Đề tài Ứng dụng marketing thương mại trong hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và đầu tư phát triển công nghệ

MỤC LỤC 26

LỜI NÓI ĐẦU 30

CHƯƠNG I. 31

TỔNG QUAN VỀ MARKETING THƯƠNG MẠI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 31

I. TỔNG QUAN VỀ MARKETING THƯƠNG MẠI 31

1. Khái niệm 31

1.1. Khái niệm Marketing 31

1.1.1. Khái niệm Marketing theo phạm vi ứng dụng của Marketing 32

1.1.2 Khái niệm marketing theo đối tượng tác động của Marketing 34

1.2. Khái niệm Marketing thương mại 36

2. Bản chất, đặc điểm, vai trò của Marketing thương mại trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 37

2.1. Bản chất của Marketing thương mại 37

2.2. Đặc điểm của Marketing thương mại 38

2.3. Vai trò của Marketing thương mại đối với hoạt động kinh doanh 39

II. ỨNG DỤNG CÁC THAM SỐ MARKETING THƯƠNG MẠI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 40

1. Ứng dụng tham số sản phẩm trong hoạt động kinh doanh 40

1.1. Quan niệm về sản phẩm của doanh nghiệp thương mại 40

1.2. Ứng dụng chiến lược sản phẩm vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 41

1.2.1. Khái niệm chiến lược sản phẩm 41

1.2.2. Các loại chiến lược sản phẩm 41

1.2.3. Các quyết định về sản phẩm trong hoạt động kinh doanh 42

2. Ứng dụng tham số giá trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 44

2.1. Khái niệm giá 44

2.2. Ứng dụng tham số gía trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 45

2.2.1. Các chính sách định giá thường áp dụng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 45

2.2.2. Các phương pháp tính giá của doanh nghiệp thương mại 47

3. Tham số giá 49

3.1. Bản chất của phân phối 49

3.1.1. Khái niệm kênh phân phối 49

3.1.2. Các loại kênh phân phối 49

3.2. Ứng dụng tham số phân phối hàng hoá trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 50

3.2.1. Lựa chọn kênh phân phối 50

3.2.2. Tổ chức và điều khiển kênh phân phối 51

4. Tham số xúc tiến thương mại 52

4.1. Khái niệm xúc tiến thương mại 52

4.1.1. Bản chất của xúc thương mại 52

4.1.2. Vai trò của xúc tiến thương mại trong hoạt động kinh doanh 52

4.2. Ứng dụng của xúc tiến thương mại vào hoạt động kinh doanh 53

III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ỨNG DỤNG MARKETING THƯƠNG MẠI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 53

1. Các nhân tố thuộc môi trường vi mô 54

1.1. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp 54

1.2. Người cung ứng 55

1.3. Các trung gian marketing 55

1.4. Khách hàng 55

1.5. Đối thủ cạnh tranh 55

1.6. Công chúng trực tiếp 55

2. Các nhân tố vĩ mô 56

2.1. Môi trường chính trị 56

2.2. Môi trường kinh tế 56

2.3. Môi trường văn hoá xã hội 56

2.4. Môi trường khoa học công nghệ. 57

CHƯƠNG II 58

THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG MARKETING THƯƠNG MẠI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TECHPRO 58

I. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TECHPRO 58

1. Quá trình hình thành và phát triển công ty Techpro 58

1.1. Lịch sử hình thành 58

1.2. Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động của công ty Techpro 59

1.2.1.Chức năng 59

1.2.2. Nhiệm vụ 60

1.2.3. Lĩnh vực hoạt động 60

1.3. Cơ cấu, sơ đồ tổ chức bộ máy công ty Techpro 61

1.3.1. Cơ cấu tổ chức và quản lý công ty 61

1.3.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy kinh doanh 62

2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty qua các năm 63

2.1. Đặc điểm về hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty 63

2.1.1. Về lĩnh vực hoạt động 63

2.1.2. Về thị trường tiêu thụ và khách hàng 64

2.1.3 Về lực lượng lao động 65

2.1.4. Triết lý kinh doanh 66

2.2. Thực trạng hoạt động của công ty 68

2.2.1. Quá trình tăng trưởng qua các năm 68

2.2.2. Tăng trưởng của hai lĩnh vực kinh doanh mũi nhọn của công ty 71

2.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh 2006 72

II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG MARKETING THƯƠNG MẠI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TECHPRO 74

1. Ứng dụng tham số Marketing thương mại trong hoạt động kinh doanh tại công ty Techpro 74

1.1 Các phương pháp xây dựng giá sản phẩm của công ty Techpro 74

1.1.1. Đối với hàng thực phẩm 74

1.1.2. Đối với hàng công nghệ 75

1.2. Ứng dụng tham số sản phẩm vào hoạt động kinh doanh của công ty Techpro. 78

1.2.1Chiến lược sản phẩm của công ty Techpro. 78

1.2.2. Dịch vụ sau bán 79

1.2.2.1 Dịch vụ lắp đặt sản phẩm 79

1.2.2.2. Chính sách bảo hành sản phẩm của công ty Techpro. 79

1.3 Thực trạng mạng lưới kênh phân phối của công ty Techpro 83

1.3.1. Kênh phân phối của hàng thực phẩm của công ty Techpro 83

1.3.2. Kênh phân phối của lĩnh vực hàng Idtech 84

1.3.3. Kênh phân phối hàng Advantech của công ty Techpro 85

1.4 Ứng dụng tham số xúc tiến hỗn hợp vào hoạt động kinh doanh của công ty Techpro 86

1.4.1 Hệ thống chăm sóc khách hàng 86

1.4.2. Quảng cáo. 88

1.4.3. Hội chợ, triển lãm, hội thảo khoa học. 88

1.4.4. Marketing trực tiếp. 89

1.4.5. Quan hệ công chúng. 89

2. Đánh giá hiệu quả của hoạt động Marketing thương mại tại công ty Techpro 89

2.1 Đánh giá qua các tiêu thức định tính 90

2.2. Đánh giá hiệu quả Marketing tại công ty Techpro theo tiêu thức định lượng. 92

III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY TECHPRO 97

1. Các nhân tố thuộc môi trường vi mô ảnh hưởng đến hoạt động marketing của Techpro 97

1.1. Các nhân tố bên trong công ty Techpro 97

1.2. Nhà sản xuất cung cấp sản phẩm cho Techpro 97

1.3. Khách hàng của Techpro 98

1.4. Đối thủ cạnh tranh của Techpro 99

2. Các nhân tố ảnh hưởng thuộc môi trường vĩ mô 99

2.1. Chính sách thuế nhập khẩu của Việt Nam 99

2.2. Chính sách xuất nhập khẩu 99

2.3. Thủ tục hải quan 100

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING THƯƠNG MẠI TẠI CÔNG TY TECHPRO 100

CHƯƠNG III. 102

PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG MARKETING THƯƠNG MẠI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TECHPRO 102

I. HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ỨNG DỤNG MARKETING THƯƠNG MẠI VÀO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TECHPRO 102

1. Những cơ hội của công ty Techpro khi Việt Nam gia nhập WTO. 102

2. Những thách thức Techpro gặp phải khi Việt Nam gia nhập WTO 103

3. Sự cần thiết phải ứng dụng marketing thương mại vào hoạt động kinh doanh của Techpro khi Việt Nam gia nhập WTO 104

II. MỤC TIÊU PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY TECHPRO TRONG NHỮNG NĂM TỚI 105

1. Mục tiêu và phương hướng phát triển chung của công ty đến 2010 105

1.1. Mục tiêu của Techpro về doanh thu và lợi nhuận 105

1.2. Mục tiêu về phạm vi thị trường hoạt động của Techpro 107

1.3. Mục tiêu của Techpro về nghiên cứu và phát triển 108

2. Mục tiêu phương hướng phát triển hoạt động Marketing của Techpro trong những năm tới 108

III. TẠO LẬP MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG MARKETING THƯƠNG MẠI VÀO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TECHPRO 109

1. Các biện pháp về tổ chức quản lý kinh doanh của Techpro 109

1.1. Hoàn thiện công ty về quản lý 109

1.2. Các biện pháp về nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh 110

1.3. Các biện pháp về nhân sự 110

1.4. Các biện pháp về văn hóa công ty 111

2. Hoàn thiện các hoạt động nghiệp vụ marketing 111

2.1. Xây dựng kế hoạch marketing cho từng thời kỳ và chi tiết cho từng năm 111

2.2. Xây dựng ngân sách cho hoạt động marketing 111

2.3. Các biện pháp liên quan đến sản phẩm 112

2.4. Các biện pháp về xúc tiến thương mại 112

2.5. Các biện pháp về chính sách giá 113

3. Các biện pháp kiến nghị hỗ trợ từ bên ngoài 113

3.1. Các biện pháp hỗ trợ từ phía nhà sản xuất 113

3.2. Các biện pháp kiến nghị hỗ trợ từ nhà nước 114

KẾT LUẬN 116

PHỤ LỤC 118

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 121

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP 121

NHẬN XÉT CỦA THẦY GIÁO HƯỚNG DẪN 122

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY