Đề tài Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản xuất sản phẩm

LỜI CAM ĐOAN 1

LỜI NÓI ĐẦU 2

PHẦN 1: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 3

1.1 Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 3

1.1.1 Khái niệm chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 3

1.1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất 3

1.1.1.2. Khái niệm giá thành sản phẩm 3

1.1.2. Mối quan hệ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 4

1.1.3. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 4

1.1.3.1. Phân loại chi phí sản xuất 4

1.1.3.2- Phân loại giá thành sản phẩm 9

1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 10

1.2 – Phương pháp kế toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm. 11

1.2.1.Đối tượng kế toán chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành sản phẩm. 11

1.2.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất. 11

1.2.2.1. Phương pháp tập hợp trực tiếp 12

1.2.2.2. Phương pháp phân bổ gián tiếp 12

1.2.3. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 12

1.2.3.1- Kế toán tập hợp, phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 12

1.2.3.2. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp 16

1.2.3.3. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung 17

1.2.3.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 21

1.3 - Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 24

1.3.1. Đánh giá theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 24

1.3.2. Đánh giá theo khối lượng sản lượng hoàn thành tương đương. 25

1.4. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 26

1.4.1. Đối tượng tính giá thành 26

1.4.2. Các phương pháp tính giá thành. 27

1.4.2.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn( phương pháp tính trực tiếp). 27

1.4.2.2. Phương pháp tính giá thành hệ số: 27

1.4.2.3. Phương pháp tính giá thành tỷ lệ: 28

1.4.2.4. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 29

1.4.2.5. Phương pháp tính giá thành phân bước. 29

PHẦN 2: THỰC TRẠNG VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY THHH NN MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH 34

I/ KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CƠ KHÍ ĐÔNG ANH 34

1/ Thông tin về doanh nghiệp 34

2/Qúa trình ra đời và phát triển của doanh nghiệp 34

3.Chức năng nhiệm vụ 36

4. Hình thức sổ kế toán 41

4.1. Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán nhật ký chung 41

4.2. Nội dung và phương pháp ghi sổ. 41

II/CÁC ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY TRONG HOẠT ĐỘNG SXKD 43

1.Đặc điểm về vốn 43

2.Đặc điểm ngành nghề kinh doanh 43

3. Quy trình công nghệ 44

4. Chính sách chất lượng. 45

5. Đặc điểm về lao động 48

6. Kết quả hợp đồng sản xuất kinh doanh của công ty TNHH NN Một Thành Viên Cơ khí Đông Anh trong 2 năm 2006-2007 49

III. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ -TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NN MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH. 51

1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 51

2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở Công ty TNHH NNMTV cơ khí Đông Anh. 52

2.1. Nội dung và phương pháp tập hợp chi phí NVL trực tiếp. 52

2.2. Nội dung và phương pháp kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp. 61

2.3. Nội dung và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất chung. 68

2.4. Tổng hợp chi phí sản xuất toàn Công ty. 75

2.5. Đánh giá sản phẩm làm dở ở Công ty TNHH NN MTV cơ khí Đông Anh. 78

2.6. Phương pháp tính giá thành. 81

PHẦN 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY TNHH NN MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH 83

1. Nhận xét về công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và tổng giá thành sản phẩm tại Công ty 83

2. Một số hạn chế của Công ty 84

KẾT LUẬN 87

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY