Đồ án Công nghệ WCDMA và giải pháp nâng cấp mạng GSM lên WCDMA

M ỤC L ỤCCHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG Giới thiệu chương 1 . .11.1. Hệ thống thông tin di động thế hệ 1 11.2. Thông tin di động thế hệ 2 2 1.2.1. Đa truy cập phân chia theo thời gian TDMA. .2 1.2.2. Đa truy cập phân chia theo mã CDMA .4 1.3. Thông tin di động thế hệ 3 5 1.4.Thông tin di động tiếp theo .7 Kết luận chương 1 8 CHƯƠNG 2 : MẠNG GSM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CẤP LÊN 3G  Giới thiệu chương 2 92.1. Đặc điểm chung 92.2. Kiến trúc của hệ thống GSM 10 2.2.1. Kiến trúc mạng 10 2.2.1.1. Phân hệ trạm gốc (BSS) 11 2.2.1.2. Phân hệ chuyển mạch (SS) 12 2.2.1.3. Phân hệ khai thác và hỗ trợ (OSS) 13 2.3.1. Kiến trúc địa lý 14 2.3.1.1. Vùng mạng : Tổng đài vô tuyến cổng (Gateway - MSC) 14 2.3.1.2. Vùng phục vụ MSC/VLR 14 2.3.1.3. Vùng định vị LA (Location Area) 14 2.3.1.4. Cell 152.3. Kỹ thuật vô tuyến số trong GSM 15 2.3.1. Mã hóa kênh 15 2.3.1.1. Mã khối 16 2.3.1.2. Mã xoắn 17 2.3.2. Điều chế 18 2.3.2. Phương pháp đa truy cập trong GSM 21 2.3.3. Giao tiếp vô tuyến 22 2.4. Quản lý tài nguyên vô tuyến RRM (Radio Resoucre Management) 23 2.4.1. Quản lý di động MM (Mobility Manegement) 23 2.4.2. Quản lý cập nhật vị trí 23 2.4.3. Quản lý chuyển giao (Handover) 242.5. Các thủ tục thông tin 24 2.5.1. Đăng nhập thiết bị vào mạng 24 2.5.2. Chuyển vùng 25 2.5.3. Thực hiện cuộc gọi 25 2.5.3.1. Cuộc gọi từ thiết bị di động vào điện thoại cố định 25 2.5.3.2. Cuộc gọi từ điện thoại cố định đến thiết bị di động 26 2.5.3.3. Cuộc gọi từ thiết bị di động đến thiết bị di động 27 2.5.4. Kết thúc cuộc gọi 272.6. Nâng cấp GSM lên W-CDMA 27 2.6.1. Sự cần thiết nâng cấp mạng GSM lên 3G 27 2.6.2. Giải pháp nâng cấp 28 Kết luận chương 2 .30 CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP GPRS TRÊN MẠNG GSM  Giới thiệu chương 3 313.1. Kiến trúc mạng GPRS 31 3.1.1. Node GSN 32 3.1.1.1. Cấu trúc 32 3.1.1.2. Thuộc tính của node GSN 33 3.1.1.3. Chức năng 34 3.1.2. Mạng Backbone 35 3.1.3. Cấu trúc BSC trong GPRS 36 3.2. Cấu trúc dữ liệu GPRS 373.3. Các giải pháp nâng cấp lên GPRS cho mạng GSM Việt Nam 38 3.3.1. Giải pháp của hãng Alcatel (Pháp) 38 3.3.2. Giải pháp của hãng Ericson (Thụy Điển) 39 3.3.3. Giải pháp của hãng Motorola (Mỹ) 40 3.3.4. Giải pháp của hãng Siemen (Đức) 403.4. EDGE (Enhanced Data rate for GSM Evolution) 41 3.4.1. Tổng quan 41 3.4.2. Kỹ thuật điều chế trong EDGE 41 3.4.3. Giao tiếp vô tuyến 42 3.4.3.1. Truyền dẫn chuyển mạch gói EDGE – EGPRS 43 3.4.3.2. Truyền dẫn chuyển mạch kênh EDGE – ECSD 43 3.4.4. Các kế hoạch cần thực hiện khi áp dụng EDGE trên mạng GSM 44 3.4.4.1. Kế hoạch phủ sóng (Coverage Planning) 45 3.4.4.2. Kế hoạch tần số (Frequency Planning) 45 3.4.4.3. Điều khiển công suất 45 3.4.4.4. Quản lý kênh 45 Kết luận chương 3 .46 CHƯƠNG 4 : CÔNG NGHỆ DI ĐỘNG THẾ HỆ 3 W-CDMA  Giới thiệu chương 474.1. Cấu trúc mạng W-CDMA 48 4.1.1. Giao diện vô tuyến 51 4.1.1.1. Giao diện UTRAN – CN, IU 51 4.1.1.2. Giao diện RNC – RNC, IUr 52 4.1.1.3. Giao diện RNC – Node B, IUb 534.2. Các giải pháp kỹ thuật trong W-CDMA 53 4.2.1. Mã hóa 53 4.2.1.1. Mã vòng 53 4.2.1.2. Mã xoắn 55 4.2.1.3. Mã Turbo 55 4.2.2. Điều chế BIT/SK và QPSK 56 4.2.2.1. Điều chế BIT/SK 56 4.2.2.2. Điều chế QPSK 574.3. Trải phổ trong W-CDMA 59 4.3.1. Giới thiệu 59 4.3.2. Nguyên lý trải phổ DSSS 60 4.3.3. Mã trải phổ 614.4. Truy nhập gói 63 4.4.1. Tổng quan về truy nhập gói trong W-CDMA 63 4.4.2. Lưu lượng số liệu gói 63 4.4.3. Các phương pháp lập biểu gói 64 4.4.3.1. Lập biểu phân chia theo thời gian 65 4.4.3.2. Lập biểu phân chia theo mã 654.5. Quy hoạch mạng W-CDMA 66 Mở đầu 66 4.5.1 Suy hao đường truyền trong quá trình lan truyền tín hiệu 66 4.5.1.1.Tạp âm và can nhiễu 66 4.5.2.Mô hình tính suy hao đường truyền .66 4.5.2.1 . Mô hình Hata Okumara . 66 4.5.2.2 . Mô hình Walfisch/ Ikegami .68 4.5.2.3.Quan hệ suy hao đường truyền dẫn và vùng phủ sóng 71 4.5.2.4.Một số kháo niệm cần quan tâm .71 4.5.3.Dung lượng kết nối vô tuyến .73 4.5.4.Suy hao đường truyền lớn nhất cho phép .74 4.5.5.Tối ưu mạng . 75 Kết luận chương 4PHẦN MÔ PHỎNG 76KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 81TÀI LIỆU THAM KHẢO 83

M ỤC L ỤC

CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG

Giới thiệu chương 1 . .1

1.1. Hệ thống thông tin di động thế hệ 1 1

1.2. Thông tin di động thế hệ 2 2

1.2.1. Đa truy cập phân chia theo thời gian TDMA. .2

1.2.2. Đa truy cập phân chia theo mã CDMA .4

1.3. Thông tin di động thế hệ 3 5

1.4.Thông tin di động tiếp theo .7

Kết luận chương 1 8

CHƯƠNG 2 : MẠNG GSM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CẤP LÊN 3G

Giới thiệu chương 2 9

2.1. Đặc điểm chung 9

2.2. Kiến trúc của hệ thống GSM 10

2.2.1. Kiến trúc mạng 10

2.2.1.1. Phân hệ trạm gốc (BSS) 11

2.2.1.2. Phân hệ chuyển mạch (SS) 12

2.2.1.3. Phân hệ khai thác và hỗ trợ (OSS) 13

2.3.1. Kiến trúc địa lý 14

2.3.1.1. Vùng mạng : Tổng đài vô tuyến cổng (Gateway - MSC) 14

2.3.1.2. Vùng phục vụ MSC/VLR 14

2.3.1.3. Vùng định vị LA (Location Area) 14

2.3.1.4. Cell 15

2.3. Kỹ thuật vô tuyến số trong GSM 15

2.3.1. Mã hóa kênh 15

2.3.1.1. Mã khối 16

2.3.1.2. Mã xoắn 17

2.3.2. Điều chế 18

2.3.2. Phương pháp đa truy cập trong GSM 21

2.3.3. Giao tiếp vô tuyến 22

2.4. Quản lý tài nguyên vô tuyến RRM (Radio Resoucre Management) 23

2.4.1. Quản lý di động MM (Mobility Manegement) 23

2.4.2. Quản lý cập nhật vị trí 23

2.4.3. Quản lý chuyển giao (Handover) 24

2.5. Các thủ tục thông tin 24

2.5.1. Đăng nhập thiết bị vào mạng 24

2.5.2. Chuyển vùng 25

2.5.3. Thực hiện cuộc gọi 25

2.5.3.1. Cuộc gọi từ thiết bị di động vào điện thoại cố định 25

2.5.3.2. Cuộc gọi từ điện thoại cố định đến thiết bị di động 26

2.5.3.3. Cuộc gọi từ thiết bị di động đến thiết bị di động 27

2.5.4. Kết thúc cuộc gọi 27

2.6. Nâng cấp GSM lên W-CDMA 27

2.6.1. Sự cần thiết nâng cấp mạng GSM lên 3G 27

2.6.2. Giải pháp nâng cấp 28

Kết luận chương 2 .30

CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP GPRS TRÊN MẠNG GSM

Giới thiệu chương 3 31

3.1. Kiến trúc mạng GPRS 31

3.1.1. Node GSN 32

3.1.1.1. Cấu trúc 32

3.1.1.2. Thuộc tính của node GSN 33

3.1.1.3. Chức năng 34

3.1.2. Mạng Backbone 35

3.1.3. Cấu trúc BSC trong GPRS 36

3.2. Cấu trúc dữ liệu GPRS 37

3.3. Các giải pháp nâng cấp lên GPRS cho mạng GSM Việt Nam 38

3.3.1. Giải pháp của hãng Alcatel (Pháp) 38

3.3.2. Giải pháp của hãng Ericson (Thụy Điển) 39

3.3.3. Giải pháp của hãng Motorola (Mỹ) 40

3.3.4. Giải pháp của hãng Siemen (Đức) 40

3.4. EDGE (Enhanced Data rate for GSM Evolution) 41

3.4.1. Tổng quan 41

3.4.2. Kỹ thuật điều chế trong EDGE 41

3.4.3. Giao tiếp vô tuyến 42

3.4.3.1. Truyền dẫn chuyển mạch gói EDGE – EGPRS 43

3.4.3.2. Truyền dẫn chuyển mạch kênh EDGE – ECSD 43

3.4.4. Các kế hoạch cần thực hiện khi áp dụng EDGE trên mạng GSM 44

3.4.4.1. Kế hoạch phủ sóng (Coverage Planning) 45

3.4.4.2. Kế hoạch tần số (Frequency Planning) 45

3.4.4.3. Điều khiển công suất 45

3.4.4.4. Quản lý kênh 45

Kết luận chương 3 .46

CHƯƠNG 4 : CÔNG NGHỆ DI ĐỘNG THẾ HỆ 3 W-CDMA

Giới thiệu chương 47

4.1. Cấu trúc mạng W-CDMA 48

4.1.1. Giao diện vô tuyến 51

4.1.1.1. Giao diện UTRAN – CN, IU 51

4.1.1.2. Giao diện RNC – RNC, IUr 52

4.1.1.3. Giao diện RNC – Node B, IUb 53

4.2. Các giải pháp kỹ thuật trong W-CDMA 53

4.2.1. Mã hóa 53

4.2.1.1. Mã vòng 53

4.2.1.2. Mã xoắn 55

4.2.1.3. Mã Turbo 55

4.2.2. Điều chế BIT/SK và QPSK 56

4.2.2.1. Điều chế BIT/SK 56

4.2.2.2. Điều chế QPSK 57

4.3. Trải phổ trong W-CDMA 59

4.3.1. Giới thiệu 59

4.3.2. Nguyên lý trải phổ DSSS 60

4.3.3. Mã trải phổ 61

4.4. Truy nhập gói 63

4.4.1. Tổng quan về truy nhập gói trong W-CDMA 63

4.4.2. Lưu lượng số liệu gói 63

4.4.3. Các phương pháp lập biểu gói 64

4.4.3.1. Lập biểu phân chia theo thời gian 65

4.4.3.2. Lập biểu phân chia theo mã 65

4.5. Quy hoạch mạng W-CDMA 66

Mở đầu 66

4.5.1 Suy hao đường truyền trong quá trình lan truyền tín hiệu 66

4.5.1.1.Tạp âm và can nhiễu 66

4.5.2.Mô hình tính suy hao đường truyền .66

4.5.2.1 . Mô hình Hata Okumara . 66

4.5.2.2 . Mô hình Walfisch/ Ikegami .68

4.5.2.3.Quan hệ suy hao đường truyền dẫn và vùng phủ sóng 71

4.5.2.4.Một số kháo niệm cần quan tâm .71

4.5.3.Dung lượng kết nối vô tuyến .73

4.5.4.Suy hao đường truyền lớn nhất cho phép .74

4.5.5.Tối ưu mạng . 75

Kết luận chương 4

PHẦN MÔ PHỎNG 76

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 81

TÀI LIỆU THAM KHẢO 83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY