Đề tài Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Nhà Xuất Bản Âm Nhạc Dihavina

LỜI MỞ ĐẦU 3

CHƯƠNG 01: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 5

1.1. Sự cần thiết tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 5

1.1.1 Quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 5

1.1.2 Yêu cầu quản lý quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp. 6

1.1.3. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 7

1.2. Lý luận cơ bản về bán hàng và xác định kết quả bán hàng 9

1.2.1. Các phương thức bán hàng 9

1.2.1.1. Bán hàng theo phương thức giao hàng trực tiếp 9

1.2.1.2. Bán hàng theo phương thức gửi bán 10

1.2.2. Giá vốn hàng bán 10

1.2.3 Doanh thu bán hàng 16

1.2.4 Các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng 18

1.2.5 Kết quả bán hàng 19

.1.3. Trình tự kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 23

1.4 Hệ thống sổ kế toán và báo cáo kế toán áp dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 26

CHƯƠNG 02: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI NHÀ XUẤT BẢN ÂM NHẠC 28

2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, quản lý sản xuất kinh doanh tại Nhà Xuất Bản 28

2.1.1Quá trình hình thành và phát triển của Nhà Xuất Bản Âm Nhạc 28

2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 29

2.2 Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại đơn vị 34

2.2.1 Đặc điểm hoạt động bán hàng và xác định kết quả bán hàng: 34

2.2.2 . Các đối tượng quản lý liên quan đến phần hành kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 34

2.2.3 Kế toán doanh thu bán hàng 35

2.2.4. Kế toán khoản giảm trừ doanh thu bán hàng 40

2.2.5. Kế toán thanh toán với khách hàng. 40

2.2.6. Kế toán giá vốn hàng bán 45

2.2.7. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 48

2.2.7.1. Kế toán chi phí bán hàng 48

2.2.7.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 51

2.2.8. Kế toán xác định kết quả bán hàng. 54

CHƯƠNG 03: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI NHÀ XUẤT BẢN 60

3.1 Ưu điểm 60

3.2 Nhược điểm 61

3.3 . Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Nhà Xuất Bản 61

TÀI LIỆU THAM KHẢO 64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY