Đề tài Xây dựng website công nghệ thông tin và quản trị nội dung

Mục lục GIỚI THIỆU 6PHẦN MỘT: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 7CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ INTERNET VÀ WOLD WIDE WEB 71.1 INTERNET: 71.2 WOLD WIDE WEB 71.2.1 Mô hình Client/Server 71.2.2 Wold wide web 9CHƯƠNG 2: ACTIVE SERVER PAGES (ASP) 102.1 GIỚI THIỆU ACTIVE SERVER PAGES 102.1.1 Active server pages : 102.1.2 Mô hình hoạt động của Active Server Pages. 102.1.3 Các hoạt động của ASP: 112.1.4 Cấu trúc của một file ASP 132.1.5 Các tính chất của ASP 132.2 NGÔN NGỮ LẨP TRÌNH ASP 142.2.1 Các script commands của ASP 142.2.2 Script language và script engine 152.2.3 Viết Procedure với nhiều ngôn ngữ 162.3 VISUAL BASIC SCRIPT LANGUAGE 162.3.1 Giới thiệu về VBScript 162.3.2 Các kiểu dữ liệu của VBScript: 162.3.3 Biến trong VBScript 162.3.4 Hằng trong VBScript 172.3.5 Các toán tử trong VBScript: 172.3.6 Các cấu trúc điều khiển: 182.3.7 Procedure trong VBScript 182.4. CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG ASP 182.4.1 Đối tượng Request: 192.4.2 Đối tượng Response: 192.4.3 Đối tượng session: 192.4.4 Đối tượng Application: 192.4.5 Đối tượng server 202.5 CÁC COMPONENT CỦA ASP: 202.5.1 Advertisement Rotator Component: 212.5.2 Browser Capabilities Component: 212.5.3 Data Access Component: 212.5.4 content linking component: 22CHƯƠNG 3: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ACCESS 2000 233.1 Giới thiệu Access 2000 233.2 Các khái niệm về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access 233.2.1 CSDL Access 233.2.2 Bảng dữ liệu 243.2.3 Liên kết các bảng dữ liệu 253.3 Xây dựng cấu trúc bảng 25PHẦN HAI: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 27CHƯƠNG1: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 271.1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG 271.1.1 Phát biểu bài toán 271.1.2 Mục tiêu hệ thống 271.1.3 Phạm vi hệ thống 27a) Đối tượng người dùng hệ thống 27b) Mô hình tổng thể hệ thống 281.2 PHÂN TÍCH YÊU CẦU TỔNG THỂ HỆ THỐNG 281.2.1 Yêu cầu chung về mô hình hệ thống 281.2.2 Yêu cầu chung về môi trường kĩ thuật hệ thống 281.2.3 Yêu cầu về an toàn và bảo mật dữ liệu hệ thống 291.2.4 Yêu cầu chung về chức năng của hệ thống 291.3 PHÂN TÍCH YÊU CẨU CHỨC NĂNG HỆ THỐNG 301.3.1 Chức năng phần trang tin 301.3.1.1 Quản trị site 30a) Quản lý quảng cáo liên kết site 30b) Quản lý tài khoản người dùng 30c) Tìm kiếm 311.3.1.2 Cập nhật, quản lý tin bài 32a) Viết tin bài 32b) Chức năng duyệt bài 32c) Danh mục tin 33d) Tin bài đã xuất bản 331.3.1.3 Tra cứu tìm kiếm 341.3.2 Chức năng phần diễn đàn 341.3.2.1 Đăng ký 341.3.2.2 Đăng nhập 351.3.2.3 Tìm kiếm 361.3.2.4 Trao đổi thảo luận 36a)Viết bài 36b)Trả lời bài 371.3.2.5 Quản trị diễn đàn 37a) Quản lý danh mục diễn đàn 37b) Khóa diễn đàn 381.3.2.6 Quản lý nhóm người dùng 39a) Quản lý nhóm quản trị 391.3.2.7 Quản lý thành viên 39a) Quản lý thành viên 39b) Đổi tên đăng nhập 40c) Ngừng đăng ký thành viên 401.3.2.8 Quản lý chung toàn diễn đàn 41a) Đổi tên và mật khẩu quản trị 41b) Cấu hình anti-spam 41c) Sửa từ xấu 42d) Sao lưu dữ liệu 431.3.2.9 Quản trị cấm 43a) Cấp địa chỉ IP 43b) Cấm địa chỉ Email 441.3.2.10 Dọn dẹp diễn đàn 44a) Xóa thành viên 44b) Xóa chủ đề 45c) Khóa chủ đề cũ 451.4 CÁC YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG 461.4.1 Yêu cầu về bảo mật hệ thống 461.4.2 Yêu cầu về giao diện người sử dụng 461.4.3 Tính tiến hóa : 461.5 SƠ ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG BFD 471.6 BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU DFD 491.6.1 Biểu đồ DFD mức khung cảnh 491.6.2 Biểu đồ DFD mức 1 501.6.3 Biểu đồ luồng DFD mức 2 51a) Phân hệ cung cấp tin tức 51b) Phân hệ diễn đàn thảo luận 521.7 MÔ HÌNH DỮ LIỆU THỰC THỂ ERD 531.7.1 Xác định các thực thể 53a)Xác định thực thể phần trang tin 53b)Xác định thực thể phần diễn đàn 551.7.2 Sơ đồ thực thể và mối liên kết 63CHƯƠNG 2 THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT HỆ THỐNG 642.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu 642.1.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu phần tin tức 642 .1.1.1 Bảng User1 642.1.1.2 Bảng Messages 652.1.1.3 Bảng Categories 652.1.1.4 Bảng Ads 662.1.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu phần diễn đàn 662.1.2.1 Bảng tblAuthor 662.1.2.2 Bảng tblbanlist 672.1.2.3 Bảng tblBuddylist 682.1.2.4 Bảng tblCategory 682.1.2.5 Bảng tblconfiguration 682.1.2.6 Bảng tbldatetimeformat 692.1.2.7 Bảng tblEmailnotify 702.1.2.8 Bảng tblForum 702.1.2.9 Bảng tblGroup 712.1.2.10 Bảng tblGuestName 722.1.2.11 Bảng tblPermissions 722.1.2.12 Bảng tblPMMessage 732.1.2.13 Bảng tblPoll 732.1.2.14 Bảng tblPollChoice 732.1.2.15 Bảng tblSmut 742.1.2.16 Bảng tblThread 742.1.2.17 Bảng tblTopic 742.2 Thiết kế chức năng của website 752.2.1 Thiết kế chức năng phần trang tin 75a) Thiết kế giao diện người dùng 75b) Thiết kế chức năng quản lý tin bài 75c) Thiết kế chức năng quản trị trang tin 772.2.2 Thiết kế chức năng phần diễn đàn 82a) Phần trao đổi thảo luận 82b) Phần quản trị diễn đàn 85CHƯƠNG 3: TỔNG KẾT 91KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 91Về mặt lý thuyết 91Về mặt thực nghiệm 91HẠN CHẾ CỦA CHƯƠNG TRÌNH 91HƯỚNG PHÁT TRIỂN 91Tài liệu Tham khảo 93

Mục lục

GIỚI THIỆU 6

PHẦN MỘT: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 7

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ INTERNET VÀ WOLD WIDE WEB 7

1.1 INTERNET: 7

1.2 WOLD WIDE WEB 7

1.2.1 Mô hình Client/Server 7

1.2.2 Wold wide web 9

CHƯƠNG 2: ACTIVE SERVER PAGES (ASP) 10

2.1 GIỚI THIỆU ACTIVE SERVER PAGES 10

2.1.1 Active server pages : 10

2.1.2 Mô hình hoạt động của Active Server Pages. 10

2.1.3 Các hoạt động của ASP: 11

2.1.4 Cấu trúc của một file ASP 13

2.1.5 Các tính chất của ASP 13

2.2 NGÔN NGỮ LẨP TRÌNH ASP 14

2.2.1 Các script commands của ASP 14

2.2.2 Script language và script engine 15

2.2.3 Viết Procedure với nhiều ngôn ngữ 16

2.3 VISUAL BASIC SCRIPT LANGUAGE 16

2.3.1 Giới thiệu về VBScript 16

2.3.2 Các kiểu dữ liệu của VBScript: 16

2.3.3 Biến trong VBScript 16

2.3.4 Hằng trong VBScript 17

2.3.5 Các toán tử trong VBScript: 17

2.3.6 Các cấu trúc điều khiển: 18

2.3.7 Procedure trong VBScript 18

2.4. CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG ASP 18

2.4.1 Đối tượng Request: 19

2.4.2 Đối tượng Response: 19

2.4.3 Đối tượng session: 19

2.4.4 Đối tượng Application: 19

2.4.5 Đối tượng server 20

2.5 CÁC COMPONENT CỦA ASP: 20

2.5.1 Advertisement Rotator Component: 21

2.5.2 Browser Capabilities Component: 21

2.5.3 Data Access Component: 21

2.5.4 content linking component: 22

CHƯƠNG 3: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ACCESS 2000 23

3.1 Giới thiệu Access 2000 23

3.2 Các khái niệm về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access 23

3.2.1 CSDL Access 23

3.2.2 Bảng dữ liệu 24

3.2.3 Liên kết các bảng dữ liệu 25

3.3 Xây dựng cấu trúc bảng 25

PHẦN HAI: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 27

CHƯƠNG1: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 27

1.1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG 27

1.1.1 Phát biểu bài toán 27

1.1.2 Mục tiêu hệ thống 27

1.1.3 Phạm vi hệ thống 27

a) Đối tượng người dùng hệ thống 27

b) Mô hình tổng thể hệ thống 28

1.2 PHÂN TÍCH YÊU CẦU TỔNG THỂ HỆ THỐNG 28

1.2.1 Yêu cầu chung về mô hình hệ thống 28

1.2.2 Yêu cầu chung về môi trường kĩ thuật hệ thống 28

1.2.3 Yêu cầu về an toàn và bảo mật dữ liệu hệ thống 29

1.2.4 Yêu cầu chung về chức năng của hệ thống 29

1.3 PHÂN TÍCH YÊU CẨU CHỨC NĂNG HỆ THỐNG 30

1.3.1 Chức năng phần trang tin 30

1.3.1.1 Quản trị site 30

a) Quản lý quảng cáo liên kết site 30

b) Quản lý tài khoản người dùng 30

c) Tìm kiếm 31

1.3.1.2 Cập nhật, quản lý tin bài 32

a) Viết tin bài 32

b) Chức năng duyệt bài 32

c) Danh mục tin 33

d) Tin bài đã xuất bản 33

1.3.1.3 Tra cứu tìm kiếm 34

1.3.2 Chức năng phần diễn đàn 34

1.3.2.1 Đăng ký 34

1.3.2.2 Đăng nhập 35

1.3.2.3 Tìm kiếm 36

1.3.2.4 Trao đổi thảo luận 36

a)Viết bài 36

b)Trả lời bài 37

1.3.2.5 Quản trị diễn đàn 37

a) Quản lý danh mục diễn đàn 37

b) Khóa diễn đàn 38

1.3.2.6 Quản lý nhóm người dùng 39

a) Quản lý nhóm quản trị 39

1.3.2.7 Quản lý thành viên 39

a) Quản lý thành viên 39

b) Đổi tên đăng nhập 40

c) Ngừng đăng ký thành viên 40

1.3.2.8 Quản lý chung toàn diễn đàn 41

a) Đổi tên và mật khẩu quản trị 41

b) Cấu hình anti-spam 41

c) Sửa từ xấu 42

d) Sao lưu dữ liệu 43

1.3.2.9 Quản trị cấm 43

a) Cấp địa chỉ IP 43

b) Cấm địa chỉ Email 44

1.3.2.10 Dọn dẹp diễn đàn 44

a) Xóa thành viên 44

b) Xóa chủ đề 45

c) Khóa chủ đề cũ 45

1.4 CÁC YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG 46

1.4.1 Yêu cầu về bảo mật hệ thống 46

1.4.2 Yêu cầu về giao diện người sử dụng 46

1.4.3 Tính tiến hóa : 46

1.5 SƠ ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG BFD 47

1.6 BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU DFD 49

1.6.1 Biểu đồ DFD mức khung cảnh 49

1.6.2 Biểu đồ DFD mức 1 50

1.6.3 Biểu đồ luồng DFD mức 2 51

a) Phân hệ cung cấp tin tức 51

b) Phân hệ diễn đàn thảo luận 52

1.7 MÔ HÌNH DỮ LIỆU THỰC THỂ ERD 53

1.7.1 Xác định các thực thể 53

a)Xác định thực thể phần trang tin 53

b)Xác định thực thể phần diễn đàn 55

1.7.2 Sơ đồ thực thể và mối liên kết 63

CHƯƠNG 2 THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT HỆ THỐNG 64

2.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu 64

2.1.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu phần tin tức 64

2 .1.1.1 Bảng User1 64

2.1.1.2 Bảng Messages 65

2.1.1.3 Bảng Categories 65

2.1.1.4 Bảng Ads 66

2.1.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu phần diễn đàn 66

2.1.2.1 Bảng tblAuthor 66

2.1.2.2 Bảng tblbanlist 67

2.1.2.3 Bảng tblBuddylist 68

2.1.2.4 Bảng tblCategory 68

2.1.2.5 Bảng tblconfiguration 68

2.1.2.6 Bảng tbldatetimeformat 69

2.1.2.7 Bảng tblEmailnotify 70

2.1.2.8 Bảng tblForum 70

2.1.2.9 Bảng tblGroup 71

2.1.2.10 Bảng tblGuestName 72

2.1.2.11 Bảng tblPermissions 72

2.1.2.12 Bảng tblPMMessage 73

2.1.2.13 Bảng tblPoll 73

2.1.2.14 Bảng tblPollChoice 73

2.1.2.15 Bảng tblSmut 74

2.1.2.16 Bảng tblThread 74

2.1.2.17 Bảng tblTopic 74

2.2 Thiết kế chức năng của website 75

2.2.1 Thiết kế chức năng phần trang tin 75

a) Thiết kế giao diện người dùng 75

b) Thiết kế chức năng quản lý tin bài 75

c) Thiết kế chức năng quản trị trang tin 77

2.2.2 Thiết kế chức năng phần diễn đàn 82

a) Phần trao đổi thảo luận 82

b) Phần quản trị diễn đàn 85

CHƯƠNG 3: TỔNG KẾT 91

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 91

Về mặt lý thuyết 91

Về mặt thực nghiệm 91

HẠN CHẾ CỦA CHƯƠNG TRÌNH 91

HƯỚNG PHÁT TRIỂN 91

Tài liệu Tham khảo 93

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY