Đề tài Toàn cầu hoá và vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN NỘI DUNG 2

I/ TOÀN CẦU HOÁ 2

1/ Qúa trình hình thành và phát triển toàn cầu hoá: 2

2/Nội dung của quá trình toàn cầu hoá 4

II/ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM 6

1/Tính tất yếu hội nhập kinh tế Việt Nam 6

1.1.Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế quốc tế là một tất yếu khách quan 6

1.2.Cơ hội và thách thức của Việt Nam trước xu thế toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế 8

2/ Qúa trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 10

2.1. Giai đoạn trước năm 1985 10

2.2. Giai đoạn mở cửa hội nhập tù năm 1986 đến năm 1990 11

2.3. Giai đoạn từ năm 1991- 1995 12

2.4. Giai đoạn đẩy mạnh quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới từ năm 1996 đến nay 13

III/ Thực trạng và giải pháp để thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 14

1/ Thực trạng tiến trình đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 14

2/ Các giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 15

KẾT LUẬN 17

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY