Đề tài Thực trạng và giải pháp để huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Phần Mở Đầu 1

Nội Dung 3

I)Một số vấn đề về cơ sở lí luận 3

1 - Đầu tư trực tiếp nước ngoài 4

1.1 Đặc điểm của FDI: 4

1.2 Vai trò tích cực của FDI 5

1.3 Hạn chế của FDI 6

2- Đầu tư gián tiếp 7

2.1 Đặc điểm của ODA: 8

2.2Vai trò tích cực của ODA 8

2.3 Hạn chế của ODA 8

3- Quan hệ giữa nguồn vốn trong và ngoài nước 9

II) Thực trạng và giải pháp 9

1-Đầu tư trực tiếp nước ngoài 9

1.1 Thuận lợi và khó khăn 9

1.1.1 Thuận lợi: 9

1.1.2Nhưng chúng ta cũng phải xem xét đến các khó khăn đang phải đối mặt: 10

1.2 Thực trạng đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 11

1.2.1 Đánh giá chung 11

1.2.2Phân tích cơ cấu ĐTNN theo đối tác đầu tư nước ngoài 14

1.2.3 Phân tích cơ cấu đầu tư theo ngành cho thấy: 15

1.2.4. Phân tích theo hình thức đầu tư 16

1.2.5 Phân tích cơ cấu đầu tư theo địa phương 17

1.2.6 Phân tích cơ cấu đầu tư theo vùng kinh tế 17

1.3 Đánh giá kết quả đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong thơì gian qua. 21

1.3.1Những thành tựu 21

1.3.2 Những điều còn trăn trở 25

1.4 Các giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài 27

1.4.1Giữ vững sự ổn định chính trị xã hội 27

1.4.2 Giải pháp về tư tuởng 28

1.4.3Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, tăng sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Việt Nam 28

1.4.4 Hoàn thiện hệ thống luật đầu tư nước ngoài 30

1.4.5 Đẩy mạnh công tác đầu tư 31

1.4.6 Nâng cao hiêu quả quản lí nhà nước đối với đầu tư nước ngoài 31

1.4.7 Nâng cao chất lương quy hoạch thu hút ĐTNN 32

1.4.8 Cải thiện lực lượng lao động 32

1.5 Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 32

1.5.1 Hoàn thiện cơ chế chính sách và pháp luật về đầu tư xây dựng 32

1.5.2Nâng cao chất lượng công tác xây dựng chiến lược đầu tư và kế hoạch hoá đầu tư 33

1.5.3Đề cao trách nhiệm của cá nhân ra quyết định đầu tư 34

1.5.4Bổ sung hoàn thiện và quản lí chặt chẽ hệ thông quy phạm, định mức kinh tế-kĩ thuật , đơn giá trong đầu tư xây dựng 34

1.5.5Chấn chỉnh và nâng cao hiệu lực thanh tra kiêm tra trong đầu tư 34

2- Đầu tư gián tiếp( ODA) 34

2.1 Tình hình huy động,quản lí và sử dụng ODA 34

2.2 Nhưng vấn đề tồn tại 36

2.3Giải pháp quản lí, sử dụng ODA 38

Kết Luận 40

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY