Đề tài Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại công ty giống Miền Nam tại miền Bắc

Phần một 1NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG MIỀN NAM TẠI HÀ NỘI 11. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần giống Miền Nam tại Hà Nội: 12. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của đơn vị: 43. Đặc điểm bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh của đơn vị: 73.1. Cơ cấu quản lý của công ty: 73.2. Hoạt động và chức năng của các phòng ban của công ty: 9Phần hai 12THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY GIỐNG MIỀN NAM TẠI MIỀN BẮC 121. Đặc điểm bộ máy kế toán: 121.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán: 121.2. Mối quan hệ giữa bộ máy kế toán và bộ máy quản lý chung: 162. Vận dụng chế độ kế toán hiện hành: 162.1. Chế độ chứng từ: 172.2. Chế độ tài khoản: 192.3. Chế độ sổ sách: 202.4. Chế độ báo cáo kế toán: 223. Đặc điểm phương pháp, quy trình hạch toán trên một số phần hành kế toán cơ bản: 243.1. Kế toán phần hành vật tư: 243.1.1. Đặc điểm Vật tư tại cơ sở: 243.1.2. Chứng từ sử dụng và quy trình luân chuyển chứng từ: 253.1.3. Tài khoản, sổ sách sử dụng và quy trình ghi sổ: 273.2. Kế toán phần hành tiền lương và các khoản trích theo lương: 303.2.1. Cách tính lương và các khoản trích theo lương tại công ty: 303.2.2. Chứng từ sử dụng và quy trình luân chuyển chứng từ: 303.2.3. Các tài khoản, sổ sách sử dụng và quy trình ghi sổ 323.3. Kế toán phần hành doanh thu tiêu thụ: 343.3.1. Đặc điểm doanh thu tiêu thụ tại công ty: 343.3.2. Chứng từ sử dụng và quá trình luân chuyển chứng từ: 353.3.3. Tài khoản, sổ sách sử dụng và quy trình ghi sổ: 383.4. Kế toán phần hành vốn bằng tiền: 413.4.1. Đặc điểm vốn bằng tiền và yêu cầu quản lý: 413.4.2. Chứng từ sử dụng và quy trình luân chuyển chứng từ: 423.4.3. Tài khoản, sổ sách sử dụng và quy trình ghi sổ kế toán: 463.5. Kế toán phần hành tài sản cố định: 493.5.1. Đặc điểm tài sản cố định trong công ty: 493.5.2. Chứng từ và quy trình luân chuyển chứng từ: 503.5.3. Tài khoản, sổ sách kế toán và quy trình ghi sổ kế toán: 51

Phần một 1

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG MIỀN NAM TẠI HÀ NỘI 1

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần giống Miền Nam tại Hà Nội: 1

2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của đơn vị: 4

3. Đặc điểm bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh của đơn vị: 7

3.1. Cơ cấu quản lý của công ty: 7

3.2. Hoạt động và chức năng của các phòng ban của công ty: 9

Phần hai 12

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY GIỐNG MIỀN NAM TẠI MIỀN BẮC 12

1. Đặc điểm bộ máy kế toán: 12

1.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán: 12

1.2. Mối quan hệ giữa bộ máy kế toán và bộ máy quản lý chung: 16

2. Vận dụng chế độ kế toán hiện hành: 16

2.1. Chế độ chứng từ: 17

2.2. Chế độ tài khoản: 19

2.3. Chế độ sổ sách: 20

2.4. Chế độ báo cáo kế toán: 22

3. Đặc điểm phương pháp, quy trình hạch toán trên một số phần hành kế toán cơ bản: 24

3.1. Kế toán phần hành vật tư: 24

3.1.1. Đặc điểm Vật tư tại cơ sở: 24

3.1.2. Chứng từ sử dụng và quy trình luân chuyển chứng từ: 25

3.1.3. Tài khoản, sổ sách sử dụng và quy trình ghi sổ: 27

3.2. Kế toán phần hành tiền lương và các khoản trích theo lương: 30

3.2.1. Cách tính lương và các khoản trích theo lương tại công ty: 30

3.2.2. Chứng từ sử dụng và quy trình luân chuyển chứng từ: 30

3.2.3. Các tài khoản, sổ sách sử dụng và quy trình ghi sổ 32

3.3. Kế toán phần hành doanh thu tiêu thụ: 34

3.3.1. Đặc điểm doanh thu tiêu thụ tại công ty: 34

3.3.2. Chứng từ sử dụng và quá trình luân chuyển chứng từ: 35

3.3.3. Tài khoản, sổ sách sử dụng và quy trình ghi sổ: 38

3.4. Kế toán phần hành vốn bằng tiền: 41

3.4.1. Đặc điểm vốn bằng tiền và yêu cầu quản lý: 41

3.4.2. Chứng từ sử dụng và quy trình luân chuyển chứng từ: 42

3.4.3. Tài khoản, sổ sách sử dụng và quy trình ghi sổ kế toán: 46

3.5. Kế toán phần hành tài sản cố định: 49

3.5.1. Đặc điểm tài sản cố định trong công ty: 49

3.5.2. Chứng từ và quy trình luân chuyển chứng từ: 50

3.5.3. Tài khoản, sổ sách kế toán và quy trình ghi sổ kế toán: 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY