Đồ án Dịch vụ NGN và giải pháp Surpass của Siemens

MỤC LỤCTHUẬT NGỮ VIẾT TẮT iMỤC LỤC CÁC HÌNH VẼ ivLỜI NÓI ĐẦU vCHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ MẠNG THẾ HỆ SAU 11.1 Xu hướng phát triển mạng viễn thông và dịch vụ 11.1.1 Sự hội tụ của mạng thoại và truyền số liệu 11.1.2 Xu hướng phát triển mạng và dịch vụ 21.1.2.1 Xu hướng phát triển mạng và dịch vụ 21.1.2.2 Xu hướng phát triển dịch vụ chăm sóc khách hàng 31.2 Cấu trúc mạng NGN 41.2.1 Khái niệm mạng NGN 41.2.2 Cấu trúc tổng quan mạng NGN 51.2.2.1 Mô hình phân lớp chức năng của mạng NGN 71.2.2.2 Phân tích cấu trúc Tổng quan mạng NGN 8CHƯƠNG 2 CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TRONG MẠNG NGN 172.1. Một số yêu cầu đối với NGN 172.1.1 Yêu cầu hỗ trợ khả năng phát triển hài hòa từ hạ tầng viễn thông hiện nay lên NGN 172.1.2 Yêu cầu về khả năng mở rộng các ứng dụng 192.1.3 Yêu cầu về chất lượng và hiệu suất 202.2 Các phần tử mạng NGN 212.2.1 Media Gateway 222.2.2 Media Gateway Controller 232.2.3 Signaling Gateway 252.2.4 Media Server 262.2.5 Application Server.Feature Server 272.3 Tổng Đài Đa Dịch vụ 292.3.1 Các khái niệm cơ bản 292.3.2 Nguyên tắc tổ chức và cung cấp dịch vụ 302.3.2.1 Mảng thích ứng 312.3.2.2 Mảng chuyển mạch 322.3.2.3 Mảng điều khiển 322.3.3 Giao diện và điểm tham chiếu 342.3.3.1 Tương tác giữa các mảng 342.3.3.2 Tương tác trong cùng một mảng 35CHƯƠNG 3 MỘT SỐ MÔ HÌNH VÀ GIẢI PHÁP MẠNG NGN 373.1 Mô hình giải pháp mạng của Siemens 373.2 Mô hình và giải pháp mạng NGN của Alcatel 403.3 Mô hình và giải pháp mạng của Nortel 413.4 Mô hình và giải pháp mạng của Ericsion 433.5 Nguyên tắc tổ chức mạng NGN của VNPT 443.5.1 Yêu cầu đối với cấu trúc mạng NGN tại Việt Nam 443.5.2 Nguyên tắc tổ chức mạng thế hệ mới của VNPT 463.5.2.1 Cấu trúc mạng NGN 463.5.2.2 Kết nối mạng hiện thời với mạng NGN 49CHƯƠNG 4 MỘT SỐ DỊCH VỤ TRÊN NỀN MẠNG NGN 524.1 Khái quát về dịch vụ mạng NGN 524.2 Một số dịch vụ trên nền mạng NGN 534.3 Triển khai dịch vụ NGN tại Việt Nam 544.3.1 Dịch vụ dành cho cá nhân 544.3.1.1 Dịch vụ điện thoại trả trước 1719 544.3.1.2 Dịch vụ báo cuộc gọi khi đang truy cập Internet 554.3.1.3 Dịch vụ thoại qua trang Web 564.3.2 Dịch vụ dành cho doanh nghiệp 574.3.2.1 Dịch vụ miễn cước ở người gọi 1800 574.3.2.2 Dịch vụ thông tin giải trí 1900 594.3.2.3. Dịch vụ mạng riêng ảo 604.3.2.4 Dịch vụ thoại miễn phí từ trang WEB 604.3.2.5 Dịch vụ ATM 614.3.2.6 Một số dịch vụ khác 61CHƯƠNG 5 GIẢI PHÁP SURPASS CỦA SIEMENS 635.1 Giới thiệu thiết bị NGN của Siemens 635.2 Giới thiệu thiết bị Surpass hiG1000 655.2.1 Cấu trúc thiết bị surpass hiG1000 655.2.2 Chức năng của Surpass hiG 1000 665.2.2.1 Chức năng truyền dẫn 675.2.2.2 Chức năng cung cấp chất lượng dịch vụ 685.2.2.3 Chức năng mạng 695.3 Giới thiệu thiết bị Surpass hiQ 9200 705.3.1 Các thành phần chức năng của Surpass hiQ 9200 705.3.2 Chức năng của Surpass hiQ 9200 715.4 Giải pháp Surpass cho các dịch vụ VoIP 735.4.1 Dịch vụ điện thoại trả trước 1719 755.4.1.1 Cách sử dụng dịch vụ 1719: 755.4.1.2 Quá trình thực hiện cuộc gọi 1719 765.4.2 Dịch vụ Free Phone 1800 775.4.2.1 Cách sử dụng dịch vụ 1800: 775.4.2.2 Quá trình thực hiện cuộc gọi Free Phone 1800 785.4.3 Dịch vụ thông tin giải trí 1900 795.4.3.1 Cách sử dụng dịch vụ 1900: 795.4.3.2 Quá trình thực hiện cuộc gọi 1900 79KẾT LUẬN 81TÀI LIỆU THAM KHẢO 82

MỤC LỤC

THUẬT NGỮ VIẾT TẮT i

MỤC LỤC CÁC HÌNH VẼ iv

LỜI NÓI ĐẦU v

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ MẠNG THẾ HỆ SAU 1

1.1 Xu hướng phát triển mạng viễn thông và dịch vụ 1

1.1.1 Sự hội tụ của mạng thoại và truyền số liệu 1

1.1.2 Xu hướng phát triển mạng và dịch vụ 2

1.1.2.1 Xu hướng phát triển mạng và dịch vụ 2

1.1.2.2 Xu hướng phát triển dịch vụ chăm sóc khách hàng 3

1.2 Cấu trúc mạng NGN 4

1.2.1 Khái niệm mạng NGN 4

1.2.2 Cấu trúc tổng quan mạng NGN 5

1.2.2.1 Mô hình phân lớp chức năng của mạng NGN 7

1.2.2.2 Phân tích cấu trúc Tổng quan mạng NGN 8

CHƯƠNG 2 CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TRONG MẠNG NGN 17

2.1. Một số yêu cầu đối với NGN 17

2.1.1 Yêu cầu hỗ trợ khả năng phát triển hài hòa từ hạ tầng viễn thông hiện nay lên NGN 17

2.1.2 Yêu cầu về khả năng mở rộng các ứng dụng 19

2.1.3 Yêu cầu về chất lượng và hiệu suất 20

2.2 Các phần tử mạng NGN 21

2.2.1 Media Gateway 22

2.2.2 Media Gateway Controller 23

2.2.3 Signaling Gateway 25

2.2.4 Media Server 26

2.2.5 Application Server.Feature Server 27

2.3 Tổng Đài Đa Dịch vụ 29

2.3.1 Các khái niệm cơ bản 29

2.3.2 Nguyên tắc tổ chức và cung cấp dịch vụ 30

2.3.2.1 Mảng thích ứng 31

2.3.2.2 Mảng chuyển mạch 32

2.3.2.3 Mảng điều khiển 32

2.3.3 Giao diện và điểm tham chiếu 34

2.3.3.1 Tương tác giữa các mảng 34

2.3.3.2 Tương tác trong cùng một mảng 35

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ MÔ HÌNH VÀ GIẢI PHÁP MẠNG NGN 37

3.1 Mô hình giải pháp mạng của Siemens 37

3.2 Mô hình và giải pháp mạng NGN của Alcatel 40

3.3 Mô hình và giải pháp mạng của Nortel 41

3.4 Mô hình và giải pháp mạng của Ericsion 43

3.5 Nguyên tắc tổ chức mạng NGN của VNPT 44

3.5.1 Yêu cầu đối với cấu trúc mạng NGN tại Việt Nam 44

3.5.2 Nguyên tắc tổ chức mạng thế hệ mới của VNPT 46

3.5.2.1 Cấu trúc mạng NGN 46

3.5.2.2 Kết nối mạng hiện thời với mạng NGN 49

CHƯƠNG 4 MỘT SỐ DỊCH VỤ TRÊN NỀN MẠNG NGN 52

4.1 Khái quát về dịch vụ mạng NGN 52

4.2 Một số dịch vụ trên nền mạng NGN 53

4.3 Triển khai dịch vụ NGN tại Việt Nam 54

4.3.1 Dịch vụ dành cho cá nhân 54

4.3.1.1 Dịch vụ điện thoại trả trước 1719 54

4.3.1.2 Dịch vụ báo cuộc gọi khi đang truy cập Internet 55

4.3.1.3 Dịch vụ thoại qua trang Web 56

4.3.2 Dịch vụ dành cho doanh nghiệp 57

4.3.2.1 Dịch vụ miễn cước ở người gọi 1800 57

4.3.2.2 Dịch vụ thông tin giải trí 1900 59

4.3.2.3. Dịch vụ mạng riêng ảo 60

4.3.2.4 Dịch vụ thoại miễn phí từ trang WEB 60

4.3.2.5 Dịch vụ ATM 61

4.3.2.6 Một số dịch vụ khác 61

CHƯƠNG 5 GIẢI PHÁP SURPASS CỦA SIEMENS 63

5.1 Giới thiệu thiết bị NGN của Siemens 63

5.2 Giới thiệu thiết bị Surpass hiG1000 65

5.2.1 Cấu trúc thiết bị surpass hiG1000 65

5.2.2 Chức năng của Surpass hiG 1000 66

5.2.2.1 Chức năng truyền dẫn 67

5.2.2.2 Chức năng cung cấp chất lượng dịch vụ 68

5.2.2.3 Chức năng mạng 69

5.3 Giới thiệu thiết bị Surpass hiQ 9200 70

5.3.1 Các thành phần chức năng của Surpass hiQ 9200 70

5.3.2 Chức năng của Surpass hiQ 9200 71

5.4 Giải pháp Surpass cho các dịch vụ VoIP 73

5.4.1 Dịch vụ điện thoại trả trước 1719 75

5.4.1.1 Cách sử dụng dịch vụ 1719: 75

5.4.1.2 Quá trình thực hiện cuộc gọi 1719 76

5.4.2 Dịch vụ Free Phone 1800 77

5.4.2.1 Cách sử dụng dịch vụ 1800: 77

5.4.2.2 Quá trình thực hiện cuộc gọi Free Phone 1800 78

5.4.3 Dịch vụ thông tin giải trí 1900 79

5.4.3.1 Cách sử dụng dịch vụ 1900: 79

5.4.3.2 Quá trình thực hiện cuộc gọi 1900 79

KẾT LUẬN 81

TÀI LIỆU THAM KHẢO 82

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY