Đề tài Xây dựng và lựa chọn chiến lược sản phẩm cho công ty cổ phần và chế biến thực phẩm Hữu Nghị

Chương thứ nhất : Khái quát về Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Hữu Nghị. 3

1. Quá trình hình thành và phát triển công ty. 3

1.1. Giai đoạn 1954- 1980 : 3

1.2. Giai đoạn 1981-1985 3

1.3. Giai đoạn 1986- 1998 4

1.4. Giai đoạn 1999-2005 4

1.5.Giai đoạn từ đầu năm 2006 đến nay . 4

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Hữu Nghị 5

3. Chức năng nhiệm vụ của công ty 10

4.Đặc điểm quản lý theo ngành, vùng ,lãnh thổ . 12

5. Đặc điểm của hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần chế biến thực phẩm Hữu Nghị. 12

5.1. Đặc điểm của các yếu tố đầu vào . 12

5.1.1 Vốn kinh doanh : 12

5.1.2. Đặc điểm về lao động : 13

5.1.3.Đặc điểm về máy móc trang thiết bị của công ty : 13

5.1.4 Đặc điểm về nguyên vật liệu sản xuất 14

6. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu . 15

7. Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới 17

Chương thứ hai : Thực trạng thực hiện chiến lược sản phẩm của công ty cổ phần chế biến thực phẩm Hữu Nghị . 19

1 Đặc điểm của sản phẩm tiêu thụ 19

2. Thực trạng thị trường tiêu thụ và phương thức tiêu thụ sản phẩm hiện nay : 20

2.1 Thị trường tiêu thụ sản phẩm hiện tại của công ty cổ phần và chế biến thực phẩm Hữu Nghị 20

2.2 . Phương thức tiêu thụ sản phẩm của công ty . 22

3. Thực trạng thực hiện chiến lược sản phẩm tại công ty cổ phần chế biến thực phẩm Hữu Nghị. 23

3.1 Tình hình đa dạng hoá và dị biệt hoá sản phẩm 23

3.2 Tình hình nâng cao chất lượng sản phẩm của công ty hiện nay 26

3.3 Tình hình phát triển sản phẩm mới của công ty 28

3.4 Nhận xét chung về tình hình thực hiện chiến lược sản phẩm của công ty cổ phần và chế biến thực phẩm Hữu Nghị 29

Chương thứ ba : Xây dựng , lựa chọn chiến lược sản phẩm thích hợp cho công ty cổ phần chế biến thực phẩm Hữu Nghị 32

1 Sử dụng ma trận EFE và IFE để đánh giá các yếu tố bên ngoài và bên trong chủ yếu ảnh hưởng hoạt động kinh doanh của công ty . 32

1.1 Ma trận EFE xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài đến quá trình hình thành chiến lược sản phẩm của doanh nghiệp 32

1.2 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong IFE 36

2 Xác lập các mục tiêu về chiến lược sản phẩm 39

3 Hình thành một số phương án chiến lược sản phẩm có thể có 42

3.1 Vận dụng ma trận SWOT để đề xuất một số phương án chiến lược sản phẩm có thể có cho công ty cổ phần chế biến thực phẩm Hữu Nghị 42

3.1.1 Chiến lược đa dạng hoá chú trọng phát triển các sản phẩm cao cấp và một số sản phẩm trung cấp khác . 44

3.1.2 : Chiến lược đa dạng hoá chú trọng phát triển các sản phẩm bánh kẹo trung và thấp cấp . 45

3.2 Vận dụng ma trận BCG để xác định các nhóm sản phẩm theo từng phương án chiên lược sản phẩm. 46

3.3. Vận dụng ma trận tiến hoá sản phẩm thị trường của HOFER để phân tích sản phẩm phục vụ cho việc lựa chọn phương án chiến lược sản phẩm . 49

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY