Đề tài Tiến trình gia nhập WTO của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU 1 PHẦN 1 : LÝ LUẬN CHUNG 2 I. Xu thế hội nhập , toàn cầu hoá và tác động của nó đến nền kinh tế 2 1. 1 KháI niệm hội nhập 2 1.2 Các giai đoạn của quá trình hội nhập 2 1.3 Những lợi ích kinh tế thu được chủ yếu từ việc hội nhập 3 II. Tổng quan về WTO 6 2.1 Quá trình hình thành và phát triển của WTO 6 2.2 Nguyên tắc hoạt động của WTO 9 2.3 Vai trò của WTO đối với lợi ích của các quốc gia thành viên 12 2.4 Các điều kiện để gia nhập WTO 14 PHẦN 2 TIẾN TRÌNH GIA NHẬP WTO CỦA TRUNG QUỐC 16 I. Trung Quốc với tiến trình gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) 16 II/Thuận lợi và khó khăn trong quá trình gia nhập WTO của TQ 19 III/Triển vọng và thách thức khi đã gia nhập WTO 20 Phần 3 Bài học kinh nghiệm với Việt Nam 26 I. Thuận lợi và khó khăn đối với vấn đề gia nhập WTO của Việt Nam 26 II. Những nét tương đồng và khác biệt trong điều kiện gia nhập WTO của Việt Nam và Trung Quốc 29 III/Giải pháp đối với Việt Nam 29 TàI liệu tham khảo 34 Mục lục 35

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN 1 : LÝ LUẬN CHUNG 2

I. Xu thế hội nhập , toàn cầu hoá và tác động của nó đến nền kinh tế 2

1. 1 KháI niệm hội nhập 2

1.2 Các giai đoạn của quá trình hội nhập 2

1.3 Những lợi ích kinh tế thu được chủ yếu từ việc hội nhập 3

II. Tổng quan về WTO 6

2.1 Quá trình hình thành và phát triển của WTO 6

2.2 Nguyên tắc hoạt động của WTO 9

2.3 Vai trò của WTO đối với lợi ích của các quốc gia thành viên 12

2.4 Các điều kiện để gia nhập WTO 14

PHẦN 2 TIẾN TRÌNH GIA NHẬP WTO CỦA TRUNG QUỐC 16

I. Trung Quốc với tiến trình gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) 16

II/Thuận lợi và khó khăn trong quá trình gia nhập WTO của TQ 19

III/Triển vọng và thách thức khi đã gia nhập WTO 20

Phần 3 Bài học kinh nghiệm với Việt Nam 26

I. Thuận lợi và khó khăn đối với vấn đề gia nhập WTO của Việt Nam 26

II. Những nét tương đồng và khác biệt trong điều kiện gia nhập WTO của Việt Nam và Trung Quốc 29

III/Giải pháp đối với Việt Nam 29

TàI liệu tham khảo 34

Mục lục 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY