Đề tài Tổ chức công tác kế toán bán hàng và kết quả bán hàng tại Công ty Thương Mại Hà Nội

Mục lục

Lời nói đầu

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở DOANH NGHIỆP

1. VAI TRÒ VÀ Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG

1.1. Vai trò và ý nghĩa của công tác tổ chức kế toán bán hàng

1.2. Yêu cầu quản lý đối với quá trình bán hàng và kết quả bán hàng

1.3. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng, kết quả bán hàng

2. LÝ LUẬN VỀ BÁN HÀNG VÀ KẾT QUẢ BÁN HÀNG

2.1 Lý luận về bán hàng và kết quả bán hàng

- Phương thức giao hàng trực tiếp

- Phương thức hàng gửi bán

2.2 Doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu

2.2.1 Doanh thu bán hàng

2.2.2 Các khoản giảm trừ doanh thu

2.2.3 Phương pháp xác định giá vốn hàng bán

2.2.3.1. Tính trị giá vốn hàng đã bán

2.2.3.2. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

2.2.3.2.1. Chi phí bán hàng

2.2.3.2.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp

2.2.3.2.3. Tính toán, phân bổ, kết chuyển CPBH, CPQLDN cuối kỳ

2.2.4 Kết quả bán hàng

3. TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG, KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG ĐIỀU KIỆN KẾ TOÁN TRÊN MÁY VI TÍNH

3.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng

- Chứng từ

- Tài khoản kế toán sử dụng

3.2. Hệ thống sổ kế toán bán hàng, kết quả bán hàng

CHƯƠNG II: THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG, KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty

1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công ty

1.2.1.Chức năng

1.2.2.Nhiệm vụ

1.2.3.Quyền hạn

1.3. Đặc điểm kinh doanh của Công ty

1.4. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty

2. THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG, KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty

2.2. Hình thức kế toán tại Công ty

2.3. Kế toán doanh thu bán hàng trên máy vi tính ở Công ty Thương mại Hà Nội .

2.3.1. Nội dung doanh thu bán hàng

2.3.2. Chứng từ

2.3.3. Tài khoản sử dụng

2.3.4. Quy trình nhập liệu

2.3.1 Kế toán tình hình thanh toán với khách hàng

2.3.2 Kết toán thuế GTGT

2.3.3 Kế toán giá vốn hàng bán

2.3.4 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

2.3.4.1 Kế toán chi phí bán hàng

2.3.4.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

2.3.5 Xác định kết quả bán hàng

CHƯƠNG III: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG, KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

1. MỘT SỐ NHẬN XÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ơ CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

1.1. Những ưu điểm

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY