Đồ án Nghiên cứu hệ thống tách pha dầu khí nội mỏ Bạch Hổ - Tính toán công nghệ và chọn bình tách ngang trên giàn CTP-2 mỏ Bạch Hổ

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG 1 2TỔNG QUAN VỀ THIẾT BỊ TÁCH PHA VÀ HỆ THỐNG THU GOM - VẬN CHUYỂN DẦU KHÍ Ở MỎ BẠCH HỔ 21.1. Hệ thống khai thác dầu khí 21.1.1. Dòng từ vỉa (Tầng chứa) vào đáy giếng 21.1.2. Dòng chảy từ đáy giếng lên miệng giếng 31.1.3. Dòng chảy trong hệ thống thu gom 31.2. Sơ đồ thu gom dầu khí 31.2.1. Yêu cầu, nhiệm vụ của hệ thống 31.2.2. Sơ đồ thu gom hở 41.2.3. Sơ đồ thu gom kín. 51.2.4. Sơ đồ thu gom trên biển. 61.2.5. Hệ Thống thu gom - vận chuyển dầu khí ở mỏ Bạch Hổ 61.3. Tổng quan về thiết bị tách pha 81.3.1. Các phương pháp tách dầu ra khỏi khí 101.3.2. Các phương pháp tách khí ra khỏi dầu 12CHƯƠNG 2 14THIẾT BỊ TÁCH PHA 142.1. Chức năng của bình tách 142.1.1. Chức năng cơ bản 142.1.2. Chức năng phụ 142.1.3. Các chức năng đặc biệt 152.2. Phân loại bình tách 152.2.1. Phân loại bình tách theo hình dạng 152.2.2. Phân loại theo chức năng 202.2.3. Phân loại theo áp suất làm việc 202.2.4. Phân loại theo nguyên lý tách cơ bản 202.2.5. Theo số pha được tách: 202.2.6. Theo cấp tách. 202.3. Phạm vi ứng dụng 202.3.1. Bình tách hình trụ đứng 202.3.2. Bình tách hình trụ nằm ngang 212.3.3. Bình tách hình cầu 222.4. Ưu - nhược điểm của các loại bình tách 222.5. Cấu tạo chung của bình tách 232.5.1. Bộ phận tách cơ bản A 232.5.2. Bộ phận tách thứ cấp B 252.5.3. Bộ phận lưu giữu chất lỏng C 252.5.4. Bộ phận chiết sương D 25CHƯƠNG 3 29CÁC LOẠI BÌNH TÁCH ĐANG SỬ DỤNG TẠI MỎ BẠCH HỔ 293.1. Các sơ đồ thu gom ở mỏ Bạch Hổ 293.1.1. Sơ đồ hệ thống thu gom hở ở giàn cố định (MSP) 293.1.2. Sơ đồ thu gom kín ở giàn nhẹ (BK) 313.1.3. Sơ đồ hệ thống xử lý khí đồng hành trên giàn trung tâm 323.2. Các loại bình tách đang sử dụng tại mỏ Bạch Hổ 333.2.1. Bình tách C1 333.2.2. Bình tách C2 353.2.3. Bình tách C3 373.2.4. Bình tách C4 403.2.5. Bình tách C5 413.2.6. Bình tách C6-1/2 413.2.7. Bình tách D1 413.2.8. Bình tách E 413.3. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của một số loại bình tách 423.3.1. Bình tách dầu - khí dạng đứng 423.3.3. Bình tách cấp 1 có hệ thống thu gom khí sơ bộ 443.3.4. Bình tách có hệ thông thải nước sơ bộ 453.3.6. Bình tách 2 tầng kiểu xoáy 47CHƯƠNG 4 49TÍNH TOÁN CÔNG NGHỆ BÌNH TÁCH PHA 494.1. Tính toán cân bằng 494.1.1. Chế độ tách ở áp suất thấp 494.1.2. Chế độ tách áp suất cao 504.2. Tính toán kích thước bình tách 544.2.1. Đường kính bình tách 564.3. Tính toán bền cho bình tách 574.3.1. Chiều dày bình tách 574.3.2. Điều kiện làm việc ổn định của bình 584.3.3.Tính toán khối lượng, diện tích và tải trọng sàn lắp đặt 594.4. Tính toán công nghệ và chọn bình tách trụ ngang tại giàn CTP-2 mỏBạch Hổ 60CHƯƠNG 5 65CÔNG TÁC AN TOÀN ĐỐI VỚI BÌNH TÁCH DẦU KHÍ 655.1. Các sự cố thường gặp và biện pháp khắc phục 655.1.2. Trường hợp chất lỏng không ổn định 655.2. Quy phạm an toàn, kiểm tra bình tách theo tiêu chuẩn Việt Nam 665.3. Một số biện pháp nâng cao hiệu qủa sử dụng bình tách 675.3.1. Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình tách 67KẾT LUẬN 72

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 2

TỔNG QUAN VỀ THIẾT BỊ TÁCH PHA VÀ HỆ THỐNG THU GOM - VẬN CHUYỂN DẦU KHÍ Ở MỎ BẠCH HỔ 2

1.1. Hệ thống khai thác dầu khí 2

1.1.1. Dòng từ vỉa (Tầng chứa) vào đáy giếng 2

1.1.2. Dòng chảy từ đáy giếng lên miệng giếng 3

1.1.3. Dòng chảy trong hệ thống thu gom 3

1.2. Sơ đồ thu gom dầu khí 3

1.2.1. Yêu cầu, nhiệm vụ của hệ thống 3

1.2.2. Sơ đồ thu gom hở 4

1.2.3. Sơ đồ thu gom kín. 5

1.2.4. Sơ đồ thu gom trên biển. 6

1.2.5. Hệ Thống thu gom - vận chuyển dầu khí ở mỏ Bạch Hổ 6

1.3. Tổng quan về thiết bị tách pha 8

1.3.1. Các phương pháp tách dầu ra khỏi khí 10

1.3.2. Các phương pháp tách khí ra khỏi dầu 12

CHƯƠNG 2 14

THIẾT BỊ TÁCH PHA 14

2.1. Chức năng của bình tách 14

2.1.1. Chức năng cơ bản 14

2.1.2. Chức năng phụ 14

2.1.3. Các chức năng đặc biệt 15

2.2. Phân loại bình tách 15

2.2.1. Phân loại bình tách theo hình dạng 15

2.2.2. Phân loại theo chức năng 20

2.2.3. Phân loại theo áp suất làm việc 20

2.2.4. Phân loại theo nguyên lý tách cơ bản 20

2.2.5. Theo số pha được tách: 20

2.2.6. Theo cấp tách. 20

2.3. Phạm vi ứng dụng 20

2.3.1. Bình tách hình trụ đứng 20

2.3.2. Bình tách hình trụ nằm ngang 21

2.3.3. Bình tách hình cầu 22

2.4. Ưu - nhược điểm của các loại bình tách 22

2.5. Cấu tạo chung của bình tách 23

2.5.1. Bộ phận tách cơ bản A 23

2.5.2. Bộ phận tách thứ cấp B 25

2.5.3. Bộ phận lưu giữu chất lỏng C 25

2.5.4. Bộ phận chiết sương D 25

CHƯƠNG 3 29

CÁC LOẠI BÌNH TÁCH ĐANG SỬ DỤNG TẠI MỎ BẠCH HỔ 29

3.1. Các sơ đồ thu gom ở mỏ Bạch Hổ 29

3.1.1. Sơ đồ hệ thống thu gom hở ở giàn cố định (MSP) 29

3.1.2. Sơ đồ thu gom kín ở giàn nhẹ (BK) 31

3.1.3. Sơ đồ hệ thống xử lý khí đồng hành trên giàn trung tâm 32

3.2. Các loại bình tách đang sử dụng tại mỏ Bạch Hổ 33

3.2.1. Bình tách C1 33

3.2.2. Bình tách C2 35

3.2.3. Bình tách C3 37

3.2.4. Bình tách C4 40

3.2.5. Bình tách C5 41

3.2.6. Bình tách C6-1/2 41

3.2.7. Bình tách D1 41

3.2.8. Bình tách E 41

3.3. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của một số loại bình tách 42

3.3.1. Bình tách dầu - khí dạng đứng 42

3.3.3. Bình tách cấp 1 có hệ thống thu gom khí sơ bộ 44

3.3.4. Bình tách có hệ thông thải nước sơ bộ 45

3.3.6. Bình tách 2 tầng kiểu xoáy 47

CHƯƠNG 4 49

TÍNH TOÁN CÔNG NGHỆ BÌNH TÁCH PHA 49

4.1. Tính toán cân bằng 49

4.1.1. Chế độ tách ở áp suất thấp 49

4.1.2. Chế độ tách áp suất cao 50

4.2. Tính toán kích thước bình tách 54

4.2.1. Đường kính bình tách 56

4.3. Tính toán bền cho bình tách 57

4.3.1. Chiều dày bình tách 57

4.3.2. Điều kiện làm việc ổn định của bình 58

4.3.3.Tính toán khối lượng, diện tích và tải trọng sàn lắp đặt 59

4.4. Tính toán công nghệ và chọn bình tách trụ ngang tại giàn CTP-2 mỏBạch Hổ 60

CHƯƠNG 5 65

CÔNG TÁC AN TOÀN ĐỐI VỚI BÌNH TÁCH DẦU KHÍ 65

5.1. Các sự cố thường gặp và biện pháp khắc phục 65

5.1.2. Trường hợp chất lỏng không ổn định 65

5.2. Quy phạm an toàn, kiểm tra bình tách theo tiêu chuẩn Việt Nam 66

5.3. Một số biện pháp nâng cao hiệu qủa sử dụng bình tách 67

5.3.1. Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình tách 67

KẾT LUẬN 72

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY