Đề tài Thực trạng và giải pháp phát triển thương hiệu ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà TP. Hồ Chí Minh - HDbank

MỤC LỤCTrangDanh mục từ viết tắtDanh mục các biểu đồ, hình vẽLời mở đầuCHưƠNG 1: Cơ sở lý luận thương hiệu và thương hiệu ngân hàng .11.1.Thương hiệu .11.1.1.Khái niệm thương hiệu .11.1.2.Chức năng của thương hiệu .31.1.3.Vai trò của thương hiệu .31.1.4.Giá trị của thương hiệu .41.1.5.Các chiến lược xây dựng thương hiệu phổ biến .61.1.5.1.Chiến lược thương hiệu dẫn dắt chiến lược sản phẩm .61.1.5.2.Chiến lược thương hiệu phụ thuộc vào chiến lược sản phẩm .71.1.5.3.Chiến lược Hybrid .81.2.Ngân hàng và thương hiệu ngân hàng .81.2.1.Khái quát về ngân hàng thương mại .81.2.1.1.Khái niệm ngân hàng thương mại .81.2.1.2.Chức năng của ngân hàng thương mại .91.2.1.3.Nghiệp vụ của ngân hàng thương mại .101.2.1.4.Vai trò của hệ thống ngân hàng thương mại .101.2.1.5.Đặc trưng của dịch vụ ngân hàng thương mại .101.2.2.Thương hiệu ngân hàng .111.2.3.Những nội dung cơ bản của thương hiệu ngân hàng .121.2.3.1.Các yếu tố cấu thành thương hiệu ngân hàng .121.2.3.2.Những yêu cầu cơ bản của xây dựng thương hiệu ngân hàng .131.2.3.3.Các tiêu chí đánh giá giá trị thương hiệu ngân hàng .141.2.3.4.Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu trong kinh doanh ngân hàng .14 1.3.Thế nào là một thương hiệu ngân hàng mạnh? .151.4.Các bước xây dựng thương hiệu .161.5.Một số thương hiệu ngân hàng mạnh trên thế giới .181.5.1.US Bank .181.5.2.Citibank .201.5.3.HSBC Bank .21CHưƠNG 2: Thực trạng xây dựng thương hiệu tại ngân hàng TMCP phát triển nhà TP. Hồ Chí Minh – HDBank .242.1.Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng .242.1.1.Tổng quan về HDBank .242.1.1.1.Lịch sử hình thành-phát triển của HDBank .242.1.1.2.Cơ cấu bộ máy tổ chức .252.1.2.Tình hình hoạt động kinh doanh .262.1.2.1.Tổng tài sản .262.1.2.2.Huy động vốn .262.1.2.3.Hoạt động tín dụng.272.1.2.4.Hoạt động thanh toán quốc tế .272.1.2.5.Hoạt động thanh toán trong nước và ngân quỹ .282.1.2.6.Hoạt động kinh doanh tiền tệ .282.1.2.7.Hoạt động đầu tư tài chính .292.2.Thực trạng xây dựng thương hiệu HDBank hiện nay .292.2.1.Tên thương hiệu .292.2.2.Biểu tượng và khẩu hiệu .292.2.3.Văn hóa HDBank .302.2.4.Vốn điều lệ .312.2.5.Mạng lưới hoạt động .312.2.6.Các hoạt động quảng bá thương hiệu .322.2.6.1.Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng .322.2.6.2.Các chương trình khuyến mãi, ưu đãi dành cho khách hàng .322.2.6.2.Thông qua việc tài trợ các chương trình hành động vì cộng đồng .33 2.2.7.Các giải thưởng, danh hiệu mà HDBank đã đạt được .332.2.8.Vị thế của HDBank trong ngành ngân hàng năm 2008 .342.2.8.1.Điểm mạnh .342.2.8.2.Điểm yếu .352.2.9.Khảo sát về vị thế của thương hiệu HDBank trên thị trường hiện nay .352.2.9.1.Nhận biết thương hiệu ngân hàng mạnh .352.2.9.2.Nhận biết thương hiệu HDBank .372.2.9.3.Mức độ hài lòng với HDBank .382.2.10.Những hạn chế của HDBank trong quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu .39CHưƠNG 3: Giải pháp để xây dựng HDBank thành thương hiệu mạnh trên thị trường tài chính Việt Nam .403.1.Chiến lược phát triển của HDBank trong thời gian sắp tới .403.2.Định hướng xây dựng thương hiệu HDBank .413.3.Một số giải pháp cụ thể nhằm xây dựng và phát triển thương hiệu HDBank trong thời gian sắp tới.433.3.1.Giải pháp về sản phẩm – dịch vụ .433.3.2.Giải pháp về truyền thông, quảng bá .433.3.3.Giải pháp về nguồn nhân lực .463.3.4.Giải pháp về tài chính .473.3.5.Giải pháp về nâng cao chất lượng phục vụ .483.3.6.Giải pháp về việc phát triển mạng lưới và khách hàng .483.3.7.Giải pháp hỗ trợ khác .49Kết luậnTài liệu tham khảoPhụ lục

MỤC LỤC

Trang

Danh mục từ viết tắt

Danh mục các biểu đồ, hình vẽ

Lời mở đầu

CHưƠNG 1: Cơ sở lý luận thương hiệu và thương hiệu ngân hàng .1

1.1.Thương hiệu .1

1.1.1.Khái niệm thương hiệu .1

1.1.2.Chức năng của thương hiệu .3

1.1.3.Vai trò của thương hiệu .3

1.1.4.Giá trị của thương hiệu .4

1.1.5.Các chiến lược xây dựng thương hiệu phổ biến .6

1.1.5.1.Chiến lược thương hiệu dẫn dắt chiến lược sản phẩm .6

1.1.5.2.Chiến lược thương hiệu phụ thuộc vào chiến lược sản phẩm .7

1.1.5.3.Chiến lược Hybrid .8

1.2.Ngân hàng và thương hiệu ngân hàng .8

1.2.1.Khái quát về ngân hàng thương mại .8

1.2.1.1.Khái niệm ngân hàng thương mại .8

1.2.1.2.Chức năng của ngân hàng thương mại .9

1.2.1.3.Nghiệp vụ của ngân hàng thương mại .10

1.2.1.4.Vai trò của hệ thống ngân hàng thương mại .10

1.2.1.5.Đặc trưng của dịch vụ ngân hàng thương mại .10

1.2.2.Thương hiệu ngân hàng .11

1.2.3.Những nội dung cơ bản của thương hiệu ngân hàng .12

1.2.3.1.Các yếu tố cấu thành thương hiệu ngân hàng .12

1.2.3.2.Những yêu cầu cơ bản của xây dựng thương hiệu ngân hàng .13

1.2.3.3.Các tiêu chí đánh giá giá trị thương hiệu ngân hàng .14

1.2.3.4.Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu trong kinh doanh ngân hàng .14

1.3.Thế nào là một thương hiệu ngân hàng mạnh? .15

1.4.Các bước xây dựng thương hiệu .16

1.5.Một số thương hiệu ngân hàng mạnh trên thế giới .18

1.5.1.US Bank .18

1.5.2.Citibank .20

1.5.3.HSBC Bank .21

CHưƠNG 2: Thực trạng xây dựng thương hiệu tại ngân hàng TMCP phát triển nhà

TP. Hồ Chí Minh – HDBank .24

2.1.Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng .24

2.1.1.Tổng quan về HDBank .24

2.1.1.1.Lịch sử hình thành-phát triển của HDBank .24

2.1.1.2.Cơ cấu bộ máy tổ chức .25

2.1.2.Tình hình hoạt động kinh doanh .26

2.1.2.1.Tổng tài sản .26

2.1.2.2.Huy động vốn .26

2.1.2.3.Hoạt động tín dụng.27

2.1.2.4.Hoạt động thanh toán quốc tế .27

2.1.2.5.Hoạt động thanh toán trong nước và ngân quỹ .28

2.1.2.6.Hoạt động kinh doanh tiền tệ .28

2.1.2.7.Hoạt động đầu tư tài chính .29

2.2.Thực trạng xây dựng thương hiệu HDBank hiện nay .29

2.2.1.Tên thương hiệu .29

2.2.2.Biểu tượng và khẩu hiệu .29

2.2.3.Văn hóa HDBank .30

2.2.4.Vốn điều lệ .31

2.2.5.Mạng lưới hoạt động .31

2.2.6.Các hoạt động quảng bá thương hiệu .32

2.2.6.1.Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng .32

2.2.6.2.Các chương trình khuyến mãi, ưu đãi dành cho khách hàng .32

2.2.6.2.Thông qua việc tài trợ các chương trình hành động vì cộng đồng .33

2.2.7.Các giải thưởng, danh hiệu mà HDBank đã đạt được .33

2.2.8.Vị thế của HDBank trong ngành ngân hàng năm 2008 .34

2.2.8.1.Điểm mạnh .34

2.2.8.2.Điểm yếu .35

2.2.9.Khảo sát về vị thế của thương hiệu HDBank trên thị trường hiện nay .35

2.2.9.1.Nhận biết thương hiệu ngân hàng mạnh .35

2.2.9.2.Nhận biết thương hiệu HDBank .37

2.2.9.3.Mức độ hài lòng với HDBank .38

2.2.10.Những hạn chế của HDBank trong quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu .39

CHưƠNG 3: Giải pháp để xây dựng HDBank thành thương hiệu mạnh trên thị trường

tài chính Việt Nam .40

3.1.Chiến lược phát triển của HDBank trong thời gian sắp tới .40

3.2.Định hướng xây dựng thương hiệu HDBank .41

3.3.Một số giải pháp cụ thể nhằm xây dựng và phát triển thương hiệu HDBank

trong thời gian sắp tới.43

3.3.1.Giải pháp về sản phẩm – dịch vụ .43

3.3.2.Giải pháp về truyền thông, quảng bá .43

3.3.3.Giải pháp về nguồn nhân lực .46

3.3.4.Giải pháp về tài chính .47

3.3.5.Giải pháp về nâng cao chất lượng phục vụ .48

3.3.6.Giải pháp về việc phát triển mạng lưới và khách hàng .48

3.3.7.Giải pháp hỗ trợ khác .49

Kết luận

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY