Đề tài Tổ chức kế toán nguyên liệu vật liêu, công cụ dụng cụ

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: HÌNH THỨC TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU-CCDC 3

I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU – CCDC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 3

1. Khái niệm, đặc điểm: 3

1.1. Khái niệm nguyên liệu vật liệu 3

1.2. Khái niệm công cụ dụng cụ (CCDC) 3

1.3. Đặc điểm 3

2. Ý nghĩa và yêu cầu quản lý: 4

2.1. Ý nghĩa : 4

2.2. Yêu cầu quản lý : 4

3. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu ,CCDC 5

4. Những nội dung chủ yếu về công tác hạch toán vật liệu ,CCDC: 6

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU,CCDC. 6

1. Phân loại đánh giá vật liệu ,CCDC: 6

1.1. Phân loại : 6

1.2. Đánh giá vật liệu ,CCDC. 8

2. Kế toán chi tiết vật liêu,CCDC: 11

2.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán chi tiết vật liệu,CCDC 11

2.2.Chứng từ kế toán sử dụng. 12

2.3. Phưong pháp kế toán vật liệu ,CCDC: 12

3. Kế toán tổng hợp vật liệu,CCDC : 17

3.1. Kế toán tổng hợp vật liệu ,CCDC theo phương pháp kê khai thường xuyên(KHTX) 18

3.1.1. Tài khoản kế toán sử dụng: 18

3.1.2. Phương pháp kế toán tổng hợp vật liêu,CCDC: 20

3.2. Kế toán tổng hợp vật liệu ,CCDC theo phương pháp kiểm kê định kỳ (KKĐK) 22

3.2.1. Tài khoản kế toán sử dụng: 22

3.2.2. Phương pháp kế toán tổng hợp vật liệu,CCDC (theo phương pháp kiểm kê định kỳ) 23

4. Kết luận: 25

PHẦN II: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THANH HÀ 27

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỂ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THANH HÀ. 27

1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH đầu tư thương mại và sản xuất Thanh Hà. 27

1.1. Quá trình hình thành của công ty 27

1.2. Sự phát triển của công ty. 27

2. Lĩnh vực hoạt động của công ty 27

3. Quy trình sản xuất công nghệ 29

3.1. Lĩnh vực sản xuất bàn ghế nội thất inox. 29

3.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 30

4. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 33

4.1. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán 33

4.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 33

5. Hình thức kế toán của Công ty 35

6. Phương pháp tính TGTGT và hạch toán hàng tồn kho 36

6.1. Phương pháp tính thuế GTGT 36

6.2. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho 37

II.THỰC TẾ TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIÊU- CCDC TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THANH HÀ . 37

1. Đặc điểm phân loại nguyên liệu vật liệu – CCDC. 37

2. Phân loại nguyên liệu vật liệu – công cụ dụng cụ 38

3.Đánh giá NL,VL – CCDC 38

4.Trình tự luân chuyển chứng từ 39

4.1. Các chứng từ sử dụng 39

4.2. Thủ tục nhập – Xuất NVL – CCDC . 40

6. Phương pháp hạch toán NVL – CCDC tại Công ty TNHH đầu tư thương mại và sản xuất Thanh Hà 41

6.1. Tài khoản sử dụng 49

6.2. Phương pháp hạch toán 49

PHẦN III: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TAI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THANH HÀ 71

I. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THANH HÀ . 71

1. Thành tựu tổ chức kế toán nguyên liệu vật liệu, CCDC 71

2. Bên cạnh những ưu điểm trên kế toán nguyên vật liệu, CCDC ở Công ty TNHH đầu tư thương mại và sản xuất Thanh Hà cần phải hoàn thiện một số vấn đề sau : 72

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL – CCDC TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THANH HÀ . 73

1. Ý kiến về phân loại hạch toán nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ : 73

2.Hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liêu: 73

3.Ý kiến về hiện đại hoá công tác kế toán. 74

KẾT LUẬN 76

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY