Đề tài Thực trạng và giải pháp tăng cường đầu tư của Việt Nam sang Lào

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I:

THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ CỦA VIỆT NAM SANG LÀO 7

I. Khái quát thực trạng đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 7

1. Tổng quan về hoạt động đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 8

2. Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài phân theo ngành 11

3. Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài phân theo đối tác 14

4. Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài phân theo hình thức 16

II. Thực trạng đầu tư của Việt Nam sang Lào 18

1. Tính tất yếu khách quan trong quan hệ đầu tư Việt - Lào 18

2. Thuận lợi và khó khăn trong đầu tư của Việt Nam sang Lào 20

2.1 Thuận lợi 20

2.1.1 Xu thế hoà bình, ổn định và hợp tác phát triển trong khu vực cũng như trên thế giới 20

2.1.2 Sự tương đồng về điều kiện kinh tế xã hội giữa Việt Nam và Lào 21

2.1.3 Mối quan hệ đặc biệt giữa Chính phủ và nhân dân hai nước 22

2.1.4 Thuận lợi về điều kiện tự nhiên và tài nguyên của Lào .23

2.1.5. Cơ chế chính sách về đầu tư sang Lào 24

2.2 Khó khăn 25

2.2.1 Nền kinh tế của Việt Nam và Lào còn nghèo 25

2.2.2 Cơ chế chính sách về đầu tư của Việt Nam sang Lào 27

2.2.3 Sức ép cạnh tranh từ các nước trong khu vực 27

3. Thực trạng đầu tư của Việt Nam sang Lào 28

3.1 Tình hình thực hiện vốn đầu tư và các dự án 28

3.2 Tình hình đầu tư sang Lào theo ngành 33

3.3 Tình hình đầu tư sang Lào theo hình thức 37

3.4 Tình hình đầu tư sang Lào theo vùng lãnh thổ 40

III. Đánh giá thành tựu và tồn tại trong đầu tư của Việt Nam sang Lào 43

1 Kết quả 43

2 Hạn chế và nguyên nhân 45

2.1 Số lượng và qui mô các dự án 45

2.2 Công tác thẩm định và quản lí các dự án đầu tư sang Lào 47

2.3 Cơ chế chính sách đầu tư của Việt Nam sang Lào 48

2.4 Triển khai thực hiện dự án 49

2.5 Hạn chế khác 50

CHƯƠNG II:

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ CỦA VIỆT NAM SANG LÀO 52

I. Quan điểm và phương hướng thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Lào 52

1. Quan điểm đảm bảo nguyên tắc về mối quan hệ kinh tế - chính trị 52

2. Quan điểm đảm bảo hiệu quả kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái 53

3. Quan điểm đảm bảo lợi ích các bên, lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài 54

4. Quan điểm đa dạng hoá các hình thức đầu tư , hướng đầu tư tập trung vào các ngành xây dựng kết cấu hạ tầng. 54

II. Quan điểm và định hướng cụ thể của Việt Nam trong hợp tác đầu tư với Lào

1. Quan điểm

1.1 Quan điểm hợp tác đầu tư có xem xét đến mối quan hệ đặc biệt Việt – Lào

1.2 Quan điểm tận dụng và khai thác có hiệu quả, hết tiềm năng thế mạnh mỗi bên, đảm bảo phát triển bền vững

1.3 Quan điểm tăng cường ảnh hưởng của Việt Nam đối với Lào thông qua hoạt động đầu tư

1.4 Quan điểm tạo cơ chế thông thoáng cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Lào

2. Định hướng cụ thể trong một số ngành và lĩnh vực

1 Nông – lâm nghiệp 55

2 Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp 55

3 Giao thông vận tải – Bưu chính viễn thông 56

III. Giải pháp tăng cường đầu tư của Việt Nam sang Lào 56

1. Giải pháp vĩ mô 56

1.1 Hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư ra nước ngoài 56

1.2 Đơn giản hoá thủ tục đăng kí thẩm định và cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài 58

1.3 Xây dựng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đầu tư 59

1.4 Tăng cường tổ chức công tác xúc tiến đầu tư 60

1.5 Tăng cường mối quan hệ đặc biệt Việt Lào 62

2. Giải pháp vi mô 62

2.1 Tăng cường tìm hiểu môi trường đầu tư của Lào 62

2.2 Hoàn thiện năng lực quản lí dự án 63

2.3 Tăng cường năng lực tài chính và khoa học công nghệ 64

2.4 Xây dựng quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào 65

KẾT LUẬN 66

TÀI LIỆU THAM KHẢO 67

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY