Đề tài Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả trong doanh nghiệp thương mại, khảo sát thực tế tại công ty TNHH thương mại Vĩnh Long

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ 2I. BÁN HÀNG, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ VÀ YÊU CẦU QUẢN LÝ: 21. Vai trò, vị trí của bán hàng và xác định kết quả trong doanh nghiệp: 22. Sự cần thiết quản lý hàng hoá và các yêu cầu quản lý: 33. Sự cần thiết quản lý bán hàng và yêu cầu quản lý: 4II. NHIỆM VỤ KẾ TOÁN VÀ NỘI DUNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG, VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ: 5A. Kế toán hàng hoá: 51. Đánh giá hàng hoá: 62. Kế toán nhập xuất kho hàng hoá: 8B. Kế toán bán hàng và xác định kết quả: 101. Các phương thức bán hàng: 102. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu 123. Kế toán chi phí bán hàng: 164. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp: 175. Kế toán xác định kết quả kinh doanh: 19PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ Ở CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VĨNH LONG 22I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI VĨNH LONG 221. Quá trình hình thành và phát triển: 222. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và tổ chức quản lý kinh doanh ở Công ty TNHH Thương mại Vĩnh Long: 232.1. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh: 232.2. Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh: 233. Đặc điểm chung về công tác kế toán của Công tythương mại Vĩnh Long: 25II. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ Ở CÔNG TY. 26A. Kế toán hàng hoá: 261. Công tác tổ chức quản lý chung về hàng hoá: 262. Các thủ tục nhập xuất kho và chứng từ kế toán: 283. Kế toán chi tiết hàng hoá: 324. Kế toán tổng hợp nhập, xuất kho hàng hoá tại Công ty thương mại Vĩnh Long: 35B. Kế toán tiêu thụ hàng hoá 41I. Tình hình tổ chức hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá ở công tythương mại Vĩnh Long. 41II. Xác định kết quả kinh doanh: 49PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ 54I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VĨNH LONG: 54II. NHẬN XÉT CỤ THỂ: 55III. MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ Ở CÔNG TY THƯƠNG MẠI VĨNH LONG: 56KẾT LUẬN 62DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 63

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG

VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ 2

I. BÁN HÀNG, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ VÀ YÊU CẦU QUẢN LÝ: 2

1. Vai trò, vị trí của bán hàng và xác định kết quả trong doanh nghiệp: 2

2. Sự cần thiết quản lý hàng hoá và các yêu cầu quản lý: 3

3. Sự cần thiết quản lý bán hàng và yêu cầu quản lý: 4

II. NHIỆM VỤ KẾ TOÁN VÀ NỘI DUNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG,

VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ: 5

A. Kế toán hàng hoá: 5

1. Đánh giá hàng hoá: 6

2. Kế toán nhập xuất kho hàng hoá: 8

B. Kế toán bán hàng và xác định kết quả: 10

1. Các phương thức bán hàng: 10

2. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu 12

3. Kế toán chi phí bán hàng: 16

4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp: 17

5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh: 19

PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ Ở CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VĨNH LONG 22

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI VĨNH LONG 22

1. Quá trình hình thành và phát triển: 22

2. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và tổ chức quản lý kinh doanh

ở Công ty TNHH Thương mại Vĩnh Long: 23

2.1. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh: 23

2.2. Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh: 23

3. Đặc điểm chung về công tác kế toán của Công tythương mại Vĩnh Long: 25

II. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG

VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ Ở CÔNG TY. 26

A. Kế toán hàng hoá: 26

1. Công tác tổ chức quản lý chung về hàng hoá: 26

2. Các thủ tục nhập xuất kho và chứng từ kế toán: 28

3. Kế toán chi tiết hàng hoá: 32

4. Kế toán tổng hợp nhập, xuất kho hàng hoá tại Công ty thương mại Vĩnh Long: 35

B. Kế toán tiêu thụ hàng hoá 41

I. Tình hình tổ chức hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá

ở công tythương mại Vĩnh Long. 41

II. Xác định kết quả kinh doanh: 49

PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG

TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ 54

I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VĨNH LONG: 54

II. NHẬN XÉT CỤ THỂ: 55

III. MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG

VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ Ở CÔNG TY THƯƠNG MẠI VĨNH LONG: 56

KẾT LUẬN 62

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY