Đề tài Thực trạng và những bài học kinh nghiệm cổ phần hoá tại Công ty cổ phần ô tô vận tải hành khách Hải Hưng

Lời mở đầu 1

PhầnI: Quá trình hình thành và phát triển của Công ty ô tô vận tải hành khách Hải Hưng 3

I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 3

1. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 3

2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 4

3. Tình hình máy móc thiết bị của Công ty 4

4. Tình hình các hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp 5

5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trước cổ phần hoá 6

* Những thành tựu đạt được trong quá trình phát triển 9

Phần II: Thực trạng cổ phần hoá tại Công ty ô tô vận tải hành khách Hải Hưng 10

I. Phương án cổ phần hoá 10

1. Hình thức cổ phần hoá 10

2. Xác định giá trị trước khi cổ phần của Công ty 10

II. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 14

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty 14

2. Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban 14

3. Các nguồn lực trong Công ty 16

3.1. Nhân lực 16

3.2. Vốn 18

III. Kết quả của Công ty sau cổ phần hoá 20

1. Doanh thu 22

2. Lợi nhuận 22

3. Lao động 23

4. Thu nhập 23

5. Nộp ngân sách 23

IV.Đánh giá kết quả cổ phần hoá tại Công ty 24

1. Đối với Công ty ô tô vận tải hành khách Hải Hưng 24

2. Đối với việc thực hiện chủ trương cổ phần hoá của Nhà nước 25

Phần III: Bài học kinh nghiệm rút ra từ việc cổ phần hoá tại Công ty 26

I. Định hướng phát triển của Công ty 26

1. Về sản xuất vận tải 26

2. Về sửa chữa bảo dưỡng 26

3. Kinh doanh thương mại và các dịch vụ 27

II. Một số bài học kinh nghiệm 28

1. Về phía Công ty 28

2. Về phía Bộ, Cục đường bộ Việt Nam 29

2.1. Đổi mới quy trình cổ phần hoá 29

2.2. Phương pháp định giá doanh nghiệp cổ phần 29

2.3. Quản lý, giám sát việc bán cổ phần và xác định giá trị cổ phần hoá 30

3. Đảng và Nhà nước cần hoàn thiện hơn nữa về Công ty cổ phần 30

4. Giải pháp hỗ trợ đối với doanh nghiệp tạo điều kiện cho sự phát triển cổ phần hoá ở Việt Nam 31

5. Hoàn thiện hoạt động sản xuất kinh doanh sau khi hoàn thiện công tác cổ phần 33

Kết luận 34

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY