Đề tài Tổng quan về công ty cổ phần phát triển xây dựng công nghệ cấp thoát nước và môi trường

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG 2

1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 2

2. Đặc điểm về tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty 6

3. Tình hình chung về công tác sổ kế toán ở công ty 11

PHẦN II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG KỲ THÁNG 02 QUÝ I NĂM 2006 14

I. Kế toán tài sản cố định 14

1. Liệt kê phân loại tài sản cố định trong công ty (nêu các chỉ tiêu nguyên giá, giá trị hao mòn, giá trị còn lại. 14

3. Số TSCĐ, thẻ TSCĐ, sổ theo dõi TSCĐ tại nơi sử dụng, bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định 22

4. Sổ kế toán tổng hợp, sổ cái TK 211, 213, 214 26

II. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 28

1. Liệt kê danh điểm vật liệu, công cụ dụng cụ 28

2. Phương pháp tính giá nhập xuất nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ áp dụng tại đơn vị. 28

3. Tập hợp chứng từ phát sinh về biến động nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ (hợp đồng kinh tế, hoá đơn giá trị gia tăng, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho). 29

4. Sổ kế toán chi tiết, thẻ kho, bảng tổng hợp nhập xuất tồn nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. 33

5. Sổ kế toán tổng hợp, sổ cái tài khoản 152, 153. 38

III. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 40

1. Cách tính lương phải trả công nhân viên 40

2. Chứng từ liên quan đến tiền lương và các khoản trích theo lương 42

3. Sổ kế toán tổng hợp, sổ Cái TK334,338 .50

IV. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 51

1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành sản phẩm 51

2. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở cuối kỳ của Công ty cổ phần phát triển xây dựng công nghệ cấp thoát nước và môi trường. 51

3. Phương pháp tính giá thành, thẻ tính giá thành, sổ chi phí sản xuất kinh doanh. 52

V. Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm, xác định kết quả kinh doanh phân phối lợi nhuận 62

1. Hình thức bán hàng 62

2. Hợp đồng kinh tế, hoá đơn giá trị, phiếu nhập kho kế toán chi tiết thành phẩm: 62

3. Sổ kế toán tổng hợp, sổ cái tài khoản 155, 511, 632, 641, 642, 821,911, 521. 70

V. Các phần hành khác 78

1. Kế toán vốn bằng tiền 78

2. Kế toán thanh toán 90

3. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu 95

PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG 102

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY