Đề tài Tình hình đầu tư phát triển Giáo dục- Đào tạo của Việt Nam trong thời gian qua

Mục lục

PhầnI: Lý luận chung về ĐTPTGD - ĐT

I. Khái niệm, vai trò, đặc điểm

1. Khái niệm

2. Vai trò của ĐTPTGD - ĐT

3. Đặc điểm của ĐTPTGD - ĐT

II. Sự cần thiết khách quan cần phải ĐTPTGD - ĐT

1. Xuất phát từ thực tiễn khách quan

2. Xuất phát từ mục tiêu, quan điểm phát triển GD – ĐT của Đảng và nhà nước

III. Nguồn vốn ĐTPTGD - ĐT

III.1 Vốn đầu tư theo nguồn vốn

1. Nguồn vốn đầu tư từ NSNN

2. Nguồn vốn đầu tư từ ngoài NSNN

2.1 Vốn đầu tư từ nguồn thu học phí

2.2 Vốn đầu tư từ đóng góp của các doanh nghiệp, cơ quan có sử dụng lao động được đào tạo

2.3 Nguồn vốn hợp tác quốc tế trong lĩnh vực GD - ĐT

2.4 Nguồn vốn khác

III.2 Vốn đầu tư theo phân cấp GD - ĐT

1. Vốn đầu tư cho giáo dục mầm non

2. Vốn đầu tư cho giáo dục phổ thông

3. Vốn đầu tư cho giáo dục nghề nghiệp

4. Vốn đầu tư cho giáo dục cao đẳng, đại học và sau đại học

5. Vốn đàu tư cho giáo dục không chính quy

III.3 Vốn đầu tư theo chương trình

Phần II: Thực trạng ĐTPTGD - ĐT ở Việt Nam trong thời gian qua

A.Thực trạng

- Tổng vốn đầu tư cho GD - ĐT

- Giá trị TSCĐ tăng thêm trong lĩnh vực GD - ĐT

I. Vốn đầu tư theo nguồn vốn

1. Vốn đầu tư từ NSNN

2. Vốn đầu tư ngoài NSNN

II. Vốn đầu tư theo phân cấp GD - ĐT

III. Vốn đầu tư theo chương trình

B. Đánh giá, xem xét thực trạng ĐTPTGD - ĐT

I. Những kết quả đạt được

II. Những tồn tại, bất cập cần giải quyết

PhầnIII: Một số giải pháp huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ĐTPTGD - ĐT

1. Tăng NSNN cho GD - ĐT và cải tiến cơ chế phân bổ NS

2. Ưu tiên phân bổ NSNN cho các yếu tố tác động đến chất lượng GD - ĐT

3. Phân cấp về tài chính nhằm nâng cao khả năng cung cấp GD - ĐT của địa phương và cơ sở

4. Chính sách huy động các nguồn vốn ngoài NSNN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY