Đề tài Xây dựng cấu trúc vốn tối ưu nhằm tối đa hóa giá trị của doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh nhà

MỤC LỤC MỞ ĐẦU.51. Tính cấp thiết của đề tài.2. Tình hình nghiên cứu hiện tại về cơ cấu vốn .3. Mục đích nghiên cứu .4. Phạm vi nghiên cứu.5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài.6. Kết cấu của luận văn . CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CẤU TRÚC VỐN TỐI ƯU VÀ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP.1. Cấu trúc vốn tối ưu của doanh nghiệp.1.1. Khái niệm cấu trúc vốn tối ưu của doanh nghiệp . 1.2. Chi phí sử dụng nợ dài hạn 1.2.1 Chi phí sử dụng Nợ trước thuế 1.2.2 Chi phí sử dụng Nợ sau thuế1.3. Chi phí sử dụng nguồn vốn cổ phần 1.3.1. Chi phí sử dụng nguồn vốn cổ phần ưu đãi. 1.3.2. Chi phí sử dụng nguồn vốn cổ phần thường1.4. Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC2. Gía trị doanh nghiệp.2.1. Khái niệm giá trị doanh nghiệp . 2.2. Gía trị doanh nghiệp dưới tác động của cấu trúc vốn. 2.2.1. Luận điểm M-M . 2.2.2. Luận điểm M-M dưới tác động của Thuế . 2.2.3. Luận điểm M-M dưới tác động của Thuế và Chi phí kiệt quệ tài chính.3. Những nhân tố quyết định cấu trúc vốn tối ưu của doanh nghiệp.3.1. Rủi ro doanh nghiệp và thuế thu nhập doanh nghiệp3.2. Sự chủ động về tài chính3.3. Các tiêu chuẩn ngành3.4. Tác động của tín hiệu3.5. Tác động của ưu tiên quản trị3.6. Các hàm ý về quản trị của lý thuyết cấu trúc vốn3.7. Các vấn đề về đạo đức3.8. Các đòi hỏi của nhà cho vay và các cơ quan xếp hạng trái phiếu4. Mô hình tính toán cấu trúc vốn tối ưu .4.1. Các giả định của phân tích cấu trúc vốn tối ưu. 4.2. Tính toán cấu trúc vốn tối ưu 4.3. Xác định giá trị doanh nghiệp khi đạt cấu trúc vốn tối ưu.  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ CƠ CẤU VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ- KINH DOANH NHÀ.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Đầu tư –Kinh doanh nhà.2. Thực trạng cơ cấu vốn của Cổ phần Đầu tư –Kinh doanh nhà.3. Vận dụng mô hình để tính cơ cấu vốn tối ưu cho Công ty Cổ phần Đầu tư –Kinh doanh nhà .4. Xác định giá trị doanh nghiệp công ty khi đạt cấu trúc vốn tối ưu. KẾT LUẬN.Danh mục tài liệu tham khảo: .

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.5

1. Tính cấp thiết của đề tài.

2. Tình hình nghiên cứu hiện tại về cơ cấu vốn .

3. Mục đích nghiên cứu .

4. Phạm vi nghiên cứu.

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài.

6. Kết cấu của luận văn .

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CẤU TRÚC VỐN TỐI ƯU VÀ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP.

1. Cấu trúc vốn tối ưu của doanh nghiệp.

1.1. Khái niệm cấu trúc vốn tối ưu của doanh nghiệp .

1.2. Chi phí sử dụng nợ dài hạn

1.2.1 Chi phí sử dụng Nợ trước thuế

1.2.2 Chi phí sử dụng Nợ sau thuế

1.3. Chi phí sử dụng nguồn vốn cổ phần

1.3.1. Chi phí sử dụng nguồn vốn cổ phần ưu đãi.

1.3.2. Chi phí sử dụng nguồn vốn cổ phần thường

1.4. Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC

2. Gía trị doanh nghiệp.

2.1. Khái niệm giá trị doanh nghiệp .

2.2. Gía trị doanh nghiệp dưới tác động của cấu trúc vốn.

2.2.1. Luận điểm M-M .

2.2.2. Luận điểm M-M dưới tác động của Thuế .

2.2.3. Luận điểm M-M dưới tác động của Thuế và Chi phí kiệt quệ tài chính.

3. Những nhân tố quyết định cấu trúc vốn tối ưu của doanh nghiệp.

3.1. Rủi ro doanh nghiệp và thuế thu nhập doanh nghiệp

3.2. Sự chủ động về tài chính

3.3. Các tiêu chuẩn ngành

3.4. Tác động của tín hiệu

3.5. Tác động của ưu tiên quản trị

3.6. Các hàm ý về quản trị của lý thuyết cấu trúc vốn

3.7. Các vấn đề về đạo đức

3.8. Các đòi hỏi của nhà cho vay và các cơ quan xếp hạng trái phiếu

4. Mô hình tính toán cấu trúc vốn tối ưu .

4.1. Các giả định của phân tích cấu trúc vốn tối ưu.

4.2. Tính toán cấu trúc vốn tối ưu

4.3. Xác định giá trị doanh nghiệp khi đạt cấu trúc vốn tối ưu.

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ CƠ CẤU VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ- KINH DOANH NHÀ.

1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Đầu tư –Kinh doanh nhà.

2. Thực trạng cơ cấu vốn của Cổ phần Đầu tư –Kinh doanh nhà.

3. Vận dụng mô hình để tính cơ cấu vốn tối ưu cho Công ty Cổ phần Đầu tư –Kinh doanh nhà .

4. Xác định giá trị doanh nghiệp công ty khi đạt cấu trúc vốn tối ưu.

KẾT LUẬN.

Danh mục tài liệu tham khảo: .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY