Đề tài Tình hình đầu tư phát triển ở công ty Cao su Sao Vàng

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN. 3

1. Khái niệm. 3

2. Nội dung đầu tư phát triển trong doanh nghiệp. 3

3. Tác dụng của đầu tư phát triển. 4

4. Phân loại đầu tư phát triển trong doanh nghiệp. 4

5. Các khái niệm và nội dung của vốn đầu tư. 7

CHƯƠNG 2. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Ở CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG 9

I. Giới thiệu về công ty cao su Sao Vàng 9

1. Quá trình hình thành và phát triển 9

2. Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh: 11

II. Tình hình vốn và nguồn vốn ở công ty Cao su Sao vàng. 15

III. Các nội dung của hoạt động đầu tư trong doanh nghiệp. 20

1. Đầu tư vào tài sản cố định. 20

2. Đầu tư vào tài sản lưu động và hàng tồn trữ. 27

3.Đầu tư vào nguồn nhân lực. 31

4. Đầu tư cho công tác phát triển thị trường tiêu thụ 35

IV. Đánh giá chung về hoạt động sản xuất kinh doanh cuả Công ty 37

1. Những kết quả đạt được 37

2. Những mặt hạn chế ảnh hưởng đến kết quả và hiệu quả đầu tư của công ty Cao su Sao vàng. 42

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY. 46

I .Các nhân tố tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2007 – 2010. 46

1.Thuận lợi 46

3. Định hướng phát triển 48

II . Một số giải pháp về đầu tư góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư của công ty cao su Sao Vàng. 49

1. Giải pháp về vốn đầu tư 50

2. Giải pháp về đầu tư phát triển khoa học công nghệ 52

3. Đầu tư cho nguồn nhân lực. 53

III .Một số kiến nghị với Nhà nước và Tổng công ty Hóa chất Việt Nam. 56

KẾT LUẬN 58

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 59

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY