Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

PHẦN MỞ ĐẦU 1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG 1.1 Đồ án quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 Đồ án quy hoạch chung thành phố đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 465/QĐ-TTg ngày 17/6/2002, đã được thực hiện hơn 10 năm, theo Luật Xây dựng đã đến thời điểm cần phải được rà soát, đánh giá, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và đất nước. Thời hạn điều chỉnh quy hoạch chung lần này được xác định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC