Đồ án Đề tài Phân tích thực trạng và đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH HAL Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 5

Chương 1

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 6

1.1 Khái niệm về phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp 6

1.2 Ý nghĩa và vai trò của việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 6

1.3 Nguồn tài liệu để phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 7

1.3.1 Bảng cân đối kế toán 7

1.3.2 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 7

1.3.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 8

1.3.4 Thuyết minh báo cáo tài chính 8

1.4 Phương pháp phân tích tài chính 8

1.4.1 Phương pháp so sánh 8

1.4.2 Phương pháp phân tích tỷ lệ 9

1.4.3 Phương pháp phân tích tài chính Dupont 9

1.5 Phân tích khái quát báo cáo tài chính 10

1.5.1 Phân tích cơ cấu tài sản 10

1.5.2 Phân tích cơ cấu nguồn vốn 10

1.5.3 Phân tích mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn 11

1.5.4 Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh 11

1.5.5 Phân tích sự biến động của các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, chi phí 13

1.6 Phân tích hiệu quả tài chính 13

1.6.1 Phân tích khả năng quản lý tài sản 13

1.6.2 Phân tích khả năng sinh lời 16

1.7 Phân tích rủi ro tài chính 17

1.7.1 Phân tích khả năng thanh toán 17

1.7.2 Phân tích khả năng quản lý nợ 18

1.8 Phân tích tổng hợp tình hình tài chính 19

1.8.1 Đẳng thức Dupont thứ nhất 19

1.8.2 Đẳng thức Dupont thứ hai 20

Chương 2

PHÂN TÍCH TRỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

CỦA CÔNG TY TNHH HAL VIỆT NAM 21

2.1 Giới thiệu khái quát về Công ty 21

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 21

2.1.2 Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính 21

2.1.3 Công nghệ sản xuất 23

2.1.4 Cơ cấu tổ chức 24

2.1.5 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 26

2.1.6 Đánh giá chung về Công ty và sự cần thiết của đề tài 27

2.1.7 Nguồn số liệu 28

2.2 Phân tích khái quát tình hình tài chính của Công ty 30

2.2.1 Phân tích cơ cấu tài sản 30

2.2.2 Phân tích cơ cấu nguồn vốn 32

2.2.3 Phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn 33

2.2.4 Phân tích tình hình bảo đảm nguồn vốn cho HĐSXKD 34

2.3 Phân tích sự biến động của các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, chi phí 36

2.3.1 Phân tích doanh thu 37

2.3.2 Phân tích chi phí 37

2.3.3 Phân tích lợi nhuận 38

2.4 Phân tích hiệu quả tài chính 38

2.4.1 Phân tích khả năng quản lý tài sản 38

2.4.2 Phân tích khả năng sinh lợi 42

2.5 Phân tích rủi ro tài chính 44

2.5.1 Phân tích khả năng thanh toán 44

2.5.2 Phân tích khả năng quản lý nợ 45

2.6 Phân tích tổng hợp tình hình tài chính sử dụng đẳng thức Dupont 46

2.6.1 Đẳng thức Dupont thứ nhất 46

2.6.2 Đẳng thức Dupont thứ hai 47

2.6.3 Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến tỷ suất thu hồi vốn CSH 47

2.6.4 Sơ đồ Dupont 49

2.7 Đánh giá chung về tình hình tài chính của Công ty 50

Chương 3

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

CỦA CÔNG TY TNHH HAL VIỆT NAM 52

3.1 Định hướng phát triển của Công ty 52

3.2 Đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty 52

3.2.1 Biện pháp 1: 53

3.2.2 Biện pháp 2: 56

3.2.3 Tổng hợp hiệu quả của hai biện pháp trên 60

KẾT LUẬN 62

PHỤ LỤC 1: Bảng cân đối kế toán 63

PHỤ LỤC 2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 65

PHỤ LỤC 3: Chỉ số ngành - Theo lĩnh vực hoạt động 66

TÀI LIỆU THAM KHẢO 67

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY