Đề tài Tổ chức công tác Kế Toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp Sông Đà 11-3 -Công Ty cổ phần Sông Đà 11

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1:NHỮNG VẦN LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN SUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 3

1.1 Đặc điểm của sản xuất xây lắp - Yêu cầu của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 3

1.1.1 Đặc điểm của nghành xây lắp 3

1.1.2 Yêu cầu của công tác kế toán tập hợp chi phí sản suất và tinh giá thành sản phẩm 4

1.2 Những vấn đề chung về chi phí sản suất và tính giá thành sản phẩm Xây lắp 5

1.2.1 Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 5

1.2.2 Khái niệm và các loại giá thành trong doanh nghiệp xây dung 10

1.3 Phương pháp kế toán chi phí sản suất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 15

1.3.1 Phương pháp kế toán chi phí sản xuất 15

1.3.2 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ trong doanh nghiệp xây lắp 25

1.3.3 Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 26

CHƯƠNG 2 : TÌNH HÌNH THỰC TẾ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN SUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 11-3 31

2.1 Một số đặc điểm chung của xí nghiệp sông Đà 11-3-công ty sông Đà 11 31

2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp sông Đà 11 31

2.1.2.Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp 11-3 33

2.1.3. Đặc điểm quy trình công nghệ và đặc điểm tổ chức hoạt động Sản xuất kinh doanh 33

2.1.4.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của xí nghiệp Sông Đà 11-3 36

2.1.5.Đặc điểm tổ chức công tác kế toán ở xí nghiệp Sông Đà 11-3 38

2.2.Tình hình thực tế và tổ chức hạch toán về tập hợp chi phí sản xuất và tinh giá thành sản phẩm tại xí nghiệp sông Đà 11-3-công ty sông Đà 11 44

2.2.1 Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 44

2.2.2.Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 45

2.2.3.Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 46

2.2.4. Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công 51

2.2.5.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 52

2.2.6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 55

CHƯƠNG: 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ SUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TINH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 11-3 – CÔNG TY SÔNG ĐÀ 11 58

3.1 Đánh giá về thực hiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp Sông Đà 11-3-công ty Sông Đà 11 58

3.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp Sông Đà 11-3-công ty Sông Đà 11 61

Kết Luận 65

Tài liệu tham khảo 66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY