Đề tài Tình hình thu hút và sử dụng vốn viện trợ chính thức (ODA) giai đoạn 2001-2005, kế hoạch giai đoạn 2006 - 2010 thực trạng và giải pháp

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG 3

I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN ODA 3

1.Khái niệm 3

1.1. Cơ cấu vốn ODA 3

1.2. Phân loại ODA 3

1.2.1. Theo hình thức 3

1.2.2. Theo nguồn cung cấp 4

1.2.3. Theo điều kiện 4

1.3. Mục đích chính của vốn ODA 5

2.Đặc trưng của vốn 5

2.1. Vốn ODA mang tính chất ưu đãi 5

2.2. ODA là một giao dịch quốc tế chính thức 6

2.4. Mang tính ràng buộc 6

2.5. ODA là nguồn vốn có khă năng gây nợ nước ngoài 6

2.6. ODA cung cấp với mục đích rõ ràng 6

3. Các lĩnh vực ưu tiên sử dụng ODA 7

3.1. Sử dụng ODA không hoàn lại cho các dự án các công trình thuộc các lĩnh vực xã hội 7

3.2. Sử dụng ODA vay ưu đãi 7

4. Vai trò của ODA đối với Việt Nam và các nước đang phát triển 8

4.1. Bổ xung cho nguồn vốn trong nước 8

4.2. Tăng khả năng thu hút vốn FDI và đầu tư tư nhân trong nươc 8

4.3. Tạo điều kiện tiếp thu những thành tựu công nghệ kĩ thuật hiện đại và phát triển nguồn lực 9

4.4. Góp phần cải thiện thể chế cơ cấu kinh tê 9

4.5. Giảm đói nghèo, cải tiến các chi tiêu xã hội 9

II. QUAN ĐIỂM THU HÚT, SỬ DỤNG ODA VÀ CÁC ĐỐI TÁC CỦA VIỆT NAM 10

1. Quan điểm chung 10

2. Một số đối tác chủ yếu tài trợ cho Việt Nam 10

2.1. Nhật Bản 11

2.2. Ngân hàng thế giới (WB) 13

3. Kinh nghiệm sử dụng và giải ngân ODA hiệu quả của một số nước 13

3.1. Trung Quốc: quản lý tập trung, thực hiện phi tập trung 13

3.2. Ba Lan: Vốn vay không hoàn lại vẫn phải giám sát chặt 14

3.3. Malaysia:Phối hợp chặt chẽ với nhà tài trợ cùng kiểm tra đánh giá 14

2. Những bài học kinh nghiệm chủ yếu 15

CHƯƠNG II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THU HÚT VÀ SỬ DỤNG ODA CỦA VIỆT NAM THỜI KỲ 2001- 2005 17

I. KẾ HOẠCH VỐN ODA GIAI ĐOẠN 2001 - 2005 17

1. Giá trị ODA cam kế 17

2. Giá trị gíải ngân 18

II. KẾT QUẢ THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN ODA CỦA VIỆT NAM THỜI KỲ 2001 - 2005 19

1. Tình hình giải ngân và thành tựu đạt được giai đoạn 2001-2005 19

1.1. ODA cam kết và giải ngân: 19

1.2. ODA phân theo ngành giai đoạn 2001-2005 20

2. Những mặt được chủ yếu trong sử dụng ODA thời kỳ 2001 - 2005 22

3. Hạn chế và khó khăn trong quá trình sử dụng và thu hút ODA 24

III. NGUYÊN NHÂN 25

1. Nguyên nhân của những thành tựu 25

2. Nguyên nhân của những hạn chế 26

2.1 Nguyên nhân khách quan 26

2.2. Nguyên nhân chủ quan 26

IV. KẾ HOẠCH THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN ODA TRONG GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 27

1. Nguyên tắc chỉ đạo thu hút 27

2. Các lĩnh vực ưu tiên thu hút và sử dụng ODA: 27

3 .Tiêu chí định lượng của kế hoạch vốn ODA giai đoạn 2006-2010 28

3.1. ODA cam kết, giải ngân 28

3.2. Nguồn ODA thực hiện giai đoạn 2006-2010: 29

V. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THU HÚT VÀ SỬ DỤNG NGÂN ODA TRONG NĂM 2006 - 2007 VÀ NHIỆM VỤ CÒN LẠI TRONG NĂM 2008 - 2010 34

1. Tình hình thu hút và giải ngân ODA 2006 34

2. Tình hình thu hút và giải ngân 2007 34

2.1. Kế hoạch 2007 34

2.2.Thực hiện 35

3.Đánh giá khả năng thực hiện kế hoạch 2006-2010 36

3.1Nhiệm vự còn lại trong năm 2008-2010 36

3.2 Khả năng hoàn thành kế hoạch 36

CHƯƠNG III.CÁC GIẢI PHÁP THU HÚT VÀ GIẢI NGÂN HIỆU QUẢ VỐN ODA CHO GIAI ĐOẠN 2006-1010 38

MA TRẬN SWOT 38

I. CÁC GIẢI PHÁP THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN HIỆU QUẢ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH 2006 - 2010 40

1. Xây dựng chiến lược thu hút ODA cho thời kỳ 40

2. Đồng bộ hóa khung pháp lý 41

3. Nâng cao chất lượng khâu thiết kế và chuẩn bị dự án 41

4. Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá dự án trong quá trình thực hiện dự án và sau dự án. 42

5. Tăng cường năng lực cho ban quản lý dự án, khắc phục tình trạng không chuyên cán bộ quản lý dự án. 43

6. Nhanh chóng hoàn thiện hệ thống thông tin 43

7. Tăng cường quan hệ đối tác với các nhà tài trợ: 43

II. CÁC KIẾN NGHỊ 44

KẾT LUẬN 46

TÀI LIỆU THAM KHẢO 47

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY