Đề tài Thực trạng tổ chức công ty kế toán tại công ty cổ phần TRAPHACO

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 2 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 3I- TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 3 1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 32. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 63. Mạng lưới khách hàng 64. Những kết quả đạt được của Công ty cổ phần TRAPHACO 7II. ĐẶC ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 91. Bộ máy quản lý của Công ty cổ phần TRAPHACO 92. Đặc điểm tổ chức sản xuất của Công ty cổ phần TRAPHACO 132.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty 132.2. Đặc điểm về quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty 14CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 16I. ĐẶC ĐIỂM BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 161. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 162. Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty cổ phần TRAPHACO 183. Đặc điểm hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách, BCTC tại Công ty cổ phần TRAPHACO 194. Phần mềm kế toán áp dụng tại Công ty cổ phần TRAPHACO 22II. GIỚI THIỆU MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU VÀ BÁO CÁO KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 231. Giới thiệu một số phần hành kế toán chủ yếu tại Công ty cổ phần TRAPHACO 231.1. Kế toán vật tư 231.2. Kế toán tài sản cố định (TSCĐ) 281.3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 321.4. Kế toán bán hàng 34 1.5. Kế toán vốn bằng tiền 36 2. Tổ chức báo cáo kế toán 41 2.1 Báo cáo tài chính gồm 432.1.1 Bảng cân đối kế toán 442.1.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 482.1.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 502.1.4 Thuyết minh báo cáo tài chính 51 2.2 Báo cáo quả trị gồm 52CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 53KẾT LUẬN 55

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 2

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 3

I- TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 3

1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 3

2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 6

3. Mạng lưới khách hàng 6

4. Những kết quả đạt được của Công ty cổ phần TRAPHACO 7

II. ĐẶC ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 9

1. Bộ máy quản lý của Công ty cổ phần TRAPHACO 9

2. Đặc điểm tổ chức sản xuất của Công ty cổ phần TRAPHACO 13

2.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty 13

2.2. Đặc điểm về quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty 14

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 16

I. ĐẶC ĐIỂM BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 16

1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 16

2. Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty cổ phần TRAPHACO 18

3. Đặc điểm hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách, BCTC tại Công ty cổ phần TRAPHACO 19

4. Phần mềm kế toán áp dụng tại Công ty cổ phần TRAPHACO 22

II. GIỚI THIỆU MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU VÀ BÁO CÁO KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 23

1. Giới thiệu một số phần hành kế toán chủ yếu tại Công ty cổ phần TRAPHACO 23

1.1. Kế toán vật tư 23

1.2. Kế toán tài sản cố định (TSCĐ) 28

1.3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 32

1.4. Kế toán bán hàng 34

1.5. Kế toán vốn bằng tiền 36

2. Tổ chức báo cáo kế toán 41

2.1 Báo cáo tài chính gồm 43

2.1.1 Bảng cân đối kế toán 44

2.1.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 48

2.1.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 50

2.1.4 Thuyết minh báo cáo tài chính 51

2.2 Báo cáo quả trị gồm 52

CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 53

KẾT LUẬN 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY