Đề tài Tổ chức hạch toán kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH trang thiết bị bảo hộ lao động thương mại Minh Xuân

Phần I: Tổng quan về Công ty TNHH trang thiết bị bảo hộ lao động thương mại Minh Xuân 6

1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty Minh Xuân 6

1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh cuả Công ty Minh Xuân 6

1.2.1. Chức năng chính của Công ty 6

1.2.2. Nhiệm vụ 7

1.2.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh 7

1.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh qua 3 năm gần đây 8

1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Minh Xuân 11

1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty Minh Xuân 13

1.5. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán, chính sách kế toán 15

1.5.1. Hệ thống chứng từ 15

1.5.2. Hệ thống tài khoản 16

1.5.3. Trình tự ghi sổ 17

1.5.4. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 18

Phần II: Thực trang tổ chức kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH trang thiết bị bảo hộ lao động thương mại Minh Xuân 20

2.1. Đặc điểm công tác tiệu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Minh Xuân 20

2.1.1. Đặc điểm công tác tiêu thụ 20

2.1.2. Phương thức xác định kết quả kinh doanh 20

2.2. Nội dung kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh 20

2.2.1. Kế toán tiêu thụ hàng hoá 30

2.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu 20

2.2.1.2. Kế toán giá vốn hàng bán 30

2.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 36

2.2.2.1. Kế toán chi phí bán hàng 36

2.2.2.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 39

2.2.2.3. Kế toán doanh thu tài chính 43

2.2.2.4. Kế toán chi phí tài chính 44

2.2.2.5. Kế toán kết quả hoạt động kinh doanh 48

Phần III: Hoàn thiện tổ chức kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH trang thiết bị bảo hộ lao động thương mại Minh Xuân 49

3.1. Nhận xét về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Minh Xuân 49

3.1.1. Những ưu điểm 50

3.1.2. Những nhược điểm 52

3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Minh Xuân 53

3.2.1. Hoàn thiện xác định kết quả kinh doanh cho từng mặt hàng 54

3.2.2. Tăng cường việc thu hồi nợ 54

3.2.3. Hoàn thiện qui trình luân chuyển chứng từ 56

3.2.4. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Minh Xuân 57

3.2.4.1. Mở rộng phương pháp tiêu thụ 57

3.2.4.2. Mở rộng thị trường tiêu thụ 57

3.2.4.3. Các biện pháp tăng kết quả kinh doanh 58

Kết luận 60

Danh mục tài tiệu tham khảo 62

Danh mục sơ đồ bảng biểu

Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý công ty Minh Xuân 12

Sơ đồ 2: Tổ chức bộ máy kế toán Công ty 14

Sơ đồ 3: Trình tự ghi sổ kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Minh Xuân 17

Sơ đồ 4: Quy trình ghi sổ kế toán phản ánh doanh thu bán hàng 22

Biểu 1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 3 năm gần đây 9

Biểu 2: Sổ Nhật ký chung 24

Biểu 3: Sổ chi tiết bán hàng 26

Biểu 4: Bảng tổng hợp doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu 28

Biểu 5: Sổ cái doanh thu bán hàng 29

Biểu 6: Sổ cái chiết khấu thương mại 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY