Đề tài Thực trạng về lao động việc làm và vấn đề giải quyết việc làm ở tỉnh Thái Bình

Lời nói đầu 1

Chương I: Tạo việc làm và ảnh hưởng của tạo việc làm đến việc sử dụng nguồn nhân lực 3

I- Các khái niệm chung. 3

1.1- Khái niệm về việc làm. 3

1.2- Tạo việc làm : 6

1.3- Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực . 9

II-Ảnh hưởng của tạo việc làm đến việc sử dụng nguồn nhân lực 12

2.1. Ảnh hưởng của tạo việc làm đến việc sử dụng nguồn

nhân lực . 12

2.2- Sự cần thiết phải tạo việc làm và giải quyết việc làm cho người lao động 13

III-Một số chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực . 13

3.1-Năng suất lao động . 13

3.2- Hệ số sử dụng thời gian lao động : 15

3.3- Chỉ tiêu mức độ phù hợp của cơ cấu ngành nghề: 16

3.4-Chỉ tiêu mức độ phù hợp giữa đào tạo và sử dụng: 17

Chương II: Thực trạng lao động việc làm của tỉnh trong hai năm

1998-1999 18

I- Thực trạng về dân số, lao động và việc làm . 18

1.1. Số lượng dân số và lao động. 18

1.2. Về chất lượng lao động. 18

1.3. Về phân bố lao động. 18

1.4. Thực trạng lao động việc làm của tỉnh năm 1999 18

II. Những nguyên nhân cơ bản của tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm . 18

III- Kết quả giải quyết việc làm rong 3 năm 1997-1998-1999: 18

Chương III: Các giải pháp tạo việc làm 18

I-Dự báo lao động và nhu cầu giải quyết việc làm năm 2001 và đến 2005. 18

1.1-Dự báo lao động 18

1.2- Dự báo nhu cầu việc làm . 18

1.3- Dự báo về tình hình kinh tế xã hội trong năm 2001 đến 2005. 18

II. Quan điểm về giải quyết việc làm. 18

III. Mục tiêu, phương hướng giải quyết việc làm. 18

3.1- Mục tiêu. 18

3.2- Phương hướng: 18

IV. Các giải pháp và hoạt động để thực hiện mục tiêu giải quyết việc làm năm 2001 và đến năm 2005. 18

A. Giải pháp phát triển KTXH. 18

B. Chương trình dân số và kế hoạch hoá gia đình; Di dân xây dựng các vùng kinh tế mới; cung ứng lao động cho các khu công nghiệp tập trung và xuất khẩu lao động. 18

C. Giải pháp đào tạo nâng cao chất lượng lao động. 18

D. Giải pháp hỗ trợ trực tiếp để tạo việc làm. 18

E- Xây dựng và áp dụng một số cơ chế, chính sách khuyến khích dạy nghề, thực hiện các giải pháp giải quyết việc làm . 18

V. Nguồn tài chính để thực hiện giải quyết việc làm. 18

5.1- Nguồn tài chính để thực hiện giải pháp phát triển kinh tế xã hội. 18

5.2- Dự toán nhu cầu tài chính năm 2001 để thực hiện các công việc, nhiệm vụ thực hiện chương tình việc làm như sau: 18

VI. Phối hợp tổ chức thực hiện. 18

6.1- Thành lập BCĐ chương trình việc làm. 18

6.2- Thực hiện chương trình việc làm đảm bảo sự lãnh đạo của cấp uỷ, sự điều hành của UBND và kiểm tra giám sát của HĐND, phát động quần chúng nhân dân thực hiện chương trình thông qua các tổ chức đoàn thể, hội quần chúng. 18

Kết luận 18

Tài liệu tham khảo 18

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY