Đề tài Tính toán căn bằng vật chất cho thiết bị phản ứng

MỞ ĐẦU 3

Phần I : Tổng quan lý thuyết 4

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ NGUYÊN LIỆU CỦA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT 4

I – Axetylen 4

II. Axit axetic 10

II.1- Giới thiệu: [6] 10

II.2 - Tính chất vật lý: [4,6] 11

II.3 - Tính chất hóa học: [2,4] 14

II.4 - Ứng dụng: [6,7] 17

II.5 - Các phương pháp sản xuất axit axetic: [4,6,7,8] 18

CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM VINYL AXETAT 21

I- Giới thiệu chung: [4,9] 21

II-Tính chất vật ly : [4,9,10] 21

III-Tính chất hóa học: [4,9,10] 22

III.1 - Phản ứng cộng: 22

III.2 - Phản ứng oxy hóa: 25

III.3 - Phản ứng trùng hợp: 25

III.4 - Phản ứng đồng trùng hợp: 26

III.5 - Phản ứng thủy phân VA, PVA: 26

III.6 - Từ VA tạo ra các vinyl este khác: 27

IV- Tình hình sản xuất và sử dụng VA: 27

IV.1- Tình hình sản xuất VA: [4,7,10] 27

IV.2 - Tình hình sử dụng VA: [4,7] 28

V- Phân loại, tiêu chuẩn và bảo quản VA:[9] 29

V.1-Phân loại: 29

V.2- Tiêu chuẩn: 29

V.3- Bảo quản: 30

CH¦¥NG III:GiíI THIƯU C¸C PH¦¥NG PH¸P S¶N XUT VA 31

I- Giíi thiƯu chung: [9] 31

II-Ph­¬ng ph¸p tỉng hỵp VA t Etylen vµ Axit axetic: [9,10] 31

II.1- C«ng nghƯ tỉng hỵp VA t C2H4 vµ CH3COOH trong pha lng: (h·ng ICI) [9,10] 32

II.2- C«ng nghƯ tỉng hỵp VA t etylen vµ axit axetic trong pha khÝ (h·ng USI Chemicals): [9,10] 35

II.3- C«ng nghƯ tỉng hỵp VA t etylen vµ axit axetic trong pha khÝ: 38

( H·ng Hoechst – Bayer) [7] 38

III- Ph­¬ng ph¸p tỉng hỵp VA t axetylen vµ axit axetic: [9] 42

III.1-C«ng nghƯ tỉng hỵp VA t C2H2 vµ CH3COOH trong pha lng: [4,10] 42

III.2- C«ng nghƯ tỉng hỵp VA t axetylen vµ axit axetic trong pha khÝ: [4,16] 45

IV- C¸c ph­¬ng ph¸p s¶n xut VA kh¸c: 53

IV.1- C«ng nghƯ tỉng hỵp VA t etyliden diaxetat: [7,9,10] 53

IV. 2- C«ng nghƯ tỉng hỵp VA t metyl axetat, CO vµ H2: (Halcon) [7] 53

IV.3 - Ph­¬ng ph¸p nhiƯt ph©n etylen glycol diaxetat: (Halcon) [7] 54

IV.5 - Ph­¬ng ph¸p tỉng hỵp VA t CH2 = CHCl vµ CH3COONa: 55

IV.6 - Ph­¬ng ph¸p tỉng hỵp VA t isopropyl axetat vµ CH3CHO: 55

IV.7 - Ph­¬ng ph¸p tỉng hỵp VA t ClCH2 CH2Cl vµ CH3COOH: 55

V- La chn vµ thuyt minh d©y chuyỊn c«ng nghƯ: 56

VI - Kt lun tỉng quan: 57

PhÇn II: TÝNH TO¸N C¤NG NGHƯ 59

Ch­¬ng I: TÝnh to¸n c¨n b»ng vt cht cho thit bÞ ph¶n ng. 59

I.1 TÝnh l­ỵng VA cÇn s¶n xut trong mt gi. 59

I.2 Quy ®ỉi thµnh phÇn nguyªn liƯu sang phÇn tr¨m khi l­ỵng 60

I.3 L­ỵng vt cht ®i vµo thit bÞ ph¶n ng. 61

I.4. L­ỵng vt cht ®i ra khi thit bÞ ph¶n ng 66

Ch­¬ng II TÝnh to¸n thit bÞ chÝnh 80

III.1 BỊ mỈt trao ®ỉi nhiƯt cđa thit bÞ ph¶n ng 80

III.2 TÝnh ®­ng kÝnh cđa thit bÞ ph¶n ng. 82

III.3 TÝnh s ng¨n thit bÞ ph¶n ng. 84

III.4-Tính đáy và nắp thiết bị phản ứng: 94

III.5-Tính chiều cao của thiết bị phản ứng: 95

III.6-Tính đường kính ống dẫn: 95

PHÇN III: THIT K X¢Y DNG 97

I.Chn ®Þa ®iĨm x©y dng: 97

II.Thit k mỈt b»ng nhµ m¸y: 98

PhÇn IV: An toµn lao ®ng 105

PhÇn V: TÝnh to¸n kinh t. 106

I.Mơc ®Ých vµ nhiƯm vơ cđa tÝnh to¸n kinh t: 106

II.Ni dung tÝnh to¸n kinh t: 106

KẾT LUẬN 112

TÀI LIỆU THAM KHẢO 113

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY