Đề tài Tìm hiểu bộ lệnh FTP

Mục lụcChương 1: FTP là gì, sử dụng ra sao . . . . 21.1. FTP là gì . . . . . 21.2. Bắt đầu sử dụng FTP . . . . 3Chương 2. Tạo FTP Server . . . . 42.1. Tạo tài khoản trên Host có hỗ trợ giao thức FTP . . . 42.2. Tạo FTP Server tr ên máy tính cá nhân c ủa mình . . . 72.3. Truy nhập vào máy tính FTP server v ừa tạo ra . . . 13Chương 3. Bộ lệnh FTP . . . . 143.1. Một số tùy chọn FTP . . . . 143.2. Danh sách m ột số lệnh FTP đơn giản . . . 153.3. Viết tắt của một số lệnh trong bộ lệnh FTP . . . 163.4. Cú pháp, ý ngh ĩa, cách d ùng của các câu lệnh FTP . . 183.4.1.Nhóm các l ệnh thao tác với FTP Server . . . 18! . . . . . 18? . . . . . 18Open . . . . . 19Close. . . . . 19Bye . . . . . 19Disconnect . . . . 20Ascii . . . . . 20Binary . . . . . 20User . . . . . 21Bell . . . . . 21Status . . . . . 22Type . . . . . 223.4.2. Nhóm các l ệnh thao tác với File . . . 23Báo cáo bài tập lớn Quản trị mạng: Đề tài số 13 - Tìm hiểu bộ lệnh FTPSinh viên thực hiện: Bùi Văn Tuyên –Lớp 08B2 Page 1Append . . . . . 23Get . . . . . 23Recv . . . . . 24Put . . . . . 24Send. . . . . 25Delete/Dele. . . . 26Mget . . . . . 27Mput . . . . . 27Mdelete/ mdele . . . . 28Rename. . . . . 303.4.3. Nhóm các l ệnh thao tác với Directory . . . 31Cd . . . . . 31Lcd . . . . . 31Ls. . . . . 32Dir . . . . . 33Mdir. . . . . 33Mkdir. . . . . 34Rmdir . . . . . 35Pwd. . . . . 35Chương 4. Giới thiệu một số phần mềm FTP client . . . 374.1. Giới thiệu phần mềm Cute FTP Pro 8.0.2 . . . 37Chương 5. Kết luận . . . . 40Chương 6. Tài liệu tham khảo . . . . 4

Mục lục

Chương 1: FTP là gì, sử dụng ra sao . . . . 2

1.1. FTP là gì . . . . . 2

1.2. Bắt đầu sử dụng FTP . . . . 3

Chương 2. Tạo FTP Server . . . . 4

2.1. Tạo tài khoản trên Host có hỗ trợ giao thức FTP . . . 4

2.2. Tạo FTP Server tr ên máy tính cá nhân c ủa mình . . . 7

2.3. Truy nhập vào máy tính FTP server v ừa tạo ra . . . 13

Chương 3. Bộ lệnh FTP . . . . 14

3.1. Một số tùy chọn FTP . . . . 14

3.2. Danh sách m ột số lệnh FTP đơn giản . . . 15

3.3. Viết tắt của một số lệnh trong bộ lệnh FTP . . . 16

3.4. Cú pháp, ý ngh ĩa, cách d ùng của các câu lệnh FTP . . 18

3.4.1.Nhóm các l ệnh thao tác với FTP Server . . . 18

! . . . . . 18

? . . . . . 18

Open . . . . . 19

Close. . . . . 19

Bye . . . . . 19

Disconnect . . . . 20

Ascii . . . . . 20

Binary . . . . . 20

User . . . . . 21

Bell . . . . . 21

Status . . . . . 22

Type . . . . . 22

3.4.2. Nhóm các l ệnh thao tác với File . . . 23

Báo cáo bài tập lớn Quản trị mạng: Đề tài số 13 - Tìm hiểu bộ lệnh FTP

Sinh viên thực hiện: Bùi Văn Tuyên –Lớp 08B2 Page 1

Append . . . . . 23

Get . . . . . 23

Recv . . . . . 24

Put . . . . . 24

Send. . . . . 25

Delete/Dele. . . . 26

Mget . . . . . 27

Mput . . . . . 27

Mdelete/ mdele . . . . 28

Rename. . . . . 30

3.4.3. Nhóm các l ệnh thao tác với Directory . . . 31

Cd . . . . . 31

Lcd . . . . . 31

Ls. . . . . 32

Dir . . . . . 33

Mdir. . . . . 33

Mkdir. . . . . 34

Rmdir . . . . . 35

Pwd. . . . . 35

Chương 4. Giới thiệu một số phần mềm FTP client . . . 37

4.1. Giới thiệu phần mềm Cute FTP Pro 8.0.2 . . . 37

Chương 5. Kết luận . . . . 40

Chương 6. Tài liệu tham khảo . . . . 4

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY