Đồ án Nghiên cứu hoạt tính xúc tác phân hủy H2O2 của phức chất giữa Mn2+ và Axetyl Axeton trong điều kiện thường

MỤC LỤC MỞ ĐẦU . . .3CHƯƠNG I: TỔNG QUAN . .5I.1 Thành phần, cấu tạo, cơ chế hoạt động của phức chất xúc tác .5I.1.1 Đặc điểm về cấu trúc điện tử của các kim loại chuyển tiếp . .5I.1.2 Đặc điểm các trạng thái oxy hoá của các kim loại chuyển tiếp. .7I.1.3 Đặc điểm phối trí của các ligan . . . 7I.1.4 Ảnh hưởng sự tạo phức chất đến tính xúc tác của Mz+ . .8I.1.5 Chu trình oxy hoá - khử thuận nghịch . .12 I.1.6 Cơ chế vận chuyển electron .13 I.1.7 Thành phần phức và dạng phức chất đóng vai trò xúc tác .15I.2 Quá trình catalaza . . 18I.3 Quá trình peroxydaza . . . .21I.3.1 Hệ Mz+ – S – H2O2 . . .21I.3.2 Hệ Mz+ – L – S – H2O2 . . . 22CHƯƠNG II: CƠ SỞ THỰC NGHIỆM VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . . .28II.1 Hệ xúc tác được chọn để nghiên cứu . . .28II.1.1 Ion kim loại chuyển tiếp: Mn2+ . .28II.1.2 Ligan: Axetyl Axeton .28II.1.3 Chất oxy hóa: H2O2 .28II.1.4 Chất ức chế .29II.2 Các phương pháp nghiên cứu . . . .30II.3 Hoá chất và dụng cụ thiết bị nghiên cứu . . . .33II.4 Phương pháp tiến hành nghiên cứu quá trình xúc tác . .34CHƯƠNG III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .37III.1 Sự tạo phức xúc tác trong các hệ nghiên cứu . .37 III.1.1 Nghiên cứu sơ bộ quá trình catalaza. . 37 III.1.2 Nghiên cứu sự tạo phức giữa Mn2+ và axetyl axeton . 38III.2 Động học quá trình catalaza . 39 III.2.1 Ảnh hưởng của pH đến quá trình catalaza của hệ . . 40 III.2.2 Ảnh hưởng của β đến quá trình catalaza của hệ . .43 III.2.3 Ảnh hưởng của [Mn2+]o đến hoạt tính xúc tác của hệ . 46 III.2.4 Ảnh hưởng của [H2O2]o đến hoạt tính xúc tác của hệ . .49III.3 Kết luận từ việc nghiên cứu sự tạo phức xúc tác và động học phản ứng catalaza . 52III.4 Cơ chế nguyên tắc của quá trình catalaza trong hệ . . .53 III.4.1 Ảnh hưởng của hydroquinon (Hq) . 53 III.4.2 Ảnh hưởng của axit ascorbic (Ac) . 55 III.4.3 Cơ chế nguyên tắc của quá trình catalaza . .58III.5 Mở rộng nghiên cứu quá trình oxydaza . . 59KẾT LUẬN . .61TÀI LIỆU THAM KHẢO . .63

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . . .3

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN . .5

I.1 Thành phần, cấu tạo, cơ chế hoạt động của phức chất xúc tác .5

I.1.1 Đặc điểm về cấu trúc điện tử của các kim loại chuyển tiếp . .5

I.1.2 Đặc điểm các trạng thái oxy hoá của các kim loại chuyển tiếp. .7

I.1.3 Đặc điểm phối trí của các ligan . . . 7

I.1.4 Ảnh hưởng sự tạo phức chất đến tính xúc tác của Mz+ . .8

I.1.5 Chu trình oxy hoá - khử thuận nghịch . .12

I.1.6 Cơ chế vận chuyển electron .13

I.1.7 Thành phần phức và dạng phức chất đóng vai trò xúc tác .15

I.2 Quá trình catalaza . . 18

I.3 Quá trình peroxydaza . . . .21

I.3.1 Hệ Mz+ – S – H2O2 . . .21

I.3.2 Hệ Mz+ – L – S – H2O2 . . . 22

CHƯƠNG II: CƠ SỞ THỰC NGHIỆM VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . . .28

II.1 Hệ xúc tác được chọn để nghiên cứu . . .28

II.1.1 Ion kim loại chuyển tiếp: Mn2+ . .28

II.1.2 Ligan: Axetyl Axeton .28

II.1.3 Chất oxy hóa: H2O2 .28

II.1.4 Chất ức chế .29

II.2 Các phương pháp nghiên cứu . . . .30

II.3 Hoá chất và dụng cụ thiết bị nghiên cứu . . . .33

II.4 Phương pháp tiến hành nghiên cứu quá trình xúc tác . .34

CHƯƠNG III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .37

III.1 Sự tạo phức xúc tác trong các hệ nghiên cứu . .37

III.1.1 Nghiên cứu sơ bộ quá trình catalaza. . 37

III.1.2 Nghiên cứu sự tạo phức giữa Mn2+ và axetyl axeton . 38

III.2 Động học quá trình catalaza . 39

III.2.1 Ảnh hưởng của pH đến quá trình catalaza của hệ . . 40

III.2.2 Ảnh hưởng của β đến quá trình catalaza của hệ . .43

III.2.3 Ảnh hưởng của [Mn2+]o đến hoạt tính xúc tác của hệ . 46

III.2.4 Ảnh hưởng của [H2O2]o đến hoạt tính xúc tác của hệ . .49

III.3 Kết luận từ việc nghiên cứu sự tạo phức xúc tác và động học phản ứng catalaza . 52

III.4 Cơ chế nguyên tắc của quá trình catalaza trong hệ . . .53

III.4.1 Ảnh hưởng của hydroquinon (Hq) . 53

III.4.2 Ảnh hưởng của axit ascorbic (Ac) . 55

III.4.3 Cơ chế nguyên tắc của quá trình catalaza . .58

III.5 Mở rộng nghiên cứu quá trình oxydaza . . 59

KẾT LUẬN . .61

TÀI LIỆU THAM KHẢO . .63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY