Đề tài Vấn đề phát triển nhà ở trên địa bàn Hà Nội

1 39  Lời nói đầu 1Chương I: Những vấn đề cơ bản về phát triển nhà ở 3I. Nhà ở và vai trò của nhà ở. 31. Khái niệm nhà ở. 32. Vai trò của nhà ở. 4II. Phân loại nhà ở. 51. Tiêu chuẩn phân loại nhà ở. 52. Phân loại nhà ở. 6III. Những nhân tố ảnh hưởng đến nhà ở đô thị. 81. Sự tăng dân số. 82. Sự tác động của việc làm và thu nhập của dân cư. 93. Đô thị hoá và qua trình phát triển của đô thị. 94. Những chính sách của Chính phủ. 10IV. Quản lý Nhà nước về nhà ở và phát triển thị trường nhà ở đô thị. 111. Quản lý Nhà nước về nhà ở. 112. Phát triển thị trường nhà ở đô thị. 12Chương II: Sự phát triển nhà ở trên địa bàn Hà nội. 14I. Những điều kiện và nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nhà ở Hà Nội. 141. Khái quát về điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội. 142. Những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nhà ở và xu hướng phát triển nhà ở.16 II. Thực trạng nhà ở Hà Nội. 191. Nhà ở đô thị trong thời gian qua. 192. Một số tốn tại trong lĩnh vực phát triển nhà ở. 203. Thực trạng nhà ở Hà Nội. 214. Đánh giá chung thực trạng nhà Hà Nội. 24III. Quan điểm, mục tiêu và giải pháp phát triển nhà ở tại Hà nội. 281. Quan điểm phát triển nhà ở. 282. Mục tiêu phát triển nhà ở Hà Nội. 303.Một số giải pháp phát triễn nhà ở Hà Nội. 32Kết luận 37 Tài liệu tham khảo.38

1

39

Lời nói đầu 1

Chương I: Những vấn đề cơ bản về phát triển nhà ở 3

I. Nhà ở và vai trò của nhà ở. 3

1. Khái niệm nhà ở. 3

2. Vai trò của nhà ở. 4

II. Phân loại nhà ở. 5

1. Tiêu chuẩn phân loại nhà ở. 5

2. Phân loại nhà ở. 6

III. Những nhân tố ảnh hưởng đến nhà ở đô thị. 8

1. Sự tăng dân số. 8

2. Sự tác động của việc làm và thu nhập của dân cư. 9

3. Đô thị hoá và qua trình phát triển của đô thị. 9

4. Những chính sách của Chính phủ. 10

IV. Quản lý Nhà nước về nhà ở và phát triển thị trường nhà ở đô thị. 11

1. Quản lý Nhà nước về nhà ở. 11

2. Phát triển thị trường nhà ở đô thị. 12

Chương II: Sự phát triển nhà ở trên địa bàn Hà nội. 14

I. Những điều kiện và nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nhà ở Hà Nội. 14

1. Khái quát về điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội. 14

2. Những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nhà ở và xu hướng

phát triển nhà ở.16

II. Thực trạng nhà ở Hà Nội. 19

1. Nhà ở đô thị trong thời gian qua. 19

2. Một số tốn tại trong lĩnh vực phát triển nhà ở. 20

3. Thực trạng nhà ở Hà Nội. 21

4. Đánh giá chung thực trạng nhà Hà Nội. 24

III. Quan điểm, mục tiêu và giải pháp phát triển nhà ở tại Hà nội. 28

1. Quan điểm phát triển nhà ở. 28

2. Mục tiêu phát triển nhà ở Hà Nội. 30

3.Một số giải pháp phát triễn nhà ở Hà Nội. 32

Kết luận 37

Tài liệu tham khảo.38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY