Đồ án Nghiên cứu giao thức khởi tạo phiên SIP trong mạng NGN

MỤC LỤCDanh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt iLời nói đầu 1Chương I. Tổng quan về mạng NGN 3 1.1 Xu hướng phát triển công nghệ và các dịch vụ viễn thông 31.1.1 Xu hướng phát triển công nghệ viễn thông 31.1.1.1 Công nghệ truyền dẫn 51.1.1.2 Công nghệ chuyển mạch 61.1.1.3 Công nghệ mạng truy nhập 91.1.2 Xu hướng phát triển của các dịch vụ viễn thông 131.2 Mạng thế hệ sau ( Next Generation Network ) 161.2.1 Định nghĩa NGN 161.2.2 Cấu trúc mạng NGN 161.2.2.1 Mô hình tham chiếu OSI 161.2.2.2 Mô hình cấu trúc phân lớp NGN 181.2.3 Các phần tử trong mạng NGN 191.2.3.1 Cấu trúc mạng NGN ( theo MSF ) 191.2.3.2 Các phần tử trong mạng NGN 19 1.3 Giải pháp và cấu trúc NGN của một số nhà cung cấp và các tổ chức 20 quốc tế 201.3.1 Mô hình của ALCATEL 211.3.2 Mô hình của CISCO 221.3.3 Mô hình của Ericsson 241.3.4 Mô hình mạng của Siemens 261.3.5 Mô hình của ITU 271.3.6 Một số hướng nghiên cứu của IETF 281.3.7 Mô hình của MSF 291.3.8 Mô hình của ETSI 311.3.9 Mô hình NGN của VNPT 33 Kết luận chương 1 34Chương II. Các giao thức báo hiệu trong mạng NGN 35 2.1 Giao thức MGCP 352.1.1 Thiết lập cuộc gọi 362.1.2 Mô hình cấu trúc hoạt động giao thức MGCP 37 2.2 Giao thức Megaco /H248 38 2.3 Giao thức BICC 39 2.4 Giao thức H.323 402.4.1 Giới thiệu 402.4.2 Cấu trúc H.323 412.4.3 Thiết lập và huỷ cuộc gọi H.323 43 2.5 SIP 442.5.1 Giới thiệu 442.5.2 Các thành phần mạng 452.5.3 Chức năng của SIP 462.5.4 Cơ chế hoạt động trong SIP 46 2.6 Giao thức báo hiệu SIGTRAN 48 2.7 Hệ thống báo hiệu số 7 492.7.1 Vai trò và vị trí của hệ thống báo hiệu số 7 492.7.2 Cấu trúc của hệ thống báo hiệu số 7 512.7.3 Các khái niệm cơ bản của hệ thống báo hiệu số 7 512.7.4 Mối tương quan giữa CCS No.7 và OSI 532.7.5 Giới hạn của hệ thống báo hiệu số 7 55 Kết luận chương 2 55Chương III. Giao thức khởi tạo phiên SIP 56 3.1 Giới thiệu giao thức SIP 563.1.1 Chức năng của SIP 563.1.2 Các thành phần của hệ thống SIP 573.1.2.1 Các định nghĩa 573.1.2.2 Các thành phần của kiến trúc SIP 583.1.3 Khái quát về hoạt động của SIP 593.1.3.1 Địa chỉ SIP 593.1.3.2 Giao dịch SIP 593.1.3.3 Lời mời SIP 603.1.3.4 Định vị người dùng 613.1.3.5 Thay đổi một phiên hiện tại 623.1.4 Các loại bản tin SIP 623.1.4.1 Bản tin Request 633.1.4.2 Bản tin Respones 663.1.5 Thân bản tin SIP ( SIP Message Body ) 673.1.5.1 Body Inclusion 673.1.5.2 Kiểu thân bản tin ( Message Body Type ) 683.1.5.3 Độ dài thân bản tin ( Message Body Length ) 683.1.6 Khuôn dạng thoả thuận ( Comfact From ) 68 3.2 Định nghĩa các trường tiêu đề và mã trạng thái trong bản tin SIP 693.2.1 Định nghĩa các trường tiêu đề 693.2.1.1 Khuôn dạng trường tiêu đề 723.2.1.2 Các trường tiêu đề chung 733.2.1.3 Các trường tiêu đề thực thể 793.2.1.4 Các trường tiêu đề yêu cầu 813.2.1.5 Các trường tiêu đề đáp ứng 823.2.2 Mã trạng thái 833.2.2.1 Informational 1xx 833.2.2.2 Successful 2xx 843.2.2.3 Redirection 3xx 843.2.2.4 Request Failure 4xx 853.2.2.5 Server Failure 5xx 883.2.2.6 Global Farlures 6xx 89 3.3 Hoạt động của SIP Client và SIP Server 893.3.1 Yêu cầu 893.3.2 Đáp ứng 903.3.3 Địa chỉ nguồn, địa chỉ đích và các kết nối 913.3.4 Kết nối TCP 92 3.4 Hoạt động của UA ( User - Agent ) 923.4.1 Phía gọi phát yêu cầu Intive yêu cầu 923.4.2 Phía bị gọi phát đáp ứng 933.4.3 Phía gọi nhận được đáp ứng ban đầu 933.4.4 Phía gọi hay bị gọi phát ra yêu cầu tiếp theo 943.4.5 Nhận các yêu cầu tiếp theo 94 3.5 Hoạt động của SIP Proxy và Redirect Server 943.5.1 Redirect Server 943.5.2 UAS 953.5.3 Proxy Server 953.5.4 Forking Proxy 96 Kết luận chương 3 97Chương IV. Xây dựng chương trình mô phỏng một số hoạt động báo hiệu trên cơ sở giao thức sip 98 4.1 Các phương pháp mô phỏng ứng dụng trong nghiên cứu mạng viễn thông 98 4.2 Giới thiệu công cụ mô phỏng mạng NS 994.2.1 Giới thiệu NS - 2 994.2.2 Cơ chế hoạt động của phần mềm NS - 2 101 4.3 Xây dựng chương trình mô phỏng 102Kết luận 103Tài liệu tham khảo 104

MỤC LỤC

Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt i

Lời nói đầu 1

Chương I. Tổng quan về mạng NGN 3

1.1 Xu hướng phát triển công nghệ và các dịch vụ viễn thông 3

1.1.1 Xu hướng phát triển công nghệ viễn thông 3

1.1.1.1 Công nghệ truyền dẫn 5

1.1.1.2 Công nghệ chuyển mạch 6

1.1.1.3 Công nghệ mạng truy nhập 9

1.1.2 Xu hướng phát triển của các dịch vụ viễn thông 13

1.2 Mạng thế hệ sau ( Next Generation Network ) 16

1.2.1 Định nghĩa NGN 16

1.2.2 Cấu trúc mạng NGN 16

1.2.2.1 Mô hình tham chiếu OSI 16

1.2.2.2 Mô hình cấu trúc phân lớp NGN 18

1.2.3 Các phần tử trong mạng NGN 19

1.2.3.1 Cấu trúc mạng NGN ( theo MSF ) 19

1.2.3.2 Các phần tử trong mạng NGN 19

1.3 Giải pháp và cấu trúc NGN của một số nhà cung cấp và các tổ chức 20

quốc tế 20

1.3.1 Mô hình của ALCATEL 21

1.3.2 Mô hình của CISCO 22

1.3.3 Mô hình của Ericsson 24

1.3.4 Mô hình mạng của Siemens 26

1.3.5 Mô hình của ITU 27

1.3.6 Một số hướng nghiên cứu của IETF 28

1.3.7 Mô hình của MSF 29

1.3.8 Mô hình của ETSI 31

1.3.9 Mô hình NGN của VNPT 33

Kết luận chương 1 34

Chương II. Các giao thức báo hiệu trong mạng NGN 35

2.1 Giao thức MGCP 35

2.1.1 Thiết lập cuộc gọi 36

2.1.2 Mô hình cấu trúc hoạt động giao thức MGCP 37

2.2 Giao thức Megaco /H248 38

2.3 Giao thức BICC 39

2.4 Giao thức H.323 40

2.4.1 Giới thiệu 40

2.4.2 Cấu trúc H.323 41

2.4.3 Thiết lập và huỷ cuộc gọi H.323 43

2.5 SIP 44

2.5.1 Giới thiệu 44

2.5.2 Các thành phần mạng 45

2.5.3 Chức năng của SIP 46

2.5.4 Cơ chế hoạt động trong SIP 46

2.6 Giao thức báo hiệu SIGTRAN 48

2.7 Hệ thống báo hiệu số 7 49

2.7.1 Vai trò và vị trí của hệ thống báo hiệu số 7 49

2.7.2 Cấu trúc của hệ thống báo hiệu số 7 51

2.7.3 Các khái niệm cơ bản của hệ thống báo hiệu số 7 51

2.7.4 Mối tương quan giữa CCS No.7 và OSI 53

2.7.5 Giới hạn của hệ thống báo hiệu số 7 55

Kết luận chương 2 55

Chương III. Giao thức khởi tạo phiên SIP 56

3.1 Giới thiệu giao thức SIP 56

3.1.1 Chức năng của SIP 56

3.1.2 Các thành phần của hệ thống SIP 57

3.1.2.1 Các định nghĩa 57

3.1.2.2 Các thành phần của kiến trúc SIP 58

3.1.3 Khái quát về hoạt động của SIP 59

3.1.3.1 Địa chỉ SIP 59

3.1.3.2 Giao dịch SIP 59

3.1.3.3 Lời mời SIP 60

3.1.3.4 Định vị người dùng 61

3.1.3.5 Thay đổi một phiên hiện tại 62

3.1.4 Các loại bản tin SIP 62

3.1.4.1 Bản tin Request 63

3.1.4.2 Bản tin Respones 66

3.1.5 Thân bản tin SIP ( SIP Message Body ) 67

3.1.5.1 Body Inclusion 67

3.1.5.2 Kiểu thân bản tin ( Message Body Type ) 68

3.1.5.3 Độ dài thân bản tin ( Message Body Length ) 68

3.1.6 Khuôn dạng thoả thuận ( Comfact From ) 68

3.2 Định nghĩa các trường tiêu đề và mã trạng thái trong bản tin SIP 69

3.2.1 Định nghĩa các trường tiêu đề 69

3.2.1.1 Khuôn dạng trường tiêu đề 72

3.2.1.2 Các trường tiêu đề chung 73

3.2.1.3 Các trường tiêu đề thực thể 79

3.2.1.4 Các trường tiêu đề yêu cầu 81

3.2.1.5 Các trường tiêu đề đáp ứng 82

3.2.2 Mã trạng thái 83

3.2.2.1 Informational 1xx 83

3.2.2.2 Successful 2xx 84

3.2.2.3 Redirection 3xx 84

3.2.2.4 Request Failure 4xx 85

3.2.2.5 Server Failure 5xx 88

3.2.2.6 Global Farlures 6xx 89

3.3 Hoạt động của SIP Client và SIP Server 89

3.3.1 Yêu cầu 89

3.3.2 Đáp ứng 90

3.3.3 Địa chỉ nguồn, địa chỉ đích và các kết nối 91

3.3.4 Kết nối TCP 92

3.4 Hoạt động của UA ( User - Agent ) 92

3.4.1 Phía gọi phát yêu cầu Intive yêu cầu 92

3.4.2 Phía bị gọi phát đáp ứng 93

3.4.3 Phía gọi nhận được đáp ứng ban đầu 93

3.4.4 Phía gọi hay bị gọi phát ra yêu cầu tiếp theo 94

3.4.5 Nhận các yêu cầu tiếp theo 94

3.5 Hoạt động của SIP Proxy và Redirect Server 94

3.5.1 Redirect Server 94

3.5.2 UAS 95

3.5.3 Proxy Server 95

3.5.4 Forking Proxy 96

Kết luận chương 3 97

Chương IV. Xây dựng chương trình mô phỏng một số hoạt động báo hiệu trên cơ

sở giao thức sip 98

4.1 Các phương pháp mô phỏng ứng dụng trong nghiên cứu mạng viễn thông 98

4.2 Giới thiệu công cụ mô phỏng mạng NS 99

4.2.1 Giới thiệu NS - 2 99

4.2.2 Cơ chế hoạt động của phần mềm NS - 2 101

4.3 Xây dựng chương trình mô phỏng 102

Kết luận 103

Tài liệu tham khảo 104

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY