Đề tài Thực trạng và giải pháp tăng cường tính đầy đủ và tính tin cậy của bằng chứng kiểm toán

MỤC LỤC

Trang

A. Lời nói đầu 1

B. Nội dung 2

1. Khái quát về bằng chứng kiểm toán 2

1. 1. Khái niệm. 2

1. 2. Phân loại bằng chứng kiểm toán. 2

a. Phân loại bằng chứng kiểm toán theo nguồn gốc. 3

b. Phân loại bằng chứng kiểm toán theo loại hình : 4

1. 3. Tính đầy đủ và tính tin cậy của bằng chứng kiểm toán. 5

1. 3. 1. Bằng chứng kiểm toán thu thập được phải có tính đầy đủ. 5

1. 3. 2. Bằng chứng kiểm toán thu thập được phải có tính tin cậy. 6

1. 4. Xét đoán và sử dụng. 8

1. 5. Phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán 9

1.5.1. Phương pháp kiểm tra, đối chiếu. 10

1.5.2. Phương pháp quan sát. 11

1.5.3. Phương pháp thẩm tra và xác nhận. 12

1.5.4. Phương pháp phỏng vấn. 12

1.5.5. Phương pháp tính toán. 13

1.5.6. Phương pháp phân tích. 13

2. Một số bằng chứng kiểm toán đặc biệt tác động đến tính đầy đủ và tính tin cậy. 18

2. 1. Công việc của chuyên gia 18

2. 2. Giải trình của Giám đốc. 19

2. 3. Công việc của kiẻm toán viên nội bộ 20

2. 4. Công việc của kiển toán việc khác 21

2.5. Bằng chứng về các bên hữu quan. 22

3. Thực trạng và giải pháp tăng cường tính đầy đủ và tính tin cậy của bằng chứng kiểm toán. 24

3. 1. Thực trạng. 24

3.2. Giải pháp. 25

C. Kết luận 28

Tài liệu tham khảo 29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY