Đề tài Xây dựng phương án đánh giá tình hình thực hiện công việc của cán bộ nhân viên ở công ty xuất nhập khẩu cung ứng

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I 3

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA CÁN BỘ, NHÂN VIÊN 3

I. TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA CÁN BỘ, NHÂN VIÊN 3

I.1. Khái niệm : 3

I.2. Các yêu cầu đối với một hệ thống đánh giá và của cán bộ, nhân viên đánh giá thực hiện công việc 4

I.3. Ý nghĩa của việc đánh giá thực hiện công việc của cán bộ công nhân viên : 5

II. HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA CÁN BỘ NHÂN VIÊN 10

II.1. Khái niệm về hệ thống đánh giá 10

II.2. Phân loại các hệ thống đánh giá : 10

II.3. Các phương pháp đánh giá: 14

PHẦN II 22

GIỚI THIÊU VỀ CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU CUNG ỨNG THIẾT BỊ VẬT TƯ ĐƯỜNG SẮT 22

& 22

CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ 22

A) GIỚI THIÊU VỀ CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU 22

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VẬT TƯ ĐƯỜNG SẮT 22

I.1. SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU CUNG ỨNG THIẾT BỊ VẬT TƯ ĐƯỜNG SẮT 22

I.2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC, MẶT HÀNG KINH DOANH, THỊ TRƯỜNG KINH DOANH VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU CUNG ỨNG THIẾT BỊ VẬT TƯ ĐƯỜNG SẮT 24

I.2.1) Chức năng, nhiệm vụ của Công ty xuất nhập khẩu cung ứng thiết bị vật tư đường sắt 24

I.2.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty 25

II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH 32

II.1. CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 32

II.1.1) Mặt hàng kinh doanh và thị trường kinh doanh của công ty 32

II.1.2) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 33

II.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU CUNG ỨNG THIẾT BỊ VẬT TƯ ĐƯỜNG SẮT . 41

II.2.1. Bảng phân tích cơ cấu tài sản năm 2003 (trang bên) 41

II.2.2. Bảng phân tích cơ cấu nguồn vốn (trang bên) 45

II.2.3. Tình hình khả năng thanh toán: 49

B- CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU CUNG ỨNG THIẾT BỊ VẬT TƯ ĐƯỜNG SẮT 50

I. Thực trạng của công tác đánh giá tình hình thực hiện công việc của Công ty xuất nhập khẩu cung ứng thiết bị vật tư đường sắt . 50

I.1. Đối tượng phân loại thi đua hàng tháng và xét thưởng hoàn thành nhiệm vụ : 50

I.2. Những căn cứ và điều kiện đánh giá xét thưởng CBCNV. 50

I.3 Tiêu chuẩn cụ thể cho điểm, trừ điểm , các chỉ tiêu cụ thể như sau: 52

II . Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc của cán bộ nhân viên tại Công ty xuất nhập khẩu cung ứng thiết bị vật tư đường sắt . 58

PHẦN III 60

XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA CÁN BỘ NHÂN VIÊN Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU CUNG ỨNG 60

THIẾT BỊ VẬT TƯ ĐƯỜNG SẮT 60

I . TỔ CHỨC CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU CUNG ỨNG THIẾT BỊ VẬT TƯ ĐƯỜNG SẮT 60

I.1 Xây dựng hệ thống đánh giá trong Công ty : 60

II.2. Tổ chức quá trình đánh giá cụ thể : 62

II. XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN ĐÁNH GIÁ MỚI 64

II.1 Phân định sự đánh giá . 64

II.2 Lựa chọn thời điểm đánh giá : 64

II.3. Lựa chọn phương pháp đánh giá tình hình thực hiện công việc của cán bộ nhân viên trong Công ty : 65

II.4. Xây dựng các chỉ tiêu đánh giá : 65

II.5 Các bước tiến hành công tác đánh giá thực hiện công việc trong Công ty xuất nhập khẩu cung ứng thiết bị vật tư đường sắt 74

III. ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA CÁN BỘ NHÂN VIÊN NGAY TRONG CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU CUNG ỨNG THIẾT BỊ VẬT TƯ ĐƯỜNG SẮT 75

III.1 Trưởng phòng : 76

III.2 Nhân viên kế toán 80

III.3 Nhân viên bảo vệ ; 83

III.4 Nhân viên phụ trách văn phòng phẩm : 86

KẾT LUẬN 91

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY