữa Access Gateway và Trunking Gateway 553.2.3.3 Cuộc gọi cơ bản giữa hai Trunking Gateway 563.2.3.4 Cuộc gọi cơ bản giữa Access Gateway và thiết bị đầu cuối H.323 573.2.3.5 Cuộc gọi cơ bản giữa Access Gateway và thiết bị đầu cuối SIP 57CHƯƠNG IV. GIỚI THIỆU MỘT SỐ THIẾT BỊ ĐO 584.1. Giới thiệu một số thiết bị đo trong BICC 584.1.1 Agilent Technology 584.1.1.1 Giao diện đường dây 584.1.1.2 Phần mềm phân tích báo hiệu 594.1.1.3 Nhận xét về máy phân tích báo hiệu NA của Agilent 594.1.2 Tektronix 604.1.2.1 Các module của K.1297 604.1.2.2 Nhận xét về máy phân tích báo hiệu K.1297 của Tektronix 604.1.3 UTEL SYSTEMS 604.1.3.1 Giới thiệu 604.1.3.2 Giải pháp 614.1.3.3 Nhận xét về máy phân tích báo hiệu STINGA của Utel Systems 624.2 Các thiết bị do trong MGCP 634.2.1 Spirent 634.2.1.1 Abacus 5000 634.2.1.2 Abacus 5000 CMT 644.2.2 Agilent 664.2.3 Sunrise Telecom 674.2.3.1 NETRACKER 674.2.3.2 STT(SCALABTE TEST TOOLKIT) 684.2.4 SOLINET 69CHƯƠNG 5. GIỚI THIỆU MỘT SỐ BÀI ĐO 715.1. Các bài đo kiểm trong giao thức BICC 715.1.1 Mục đích của các bài đo 715.1.2 Phạm vi của các bài đo 715.1.3 Nguyên tắc miêu tả bài đo 715.1.4 Quy ước 725.1.5 Các bài đo cụ thể 725.2. Các bài đo trong giao thức MGCP 75KẾT LUẬN 80PHỤ LỤC 82TÀI LIỆU THAM KHẢO 87

MỤC LỤC

Trang

THUẬT NGỮ VIẾT TẮT v

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG THẾ HỆ SAU (NGN) VÀ CHUYỂN MẠCH MỀM 2

1.1 Mạng thế hệ sau NGN 2

1.1.1 Sự ra đời của mạng thế hệ sau NGN 2

1.1.2 Các đặc điểm và ưu điểm của mạng thế hệ sau 3

1.1.3 Giải pháp xây dựng mạng thế hệ sau 3

1.2 Chuyển mạch mềm 4

CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU MỘT SỐ GIAO THỨC TRONG NGN 6

2.1. Giao thức báo hiệu độc lập kênh mang (BICC) 6

2.1.1 Giới thiệu chung 6

2.1.2 Cấu trúc BICC 6

2.1.2.1 Mô hình hoạt động 8

2.1.2.2. Mô hình chức năng 8

2.1.2.3. Mô hình tham chiếu đầy đủ 9

2.1.2.4. Mô hình giao thức 14

2.1.2.5. Kiến trúc khuyến nghị 15

2.1.3. Định dạng BICC, bản tin và tham số 15

2.1.4. Cuộc gọi qua BICC 17

2.1.5 BICC phiên bản một CS-1 20

2.1.6 Phiên bản 2 của BICC (BICC-CS2). 21

2.1.7 Phối hợp hoạt động giữa BICC và các giao thức báo hiệu khác. 22

2.1.8 Các giao thức điều khiển kênh mang. 24

2.1.9 ITU-T Q.765.5 24

2.1.10 ITU-T Q2150.x 25

2.1.11 Kết luận 26

2.2. Giao thức điều khiển cổng MGCP 27

2.2.1 Tổng quan về giao thức MGCP 27

2.2.2 Mô hình kết nối 28

2.2.2.1 Nhận dạng đầu cuối (EndpointID) 28

2.2.2.2 Nhận dạng cuộc gọi (CallID) 29

2.2.2.3 Nhận dạng kết nối (ConnectionID) 29

2.2.2.4 Tên MGC và các phần tử khác 29

2.2.3 Các lệnh điều khiển Gateway 30

2.2.4 Sự kiện và tín hiệu 30

2.2.5 Mã phúc đáp và mã lỗi 30

2.2.6 Các gói cơ bản của MGCP 32

2.2.7 Thiết lập cuộc gọi 38

CHƯƠNG 3: ĐO LƯỜNG TRONG MỘT SỐ GIAO THỨC TRONG NGN 39

3.1 Đo lường trong BICC 39

3.1.1 Vấn đề đo kiểm BICC của các tổ chức và các hãng viễn thông trên thế giới 39

3.1.1.1 Diễn đàn chuyển mạch đa dịch vụ 39

3.1.1.2 Vấn đề đo kiểm BICC trong GMI 2002 41

3.1.2 ETSI 41

3.1.3. Yêu cầu đo kiểm 42

3.1.3.1 Tình hình triển khai mạng thế hệ sau của Tổng công ty 42

3.1.3.2 Xác định yêu cầu thực hiện đo kiểm 43

3.1.2.3 Xác định phạm vi thực hiện đo kiểm BICC 43

3.1.4 Phương pháp đo trong giao thức BICC 43

3.1.4.1 Xác định đối tượng cần đo kiểm 44

3.1.4.2 Cấu hình đo 44

3.1.4.3. Phương pháp đo 45

3.1.5. Vấn đề xây dựng các bài đo 46

3.1.5.1 Các bài đo quản lý đường báo hiệu 47

3.1.5.2 Các bài đo chức năng thiết lập cuộc gọi 47

3.1.5.3 Các bài đo chức năng giải phóng cuộc gọi 48

3.1.5.4 Cuộc gọi thiết lập không thành công 48

3.1.5.5 Các trường hợp bất thường 48

3.1.5.6 Các trường hợp thiết lập cuộc gọi đặc biệt 48

3.1.5.7 Đo khả năng phối hợp hoạt động BICC và ISUP 48

3.2. Đo lường trong giao thức MGCP 49

3.2.1 Nhu cầu đo kiểm giao thức MGCP của VNPT 49

3.2.2 Các bài đo cơ bản 49

3.2.2.1 Thủ tục cơ bản 49

3.2.2.2 Mã đáp ứng và mã lỗi 53

3.2.2.3 Đáp ứng của MG khi nhận bản tin co chứa lỗi 53

3.2.2.4 Phối hợp hoạt động giữa MGCP và R2 53

3.2.3 Các bài đo kiểm một số trường hợp cuộc gọi 55

3.2.3.1 Cuộc gọi cơ bản giữa hai Access Gateway 55

3.2.3.2 Cuộc gọi cơ bản giữa Access Gateway và Trunking Gateway 55

3.2.3.3 Cuộc gọi cơ bản giữa hai Trunking Gateway 56

3.2.3.4 Cuộc gọi cơ bản giữa Access Gateway và thiết bị đầu cuối H.323 57

3.2.3.5 Cuộc gọi cơ bản giữa Access Gateway và thiết bị đầu cuối SIP 57

CHƯƠNG IV. GIỚI THIỆU MỘT SỐ THIẾT BỊ ĐO 58

4.1. Giới thiệu một số thiết bị đo trong BICC 58

4.1.1 Agilent Technology 58

4.1.1.1 Giao diện đường dây 58

4.1.1.2 Phần mềm phân tích báo hiệu 59

4.1.1.3 Nhận xét về máy phân tích báo hiệu NA của Agilent 59

4.1.2 Tektronix 60

4.1.2.1 Các module của K.1297 60

4.1.2.2 Nhận xét về máy phân tích báo hiệu K.1297 của Tektronix 60

4.1.3 UTEL SYSTEMS 60

4.1.3.1 Giới thiệu 60

4.1.3.2 Giải pháp 61

4.1.3.3 Nhận xét về máy phân tích báo hiệu STINGA của Utel Systems 62

4.2 Các thiết bị do trong MGCP 63

4.2.1 Spirent 63

4.2.1.1 Abacus 5000 63

4.2.1.2 Abacus 5000 CMT 64

4.2.2 Agilent 66

4.2.3 Sunrise Telecom 67

4.2.3.1 NETRACKER 67

4.2.3.2 STT(SCALABTE TEST TOOLKIT) 68

4.2.4 SOLINET 69

CHƯƠNG 5. GIỚI THIỆU MỘT SỐ BÀI ĐO 71

5.1. Các bài đo kiểm trong giao thức BICC 71

5.1.1 Mục đích của các bài đo 71

5.1.2 Phạm vi của các bài đo 71

5.1.3 Nguyên tắc miêu tả bài đo 71

5.1.4 Quy ước 72

5.1.5 Các bài đo cụ thể 72

5.2. Các bài đo trong giao thức MGCP 75

KẾT LUẬN 80

PHỤ LỤC 82

TÀI LIỆU THAM KHẢO 87

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY